Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare terasament km. 40+695-40+720, linia 205 Brasov - Podu Olt


Anunt de participare (utilitati) numarul 137273/09.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Mita Adriana, Dospinescu Daniela, Tel. +40 268410709, Email: [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consolidare terasament km. 40+695-40+720, linia 205 Brasov - Podu Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Km.40+695 ? 40+720, linia 205 Brasov-Podu Olt
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor efectua lucrari de consolidare a rambleului CF, lucrari de consolidare a platformei si terasamentului CF, lucrari de suprastructura CF, lucrari la instalatiile TTR si BLA care sunt amplasate pe linia CF 205 Brasov ? Podu Olt, intre km.40+695-40+720, toate lucrarile prevazute a fi executate fiind prezentate detaliat in caietele de sarcini precum si in proiectele tehnice si detaliile de executie, atasate separat in SEAP in fisiere distincte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executarea lucrarilor de consolidare a terasamentului caii ferate pe linia CF 205 Brasov-Podu Oltintre km.40+695-40+720 precum si lucrari la instalatiile BLA si TTR situate pe aceeasi linie, intre km. mai sus precizati, lucrari necesare ca urmare a consolidarii terasamentului.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 650, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP se constituie prin virament bancar sau un instrument de garantare bancara emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, in original, in cuantum de 113013 lei si pt per de cel putin 90 zile de la data lim depunere a ofertelor.Instrum de garantare trebuie sa prevada faptul ca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat.GP trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: viram bancar in cont AC(CNCF «CFR» SA prin Suc«CREIR CF» BV CUI 15509275, nr.RO92BPOS08002606941ROL01Bancpost BV sau printr-un instrum de garantare emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, in original, sau OP/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, in val de 113013 lei.IMM 50%.AC are dreptul de a retine GP in cond art.87, alin.(1) HG 925/2006.Daca ofertantul depune o contestatie la procedura la CNSC, iar CNSC respinge contestatia ca nefondata, AC va retine contestatorului din GP, cf art.278^1, alin.(1), lit.c) OUG nr.34/2006, 8125, 06 lei.GP se va returna de AC cf art.88 HG 925/2006 corelat cu art.278^1 din OUG nr.34/2006. GBE 5% din pretul contract, fara TVA.IMM 50%.De regula, GBE se constit printr-un instrum de garantare emis in cond legii de o soc bancara sau soc de asig.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrum de garantare trebuie sa prevada faptul ca plata garantiei se va executa conditionat, sau neconditionat.Daca partile convin, GBE se poate constit si prin retineri succesive din plata cuvenita pt sit de plata lunare pe per de derulare a contract.In acest caz, contractant are oblig de a deschide la unit Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispoz AC.Suma initiala care se depune de contractant in contul de disponib deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pret contract.GBE se va constit in per de valab a ofertei si nu mai tarziu de 15 zile de la semnare contract.AC are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, cf.art.91 HG nr.925/2006.AC va elibera GBE cf art.92, alin(4) HG.nr.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat- poz. 5.C.1.5.2 din P.A.A.P. pe anul 2012 al CN CF ?CFR? SAnr.9/3/732/2012.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea- Formular 12A(ofertant, asociat, tert sustinator) Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006.Pt tertul sustinator, declaratia se va completa doar pentru neincadrarea in art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d).
- Formular 12B ofertant, asociat, tert sustinator .Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3)Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat, inclusiv cele locale, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4)Declaratie pe propria raspundere cf Ordinului ANRMAP 314/2010 -Formularul 12B-2, prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta -(ofertant, asociat)
5)Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formularul 12 C(ofertant, asociat)
6)Acord de asociere, daca este cazul-Formularul 447)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OG nr. 34/2006-Formularul 12C bis(ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).Sunt considerate persoane ce detinfunctie de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire)in cadrul CNCF ?CFR? SABucuresti-Suc.?CREIR CF? BVurmatorii: Pintea Ioan, Nasulea Mariana, Voinea Gabriella, Marin Carmen, Zetu Tatiana, Mita Adriana, Ilas Florin, Alexandru Danut, Honcu Rodica, Dospinescu Daniela.NOTA: 1. Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleasi proceduri:
a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c)Sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Intreprinderile afiliate (asa cum au fost definite la art.46, alin.(3) din OUG nr.34/2006) au dreptul de a participa in cadrul aceleasi proceduri de atribuire, dar numai. in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.2.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotarariipronuntate de judecatorul-sindic;
b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuiad) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69^1din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
-ofertantul /candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinatorcare are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.5.Autoritatea contractanta va descalifica de la procedura de achizitie publica ofertantul care, prin cele declarate in Formularul 12B-2furnizeazainformatii neadevarate si/sau incomplete in orice privinta. 1)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial (ofertant, asociat), emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar executarea de lucrari de tipul celor supuse procedurii de achizitie (obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). (ofertant, asociat).Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2)Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel:
-in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »)
-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?
Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
Modelele formularelor enumerate se regasesc in fisierul « Modele de formulare »
3)Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar elib de AFER cf OMT nr.290/2000( valab la data depunerii ofertelor), pt: a)lucrari deconstructii, reparatii, intretinere, modernizare si reabilitare linii de cale ferata;b) lucrari de constructii si lucrari de arta;c) lucrari de constructii montaj, reparatii si intretinere instalatii SCB, TTR.Op economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.Fiecare operator economic din asociere va prezenta Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar pentrupartea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea AFER.Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, op economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila
4)Angajament de prelungire a valabilitatii Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau Agrementului Tehnic Feroviar prin care, in cazul expirarii Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau Agrementului Tehnic Feroviarpe perioada de derulare a contractuluiva proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante. Angajamentulse va completa corespunzator si depune si in cazul in care termenul de valabilitate al Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau Agrementului Tehnic Feroviarnu expira pe perioada de derulare a contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale(Formular B3). Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2009, 20010, 2011), in val min 8000000 lei.In cazul in care pentru anul 2011, exista ope ec care nu au oblig legala de depunere a bilantului pt 2011 pana la data depunerii ofertelor, se vor lua in considerare alte docum contabile in sustinerea cifrei de afaceri.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu BNR pt anul respectiv: An2009:1 euro=4, 2373 lei;
An2010:4, 2099 lei;An2011:4, 2379 lei;
- bilanturile contabile pe 2009, 2010, 2011.In cazul in care pt anul 2011, exista op ec care nu au obligatia legala de depunere a bilant pt 2011 pana la data depunerii ofertelor, se vor lua in considerare alte documente contabile.
Daca ofertantul isi demonstr sit ec si financ invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si pers respectiva, ofertantul are oblig de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispoz ofertantului resursele financ invocate.Pers ce asigura sustinerea financ nu trebuie sa se afle in sit care determina excluderea din procedura cf art.180 si art.181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pt care va prezenta Formular 12A, Formular 12B-cerinte a), c), dsi Formularul 12C bis din« Modele de formulare ».Atunci cand un grup de op ec depune oferta comuna, sit ec si financ se demonstr prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Inform privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontract si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi - Formular 12 G.Daca nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta Formularul 12 G cu mentiunea ?nu este cazul?.Cand parti din contract urmeaza sa se indepl de unul sau mai multi subcontractanti, AC solicita, la incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant sisubcontractantii nominalizati in oferta.
Lista principale lucrari exec in ultimii 5 ani care sa contina val, per exec, beneficiari. Pt demonstr exp similare se solicita ca cerinta min prezentarea in cadrul listei a cel putin unul sau cel mult 5 contracte, exec in ultimii 5 ani, care au avut ca ob lucrari similare cu cea supusa achizitiei si a caror val cumulata sa fie de min 4000000 lei.Pt nivelurile min solicitate ofertantul va face conversia val la cursul lei/euro mediuBNR pt an respectiv: An 2007:1 euro=3, 3373 lei;An2008:3, 6827 lei;An2009:4, 2373 lei;
An2010:4, 2099 lei;An2011:4, 2379 lei;
Lista mai sus mentionatava fi insotita de copii ale unor inform relevante pt toate contrprin care se confirma exec unor lucr similare cu cele supuse achizitiei(pag referit la partile contractante, obiect, durata, pret contract, precum si pag finala cu semnaturi), pt acestea atasandu-se PV de recept la terminare lucrar(copie)+recomandari
certificari buna executie/recomandari(Formular B5) tuturor beneficiarilor contractelor care sustin exp similara.Se solicita ca in recomandari sa se specifice modul de indepl al obligat contract si daca pe parcursul lucrarilor au fost inregistrate neconformitati.
Certificarile de buna executie/recomandarile vor fi confirmate prin prezentarea unor inform relevante din contr care sustin exp similara insotite de PV de receptie la terminarea lucrarilor
Declaratie care contine inform referitoare la studiile, pregatire profesionala si calific personal de conducere si ale pers responsab pt exec lucrarilor(Formular 12I).
Pt exec lucrarii se va asigura un responsabil tehnic cu executia(RTE)atestat cf Legii 10/1995pt lucr constructii/ reparatii CF, poduri de CF, terasamente(Seprezinta CV, copie dupa certificat de atestare tehnico-profesionala si legitimatia cu vizele per in termen de valab), un responsab cu controlul tehnic al calitatii lucrarilor si produselor de constructii(atestat ISC sau prin dispoz interna.Se prezinta CV, copie dupa atestarea ISC sau dispozitia interna), un responsab SSM (atestat cf.Legii 319/2006.Se prezintaCV, copie dupa atestare cf.Legii 319/2006)si un sef de santier(ing specialitate ?constructii CF, drumuri si poduri?(Se prezinta CV, copie diploma).
Declaratie referitoare la utilajele, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucrari(Formular 12H)
Daca ofertantul isi demonstreaza capacitat teh invocand sustinerea acordata de catre o alta pers, indiferent de natura relat juridice existente intre ofertant si pers respectiva, ofertantul are oblig de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al pers respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispoz ofertantului resursele tehnice invocate.Pers ce asigura sustinerea teh si/sau profes nu trebuie sa se afle in sit care determina excluderea din procedura cf art.180 si art.181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pt care va prezenta Formular 12A, Formular 12B-cerinte a), c), dsi Formular 12C bis din«Modele de formular».Atunci cand un grup de op ec depune oferta comuna, capacitat teh si profes se demonstr prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Certificat de conformitate a implementarii sistem de management a mediului cf ISO 14001 pe domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului.Cand ofertantul nu detine certif de conformitate a implement sistemului de management de mediu, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asig unui nivel corespunzator al protectiei mediului in cadrul proceselor desfasurate in executia lucrarilor ce fac obiectul acestui contract. In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare.
Certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii cfISO 9001:2008, eliberat de catre organisme acreditate pentru activitatea specifica obiectului contractului.Cand ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in cadrul proceselor desfasurate in exec lucr.ce fac ob acestui contract.In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.08.2012 10:30
Locul: Suc."CREIR CF" Brasov, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si/sau reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- operatorii economici interesati de a participa la procedura sunt rugati de a instiinta autoritatea contractanta de aceasta intentie prin transmiterea unei scrisori de intentie.-caietele de sarcini , PTh + DE, modelul de contract precumsiformularele aferente prezentei fise de date sunt atasate separat in SEAP in fisiere distincte .-deoarececriteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este ?pretul cel mai scazut?, motiv pentru care daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul PF acelasi pret, AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua PF in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua PF are pretul cel mai scazut.- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la cap.III.2) ?Conditii de participare?, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori, cantitati, asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire.Uzand de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al AC pe care acesta il considera nelegal, cf. art.256, alin.(1) si 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str.Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Fax: +40 268474506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2012 11:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer