Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CETATEA FELDIOARA ? JUDETUL BRASOV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.392.096 RON

Castigatorul Licitatiei: EURAS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135669/04.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134335
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DIUAT, Tel. +40 268/410777/221, In atentia: Cirica Emil, Email: [email protected], Fax: +40 268/472305, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CETATEA FELDIOARA ? JUDETUL BRASOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Cetatea Feldioara, Comuna Feldioara, Judetul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executieConsolidare, restaurare si punere in valoare Cetatea Feldioara ? Jud BrasovConform Caietelor de sarcini si Documentatiei descriptive anexate prezentei fise de date, ce pot fi obtinute in format electronic prin descarcare de pe SEAP (www.e-licitatie.ro). Lucrarile constau in: proiectare, asistenta tehnica, cercetare arheologica; amenajarea terenului in stare initiala; investitia de baza; organizare de santier.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212350-4 - Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 392, 096.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1306 Denumirea: ?Consolidare, restaurare si punere in valoare Cetate Feldioara Judetul Brasov ? proiectare si execut
V.1) Data atribuirii contractului 08.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURAS S.R.L.
Adresa postala: b-dul Sanatatii, bl. K.7, ap. 3, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440182, Romania, Tel. 0744533821, Email: [email protected], Fax: 0361/801165, Adresa internet (URL): www.euras-sm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15366199.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pt. acceptarea pretului se impun urmatoarele conditii: Calit. mat. puse in opera trebuie sa respecte prescriptiile si specif. teh.din Caietul de sarcini.Calit.mater. se certifica prin agrem. the., certif.de calitate, alte doc. similare emise de produc.(nu de furnizor).Preturile oferite - justific. prin oferte furnizor din care sa rezulte de ce preturile din of. sunt mai mici decat media pietei(daca este cazul).Of.trebuie sa faca dovada ca lucr.se vor exec.cu personal cu calific.Vizitarea amplasamentului: Op. ec. ofertanti au oblige. de a vizita amplas. ce fac obiectul achizitiei publice. In acest sens, vor depune o decl. pe proprie raspundere. Modificarea si retrag. of.nu este permisa dupa data si ora limita pentru dep. of., data preciz. conf.anunt. de particip. Cond. pt. particip. la sed. de deschid.: imputer. scrisa din partea rep. legal al ofert., copie act id. Pt. ca autorit. contract. sa asigure garantarea protejarii acelor inf. pe care ofert. le preciz. ca fiind confi., in ceea ce priv. secretul comercial si protej. intelect., of. va preciza care din elem. care compun of.sunt consid. confide.. IMM-urile-50% pt crit.legate de cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna ex.Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o decl.pe proprie rasp in acest sens (For.24). Sustin. teh.si/sau finan: in conf cu art 186 si190 din OUG, ofert. isi poate demonstra sit ec si/sau finan.si sit teh. si/sau prof. prin prez unui angajam.ferm de sustinere din partea unui tert.In acest sens se va prez un angaj.ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertant.resursele invocate. Pers care asig sustin. tehn. si/sau finan., va com. Formul. 1 (prev. art. 180) si 1A (pt art. 181 lit a), c^1), d). Modelul de formular de angajament ferm (Formular 30, 31, 32). Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii of.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor , Nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268410777, Email: [email protected], Fax: +40 268472305, Adresa internet (URL): http: //www.judbrasov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2013 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer