Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare si protectie versanti, varianta de ocolire Calimanesti


Anunt de participare numarul 29707/27.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA CALEA SEVERINULUI, nr. 17, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: Birou Licitatii, Tel.0251408735, In atentia: Delia Nedelcu, Email: [email protected], Fax: 0251408770, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidare si protectie versanti, varianta de ocolire Calimanesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: varianta de ocolire Calimanesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare si protectie versanti, varianta de ocolire Calimanesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform Listelor de cantitati din Caietele de sarcini, al proiectului tehnic, proiect ce face parte integranta din prezenta documentatie
Valoarea estimata fara TVA: 2, 260, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilitatea achizitionarii de lucrari similare cf art 122 lit j din cadrul OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantii de participare=50.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program de finantare BEI II+Gv RO-contract nr. 23371/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea ;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;Persoane juridice romane-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxe-lor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitati in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea con-tractanta;Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului;Atestat APDP sau echivalent;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale anexata-declararea cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2005, 2004);Bilant contabil pe anii 2006, 2005, 2004 vizat si inregistrat la Organele competente, precum si scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima a cifrei medii de afaceri pe anii 2006, 2005, 2004 solicitata este: 2.000.000 lei;lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100)=100%;solvabilitate patrimoniala(capital propriu/total pasiv x 100)=30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listaprincipalelor lucrari similare in ultimii 5ani;dovada ca a incheiat si finalizat in ultimii 5 ani cel putin o lucrare similara cu obiectivul supus licitatiei, respectivexecutie de drumuri , lucrari de consolidare versanti, lucrari de asigurari privind scurgerea si evaluarea apelor;lista contractelor de executie lucrari in derulare la data licitatiei;Ofertantul trebuie sa faca dovada asigurarii acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate absolut necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari;ISO 9001 sau echivalent;ISO 14001 sau echivalent;certificare conform OHSAS 180001 sau echivalent;Se va prezenta contractul cadru semnat si stampilat in alb de catre ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Plafonul valoric aferent unei lucrari similare trebuie sa fie cel putin egal, cu 1.000.0000lei fara TVA, respectiv 318.888 euro;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 250 RON
Conditii si modalitate de plata: Cval documentatiei de achita la casieria DRDP Craiova
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2007 11:00
Locul: Sediul DRDP Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si operatorii economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program de finantare BEI II + contributia Gv Ro- contract nr. 23371/2006
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel -sectia concencios administrativ si fiscal Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr.2 , ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic din cadrul DRDP Craiova
Adresa postala: str.Calea Severinului, nr 17 , ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Tel.0251/408700, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2007 10:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer