Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare Reabilitare Colegiul Pedagogic "Carol I"


Anunt de participare numarul 29861/28.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Colegiul NationalPedagogic Carol I - Campulung
Adresa postala: str. Marasesti, Nr. 15, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Punct(e) de contact: Colegiul National Pedagogic "Carol I", Tel.0722681928, In atentia: Ec. Oncioiu Nicusor, Email: [email protected], Fax: 0248512680
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidare ReabilitareColegiul Pedagogic "Carol I"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Colegiul National Pedagogic "Carol I", Str. Marasesti, Nr. 15, Localitatea Campulung, Jud Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare si reabilitareColegiul National Pedagogic "Carol I", la corpurile de cladire B si C, reabilitare centrala termica, refacere de invelitori, inlocuire tamplarie interioara, finisaje interioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.1)
45260000-7-Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.1)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consolidare si reabilitareColegiul National Pedagogic "Carol I", la corpurile de cladire B si C, reabilitare centrala termica, refacere de invelitori, inlocuire tamplarie interioara, finisaje interioare.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 42000 RONGarantia de buna executie - 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local si Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 12 A- Declaratie eligibilitate.Certificat constatator emis de O.R.CFormular 12 B - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Certificate fiscale privind plata impozitelor locale si de statCertificat de inregistrare emis de O.R.C. - pentru persoane juridice romaneDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta d.p.d.v profesional- pentru persoane juridice straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2006Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 2199999, 99 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va face dovada certificarii in domeniul calitatii in constructiiDeclaratie privind lista principalelor lucrari realizate in ultimii 5 aniDeclaratie privind echipamentele tehnice de care dispuneInformatii referitoare la personalul de specialitate de care dispuneInformatii privind subcontractantii - Formular 12G
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a cel putin un contract al carui obiect a fost executia unor lucrari similare a caror valoare este egala sau mai mare cu 1.000.000 ron Obligativitatea prezentarii cel putin a unei recomandari din partea unui beneficiar la care au executat complet o lucrare similara si care are proces verbal de receptie finala Ofertantul va face dovada existententei responsabilului tehnic cu executia autorizat de O.N.M.I.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
25%
Descriere:
3.
Garantia lucrarii
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 455 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la caseria Colegiului National Pedagogic "Carol I". Delegatul va prezenta delegatia sau imputernicirea de la operatorul economic.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2007 11:00
Locul: Colegiul National Pedagogic "Carol I", Str. Marasesti, Nr. 15, Localitatea Campulung, Jud Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere vor prezenta imputernicirile din partea operatorilor economici care au depus oferte si pe care ii reprezinta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos, Nr. 6, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Colegiul National Pedagogic "Carol I",
Adresa postala: Str. Marasesti, Nr. 15, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel.0248512680, Email: [email protected], Fax: 0248512680
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2007 16:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer