Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare si amenajare DN 7A km 86+601 ? km 105+120


Anunt de participare numarul 131555/15.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA - DRDP CRAIOVA
Adresa postala: str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achiz. Publice, Tel. 0251.408.735, In atentia: ec. Nedelcu Delia, Email: [email protected], Fax: 0251.482.231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA - DRDP CRAIOVA
Adresa postala: str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achiz. Publice, Tel. 0251.408.735, In atentia: ec. Nedelcu Delia, Email: [email protected], Fax: 0251.482.231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA - DRDP CRAIOVA
Adresa postala: str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achiz. Publice, Tel. 0251.408.735, In atentia: ec. Nedelcu Delia, Email: [email protected], Fax: 0251.482.231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidare si amenajare DN 7A km 86+601 ? km 105+120
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DN 7A km 86+601 ? km 105+120
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari si prestari servicii proiectare (PTH, DDE si asistenta tehnica) la obiectivul: ?Consolidare si amenajare DN 7A KM 86+601 ? 105+120?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile si respectiv serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in Caietul de Sarcinidin Documentatia de atribuire). Studiul de fezabilitate face parte din documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 29, 932, 935RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare=300.000 LEI; Garantia de buna executie= 10% din valoarea fara TVAa contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
"Proiectul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a lor - BEI II - Contract F.I. 23.371/2006" (Contributia BEI si a Guv Romaniei)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl priv neincadr in sit prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006; Certif de taxe si impozite locale privind indepl oblig de plata a impoz si taxelor locale si alte venituri ale bug local; Certificat de atestare fiscala priv indepl oblig de plata a impoz, taxelor si contrib de asigurari sociale la bugetul general consolidat; Certif fiscale vor prezenta situatia oblig scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pers jur straine vor prez orice docum edific elib de autoritati ale tarii de origine, docum ce vor prezenta sit oblig scadente in luna anter celei in care se dep ofertele. Certif de particip cu oferta indep conf Ordinului ANRMAP nr.314/2010; Decl pe proprie raspundere priv neincadr in prev. Art. 69^1; Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, emis cu maxim 30 de zile inainte de data desch of; Ofertantii straini (pers fiz/jur str) vor prez o decl pe proprie rasp prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilit pt una din cele 2 optiuni: I. in termen de 45 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii, vor prez dovada deschi sediului perm sau al unui punct de lucru in Romania, sau II. inaintea incheierii contr, in cazul asocierii cu pers jur romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indepl oblig ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii si inregistrarea acesteia la autoritatea fiscala competenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind Cifra de Afaceri;Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2009, 2008), inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; Declaratia bancara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1).Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie in valoare de minim 59.800.000 lei. 2).Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, lichiditati, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in valoare de minim 4.988.822, 50 lei sau echivalent pentru o perioada de 3 luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani (perioada se va calcula avand in vedere data la care are loc prezenta procedura, iar anexa la acest formular va include si contractele similare aflate in derulare); Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (perioada se va calcula avand in vedere data la care are loc prezenta procedura, iar anexa la acest formular va include si contractele similare aflate in derulare); Op ec treb sa faca dov ca a executat in ultimii 5 ani cel putin un contract de lucrari sim cu cel supus prezentei proc, resp consolidari/refaceri/modernizari/reab/constructii noi de sistem rutier, inclusiv poduri/pasaje/podete si lucrari de colectare si scurgere ape; Op ec trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani cel putin un contract de prest serv de proiectare sim cu cel supus prezentei proc, resp elab proiect tehnic la infrastructura rutiera.; Copii dupa parti relevante ale contractului (lor) ce se vor prezenta ca experienta similara; Copia procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (doar pentru contractele de executie lucrari); Certificat privind experienta contractantului; Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii; Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; Lista personalului cheie, insotita de Curriculum Vitae, Copii dupa diplomele obtinute / atestatelor / autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae, Copii ale actelor de identitate, Declaratie de exclusivitate si disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus; Copie certificat ISO 9001 sau echivalent in domeniul supus licitatiei; Copie certificat ISO 14001 sau echivalent in domeniul supus licitatiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1)Plafonul fizic aferent exp sim pt exec lucr este de minim 29.100.100 lei fara TVA.Plaf val min se realiz prin cum a cel mult 3 contracte de executie lucrari sim.2) Plafonul fizic aferent exp sim pt serv de proiectare este de min 832.000 lei fara TVA.Plaf val min se realiz prin cum a cel mult 3 contracte de prest serv sim. 3). Op ec trebuie sa faca dovada ca are in dotare urmat utilajele, instalatiile, echip tehnice min necesare pentru derularea contractului, conf cerintelor din cadrul caietului de sarcinisi anume: statie de asfalt cu cap de min 160 to/ora; statie de betoane cu o cap de min. 60 mc/ora; autobetoniera 9 mc ? 4 buc; repartizator ? finisor mixturi asfaltice ? 2 buc; finisor beton ? 1 buc; freza cu o latime mai mare de 2 m ? 2 buc; freza cu o latime mai mica de 1 m ? 1 buc; perie mecanica - 2 buc; instalatie aplicare emulsie ? 2 buc; compactor pneuri ? 2 buc; compactor lis ? lis ? 2 buc; compactor lis ? lis spatii inguste - 2 buc; compactor terasamente ? 2 buc; autogreder ? 2 buc; excavator ? 2 buc; incarcator frontal ? 2 buc; buldozer -2 buc; buldoexcavator ? 2 buc; autotractor + semiremorca (trailer) ? 2 buc; masina marcaj ? 1 buc; autobasculanta ? 10 buc; macara min 30 to ? 1 buc; laborator autorizat gradul II 4)Op ec trebuie sa dem ca dispune de pers de specialitate min necesare pentru indeplinirea contractului, si anume: I Coordonator de proiect- 1 pers- ing Fac de Constr, exp. prof. min 5 ani in dom drumurilor si min 3 ani in calit de coordonator de proiect sau in pozitii simil pt contr de proiect si exec lucr ; II Coordonator de proiect adj- 1 pers- ing Fac de Constr, exp. prof. min 5 ani in dom drumurilor si min 3 ani in calit de Coordonator de proiect sau in pozitii simil in lucr de constr; III Persoana resp cu Asig Calit - 1 pers- ing Fac de Constr, exp. prof. min 5 ani in dom drumurilor si min 3 ani in asig calit in poz de Responsabil Control Calitate in lucr de constr; IV Sef de Santier ? 1 pers - ing Fac de Constr, exp. prof. min 5 ani in dom drumurilor si min 3 ani in calit de Sef Santier in lucr de constr
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.01.2012 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.01.2012 10:30
Locul: Sediul DRDP Craiova, str. Calea Severinului, nr.17, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentantii UCVAP(daca procedura este verificata cf OUG 30/2006)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
1). Raportului de inspectie tehnica aferent statiei de asfalt si statiei de betoane(solicitate la pct. III.2.3 din Fisa de date)se accepta si in copie lizibila conforma cu originalul;2). Durata de 42 luni este formata din: i) max. 18 luni pentru executie lucrari (C+M) si proiectare (PTH, DDE), de la data emiterii ordinului de incepere. Perioada de prestare a serviciilor de proiectare (PTH) este de 60 zile de la data emiterii ordinului de incepere, in interiorul intervalului de 18 luni si ii)min. 24 luni pentru perioada de garantie a lucrarilor de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la data receptiei finale;Serviciile de asistenta tehnica se vor asigura pe durata executiei lucrarilor (18 luni) si ori de cate ori este nevoie si/sau pe perioada de garantie. Durata asistentei tehnice este direct proportionala cu durata C+M-ului 3).Valoarea estimata de 29.932.935 lei fara T.V.A. este formata din: 29.100.782 lei fara TVA reprezentand C+M si 832.153 lei fara TVAreprezentand proiectare Pth, DDE si asistenta tehnica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din cadrul OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic din cadrul DRDP Craiova
Adresa postala: str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Tel. 0251408768, Email: [email protected], Fax: 0251/482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2011 13:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer