Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare si refacere DN 2A km 183+500 -190+750 si km 192+750-205+300


Anunt de participare numarul 147073/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa postala: str. Prel Traian, FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Org si Derulare Achizitii, Tel. +40 241581147, In atentia: Teodora Chirica, Email: [email protected], Fax: +40 241584371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa postala: str. Prel Traian, FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Org si Derulare Achizitii, Tel. +40 241581147, In atentia: Teodora Chirica, Email: [email protected], Fax: +40 241584371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresa postala: str. Prel Traian, FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Org si Derulare Achizitii, Tel. +40 241581147, In atentia: Teodora Chirica, Email: [email protected], Fax: +40 241584371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidare si refacere DN 2A km 183+500 -190+750 si km 192+750-205+300
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 2A km 183+500-190+750 si km 192+750-205+300
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare si refacere DN 2A km 183+500-190+750 si km 192+750-205+300
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ponderea din valoarea estimata a contractului a cheltuielilor diverse si neprevazute conform Devizului General -4, 75%.Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute conform Devizului General - 2.148.480 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 47, 342, 560RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare - 1% din valoarea estimata a lucrarii fara cheltuieli diverse si neprevazute = 451.940 lei. Perioada de valabilitate a garantiei-120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Se vor completa Formularele A sau B. In conformitate cu art. 86, alin. (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare se poate constitui prin: -Virament bancar - cod IBAN RO54 RNCB 0114 0320 4585 0001, deschis la BCR Sucursala Constanta; -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR lei/valuta, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu art.2781 din OUG 34/2006 actualizata, autoritatea contractanta urmeaza a retine din garantia de participare urmatoarea suma: 11.791, 94 lei. Nota 1: Ofertantii care opteaza pentru constituirea garantiei de participare sub forma de polita emisa de o societate de asigurare-reasigurare, vor prezenta dovada platii primei de asigurare inscrisa in polita. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea lucrarii fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu cerintele articolului 90 din HG 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateSe vor prezenta urmatoarele documente: -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: a.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006b.Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor localesi alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de AdministrareFiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleNota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai literele a), c indice 1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica conform prevederilor art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAPc. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaSe va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant.-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006, actualizataSe va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Director Regional: Ing. Dima MarinDirector Economic: Ec. Vulpoi CorneliaDirector Adj. Intretinere Drumuri: Ing. Tudor GabrielaDirector adj. Investitii : Sing. Hodorca NeculaiSef Departament Juridic: Cons. Jur. Tisa AdrianSef Serviciu Org. Si Derulare Achizitii: Ing. Chirica TeodoraSef Serviciu Investitii: Ing. Marcu Nicolae Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, , in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru verificarea existentei unui posibil conflict de interese, subcontractantii/tertii sustinatori vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Persoanele juridice straine vor prezenta documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Justificare: Aceasta cerinta a fost stabilita pentru ca Autoritatea Contractanta sa se asigure ca la sfarsitul achizitiei va avea un partener cu care poate semna un contract de achizitie publica, care nu isi exercita activitatea in mod clandestin/ilegal si care isi exercita activitatea conform prevederilor legale in vigoare.Motivele pentru care s-a solicitat ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator al ofertantului sunt: - evitarea oricarei confuzii cu privire la lucrarile solicitate;
- evitarea realizarii de cheltuieli pentru intocmirea ofertei de catre operatorii economici care nu au indreptatirea legala de a efectua anumite activitati ecomonice, intrucat nu au prevazut in actele de constituire a societatii acest tip de activitati;
-evitarea consecintelor legale/litigiilor ce pot aparea in situatia in care lucrarile sunt executate de companii care nu au in obiectul lor de activitate astfel de activitati sau de companii care practica in mod fraudulos astfel de activitati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2010, 2011 si 2012 trebuie sa fie in valoare de minim 67.791.000 lei. Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratie privind cifra de afaceri globala semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. 2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturile contabile pentru ani 2010, 2011 Si 2012, inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Nota 1: Raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011) va fi prezentat numai de catre acei operatorii economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale: pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Nota 2: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare. Nota 3: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata. Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 6: a). Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010 ? 1 Euro = 4, 2099 lei, 2011- 1 Euro =4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei). b). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2010, 2011 si 2012 trebuie sa fie in valoare de minim 67.791.000 lei. Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratie privind cifra de afaceri globala semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. 2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturile contabile pentru ani 2010, 2011 Si 2012, inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Nota 1: Raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011) va fi prezentat numai de catre acei operatorii economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale: pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Nota 2: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare. Nota 3: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata. Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 6: a). Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010 ? 1 Euro = 4, 2099 lei, 2011- 1 Euro =4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei). b). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa prezinte lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executat cel putin 1 contract, maxim 3 contracte de lucrari a carui/caror valoare/valori cumulate sa fi fost in valoare de minim 36.155.264 lei fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar al contractelor prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei.
Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptive finala.
Vor fi luate in considerarelucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor/drumuri judetene.
Cerinta 2
Ofertantul va prezenta:
1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica reprezentand lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste cerinta de Capacitate Tehnica.
2. Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu sica au fost duse la bun sfarsit lucrari similare, INSOTITA DE CERTIFICARI DE BUNA EXECUTIE care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus
Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi completata in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei. Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi semnat si stampilat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2008 ? 1 Euro = 3, 682 Lei, 2009 ? 1 Euro = 4, 237 Lei, 2010 ? 1 Euro=4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei, media lunii iunie 2013 - 1 Euro=4, 4765 Lei)
Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost finalizate lucrarile.
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Cerinta nr. 3Ofertantul va face dovada ca detine/are drept de folosinta/angajament/ pentru statie de preparare mixturi asfaltice, dotata cu instalatie de bitum modificat, care poate fi disponibilizata pentru acest contract.
Cerinta nr. 4Ofertantul va face dovada ca detine/ are drept de folosinta/angajament/ pentru- laborator corespunzator pentru specificul lucrarilor.NOTA: Ofertantul va prezenta Declaratie privind dreptul de folosinta al laboratorului autorizat si statia/statiile de asfalt.In cazul in care statia de asfalt, precum si laboratul nu sunt detinute de catre ofertant, acesta va prezenta copii conforme dupa contract/precontract/angajament pentru furnizare asfalt si respectiv prestari servicii de incercari de laborator.
Cerinta nr. 5Ofertantul va face dovada ca detine/are drept de folosinta/angajament asupra urmatoarelorechipamente disponibile pentru indeplinirea contractului, respectiv: - repartizator asfalt; -cilindru compactor lis;
-cilindru compactor pneuri;
- autocisterna cu dispozitiv de stropire pentru amorsat;
-masina taiat rosturi;
-freza de asfalt;
-autobasculante; -trusa de semnalizare.NOTA: Ofertantul va prezentaDeclaratie privind echipamente/utilajele/autovehiculele disponibile pentru indeplinirea contractului. In cazul cand echipamentele/ utilajele/autovehiculele nu sunt detinute de catre ofertant, acesta va prezenta copii conforme dupa contract/precontract de inchiriere/angajament
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. ( conform art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate.3. Cerinta privind Capacitatea tehnica va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: - Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.- In cazul in care ofertantul prezinta oferta individual si sustinere, cerinta va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre oferta
Cerinta nr. 6 Operatorul economic va prezenta Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ofertantul va asigura urmatorul personal1)Manager/Responsabil de contract: -Experienta profesionala in constructii de infrastructura de transport rutier, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar.
Cerinta nr. 6 completare: Ofertantul va asigura urmatorul personal 2)Responsabil Tehnic cu Executia: - atestat in domeniu;
Cerinta nr. 6 completare: Ofertantul va asigura urmatorul personal 2)Responsabil Tehnic cu Executia:
-atestat in domeniu;
Cerinta nr. 6 completare: Ofertantul va asigura urmatorul personal 3)Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii-decizie interna Responsabil cu Asigurarea Calitatii
Cerinta nr. 6 completare: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie: 4)Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in munca- experienta in contracte similare (constructii/ modernizari/ reabilitari/ lucrari de intretinere periodica/ reparatii curente in infrastructura de transport rutier) si pentru pozitii similare
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent. In acest sens se vor prezenta urmatoarele: Declaratia privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului - Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Justificare: Prin specificul lucrarii supuse achizitiei, este necesar ca antreprenorul sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 14001 sau echivalent.Declaratia privind respectarea standardelor privind protectia mediului semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului - certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. Justificare: Prin specificul lucrarii supuse achizitiei, este necesar ca antreprenorul sa faca dovada implementarii unui sistem de management de mediun
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa prezinte lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executat cel putin 1 contract, maxim 3 contracte de lucrari a carui/caror valoare/valori cumulate sa fi fost in valoare de minim 36.155.264 lei fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar al contractelor prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei.Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptive finala.Vor fi luate in considerarelucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor/drumuri judetene.Cerinta 2Ofertantul va prezenta: 1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica reprezentand lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste cerinta de Capacitate Tehnica.2. Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu sica au fost duse la bun sfarsit lucrari similare, INSOTITA DE CERTIFICARI DE BUNA EXECUTIE care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impusNota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi completata in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei. Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi semnat si stampilat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2008 ? 1 Euro = 3, 682 Lei, 2009 ? 1 Euro = 4, 237 Lei, 2010 ? 1 Euro=4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei, media lunii iunie 2013 - 1 Euro=4, 4765 Lei)Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost finalizate lucrarile.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Cerinta nr. 3
Ofertantul va face dovada ca detine/are drept de folosinta/angajament/ pentru statie de preparare mixturi asfaltice, dotata cu instalatie de bitum modificat, care poate fi disponibilizata pentru acest contract.Cerinta nr. 4
Ofertantul va face dovada ca detine/ are drept de folosinta/angajament/ pentru- laborator corespunzator pentru specificul lucrarilor.
NOTA: Ofertantul va prezenta Declaratie privind dreptul de folosinta al laboratorului autorizat si statia/statiile de asfalt.In cazul in care statia de asfalt, precum si laboratul nu sunt detinute de catre ofertant, acesta va prezenta copii conforme dupa contract/precontract/angajament pentru furnizare asfalt si respectiv prestari servicii de incercari de laborator.Cerinta nr. 5
Ofertantul va face dovada ca detine/are drept de folosinta/angajament asupra urmatoarelorechipamente disponibile pentru indeplinirea contractului, respectiv:
- repartizator asfalt;
-cilindru compactor lis;
-cilindru compactor pneuri;
- autocisterna cu dispozitiv de stropire pentru amorsat;
-masina taiat rosturi;
-freza de asfalt;
-autobasculante;
-trusa de semnalizare.NOTA: Ofertantul va prezentaDeclaratie privind echipamente/utilajele/autovehiculele disponibile pentru indeplinirea contractului.In cazul cand echipamentele/ utilajele/autovehiculele nu sunt detinute de catre ofertant, acesta va prezenta copii conforme dupa contract/precontract de inchiriere/angajamentNOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. ( conform art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate.
3. Cerinta privind Capacitatea tehnica va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: - Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.
- In cazul in care ofertantul prezinta oferta individual si sustinere, cerinta va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertaCerinta nr. 6 Operatorul economic va prezenta Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ofertantul va asigura urmatorul personal1)Manager/Responsabil de contract:
- Experienta profesionala in constructii de infrastructura de transport rutier, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar.Cerinta nr. 6 completare: Ofertantul va asigura urmatorul personal 2)Responsabil Tehnic cu Executia:
- atestat in domeniu;Cerinta nr. 6 completare: Ofertantul va asigura urmatorul personal 2)Responsabil Tehnic cu Executia: -atestat in domeniu;Cerinta nr. 6 completare: Ofertantul va asigura urmatorul personal 3)Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii-decizie interna Responsabil cu Asigurarea CalitatiiCerinta nr. 6 completare: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie: 4)Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in munca- experienta in contracte similare (constructii/ modernizari/ reabilitari/ lucrari de intretinere periodica/ reparatii curente in infrastructura de transport rutier) si pentru pozitii similareDeclaratia privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului - Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Justificare: Prin specificul lucrarii supuse achizitiei, este necesar ca antreprenorul sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii.1. Declaratia privind respectarea standardelor privind protectia mediului semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului - certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. Justificare: Prin specificul lucrarii supuse achizitiei, este necesar ca antreprenorul sa faca dovada implementarii unui sistem de management de mediu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In conformitate cu prevederile art.73 alin(2) din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica ca etapa finala a licitatiei deschise. Repetarea pretului ofertat se va realiza intr-o singura runda cu ofertantii declarati admisibili, pornindu-se de la pretul ofertat in propunerea financiara; Durata runda: 1 zi. In conformitate cu art. 164 din OUG 34/2006 actualizata, autoritatea contractanta face urmatoarele precizari: - elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare va fi pretul contractului;
-nu exista limite ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit pretul contractului;
-inainte de inceperea licitatiei electronice, ofertantii vor primi detalii cu privire la faptul ca in timpul rundei de licitatie electronica pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica;
-pentru a participa la licitatia electronica ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.11.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2013 11:00
Locul: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, str. Traian, FN
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se descarca de la ?Documentatie si clarificari? din anuntul de participare din SEAP sau de pe site-ul autoritatii contractante www.drdpct.ro. Nota: In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului d ediverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (pentru diverse si neprevazute)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2 din OUG 34/2006(A)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic DRDP Constanta
Adresa postala: str. Prel. Traian, FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Tel. +40 241581147, Fax: +40 241584371, Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 10:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer