Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSOLIDARE REABILITARE SCOALA CU CLASELE I - VIII 'SPIRU HARET" - BRAILA


Anunt de participare numarul 31405/07.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA CU CLS.I-VIII "SPIRU HARET" BRAILA
Adresa postala:  BRAILA, SOS.PARCULUI NR.2., Localitatea:  Braila, Cod postal:  810296, Romania, Punct(e) de contact:  SANDU MANOLESCU, Tel. 0239674735, Email:  [email protected], Fax:  0239674735
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSOLIDARE REABILITARE SCOALA CU CLASELE I - VIII 'SPIRU HARET" - BRAILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: SEDIUL UNITATII SCOLARE - SCOALA CU CLASELEI - VIII "SPIRU HARET", BRAILA, SOS. PARCULUI , NR. 2
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000, 000 si 5, 400, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSOLIDARE SI REABILITARE - SCOALA CU CLASELE I - VIII "SPIRU HARET" - CLADIRE MONUMENT ISTORIC DE ARHITECTURA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONSOLIDARE SI REABILITARE INTREAGA CLADIRE A SCOLII CU CLASELE I - VIII "SPIRU HARET" - CLADIRE MONUMENT ISTORIC DE ARHITECTURA
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000, 000 si 5, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ÅŸi garantii solicitate
garantia de participare 37000 RON;garantia de buna executie 370000 RON (sub pragul valoric de 10% din valoarea minim estimata a contractului - 5000000)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
conform OUG 34 / 2006 art. 44 alin (2) - Asociere legalizata pentru oferta comuna - pentru oferta castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
formular 12 A - Declaratie privind eligibilitatea;
formular 12 C - declaratie privind calitatea de participant la procedura;
formular 12 B - Decalratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34 / 2006;
certificate constatatoare care dovedesc plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si la bugetul local;
certificat constatator emis de ORC;
certificat de inregistrare la ORC;
Autorizatie din partea M.C.C. din Romania privind executarea de lucrari de reabilitare si consolidare monumente istorice de arhitectura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil, ultimul vizat de organele competente;
declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani;
lichiditate si solvabilitate;
certificat fiscal.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
bilant contabil, ultimul vizat la 25.08.2007;cifra de afaceri 1000000 RON minim / anual
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formular 12 I - Declaratie privind efectivele medii de personal angajat;
formular 12 H - Declaratie privind utilajele, dotarile si echipamentele tehnice;
formular 12 F - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;
formular 12 G - Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
minim 20 lucratori;minim 2 lucrari similare de reabilitare / consolidare cladire - monument istoric de arhitectura
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.10.2007 11:00
Locul: SEDIUL UNITATII SCOLARE - SCOALA CU CLASELEI - VIII "SPIRU HARET", BRAILA, SOS. PARCULUI, NR. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANT PROIECTANT;REPREZENTANT PRIMARIE MUN. BRAILA;REPREZENTANT I.S.J. BRAILA;REPREZENTANT FINANTE PUBLICE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: ANUAL
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STRAVOPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante care poate produce efecte juridice in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SCOALA CU CLASELEI - VIII "SPIRU HARET"
Adresa postala:  SOS. PARCULUI, NR. 2, Localitatea:  BRAILA, Cod postal:  810296, Romania, Tel. 0239675735, Email:  [email protected], Fax:  0239675735
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2007 19:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer