Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSOLIDARE, RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL - MUZEUL DE ARTA CRAIOVA


Anunt de participare numarul 95181/03.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel.0251408200, int.361, 362, Email: [email protected], Fax: 0251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSOLIDARE, RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL - MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUZEUL DE ARTA CRAIOVA, MUNICIPIUL CRAIOVA
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL - MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
45212314-0-Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45212350-4-Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL - MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
Valoarea estimata fara TVA: 23, 136, 691RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este 115.000 lei - conform art.86 alin.(1) din H.G.nr.925/2006.Garantia de buna executie - 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
P.O.R. 2007-2013 - Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia art.180 si art.181 din O.U.G nr.34/2006.
Declaratia de participant la procedura.
Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerinta minima certificat emis de Ministerul Culturii si Cultelor pentru desfasurare de activitati de executare lucrari in domeniul monumentelor istorice, aflat in termen de valabilitate si a unui extras din Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice.
- Certificat constatator O.R.C.- C.U.I.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale.Prezentarea bilanturilor contabile aferente anilor 2007 si 2008 vizate si inregistrate de organele competente.
Cerinta minima : -Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie minim 45.000.000 leiSe va prezenta o scrisoare bancara de confirmare a accesului la o linie de credit pentru proiectul pentru care se depune oferta, pentru o suma de minim 4.500.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Resurse umane:
-Efectivele medii anuale in ultimii 3 ani si resursele propuse pentru prezentul contract.- Lista personalului responsabil cheie, conform fisa de date Cap.4.4.1.
Cerinta minima - Personalul propus trebuie sa aiba minim 8 ani activitate efectiva in domeniul monumentelor istorice si sa acopere cel putinfunctiile conform fisa de date a achizitiei Cap.4.4.1.-Declaratie privind obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Resurse Tehnice Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin contract de inchiriere sau altele similare) la:
- un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructiiavand minim gradul III.
- un laborator autorizat si acreditat de analize si incercari in activitatea de restaurare.
Informatii privind subcontractantii.Lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani.Experienta similara
- Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara pentrucontracte similare, semnate si finalizate in decursul ultimilor 5 ani (2005, 2006, 2007, 2008, 2009).Se solicitafinalizarea cu succes, in ultimii 5 ani a unui contract de lucrari de consolidare, restaurare cladiri monumente istorice, in valoare deminim 7.000.000 lei fara TVA, de natura si complexitatea similara lucrarilor din Anexa 1 la prezenta Fisa de date, sau a maxim trei contracte de lucrari de consolidare, restaurare cladiri monumente istorice, cu o valoare cumulata a contractelor de 11.500.000 lei fara TVA, de natura si complexitatea similara lucrarilor din Anexa 1 la prezenta Fisa de date.
- certificat ISO 9001 sistem de management al calitati pentru lucrarile acoperite de prezentul contract (sau echivalent);
- certificat ISO 14001/2005 sistem de management de mediu pentru lucrarile acoperite de prezentul contract (sau echivalent);
- certificat ISO 18001/2004 - sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale pentru lucrarile acoperite de prezentul contract (sau echivalent);
Certificatele solicitate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Punctajul tehnic
50%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2010 12:00
Locul: sediul C.J.Dolj, str. Unirii nr.19, municipiul Craiova, judetul Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul de interventie 5.1
VI.3) Alte informatii
Fisa de date, contractul de lucrari si formularele tip se pot accesa direct din SEAP.Din motive tehnice, restul documentatiei tehnice nu se poate publica in SEAP, urmand ca operatorii economici interesati sa ridice documentatia gratuit de la sediul C.J.Dolj, str.Unirii nr.19, municipiul Craiova.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: B.dul N.Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Fax: 0251/418568
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200173, Romania, Tel.0251/408213, Fax: 0251/408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2010 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer