Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructia a doua statii de transfer deseuri in judetul Alba, in cadrul proiectului ?Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Alba? SMIS ? CSNR 30282.


Anunt de participare numarul 148930/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. +40 258813380/ +04 258811982, In atentia: Dan Popescu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Constructiaa doua statii de transfer deseuri in judetul Alba, in cadrul proiectului ?Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Alba?SMIS ? CSNR 30282.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Alba ? localitatile Blaj si Tartaria
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia a doua statii de transfer in judetul Alba (localitatile Blaj ? cu o capacitate de 15.000 t/an si Tartaria ? cu o capacitate de 33.044 t/an) includ:
Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia "doua statii de transfer in judetul Alba, in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Alba". Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie; Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; Lucrari de constructie; Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice (masini de incarcat cu carlig, prescontainere de 24 mc); Testare si punere in functiune; Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar; Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 24 luni; Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
34142000-4-Camioane macara si autobasculante (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
45232470-7-Statie de transfer de deseuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare si executie pentru costruirea a doua statii de transfer in judetul Albasi furnizare echipamenteaferente celor doua statii de transfer. Valoarea estimata fara TVA este de 18.459.033 lei, din care 536.793, 00 lei fara TVA sunt?diverse si neprevazute? (Diverse ?i neprevazute reprezinta 3, 07 % din valoarea de deviz, mai putin cheltuielile cu Organizarea de santier si cele cu Testarea, punerea in func?iune si instruirea personalului)
Valoarea estimata fara TVA: 18, 459, 033RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de: 350.000 lei Garantia de participare se constituie in favoarea Autoritatii Contractante, in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, in original, emis in conditiile legii de o banca sau de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta. In cazul constituirii garantiei prin virament bancar/ordin de plata, aceasta se va face in contul RO03TREZ0025006XXX000171 deschis la Trez.Mun.Alba-Iulia CF 4562583. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a cuantumului. In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM. Demonstrarea calitatii de IMM se face de catre ofertant si/sau toti asociatii din cadrul consortiului prin completarea ? (Formular 18). Echivalenta leu/ alta valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Suma ce se va retine in conditiile art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 va fi9.352, 22 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor (perioada va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Toate garantiile vor fi depuse in original la sediul autoritatii contractante pana la ora si data deschiderii ofertelor. (Formular 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formular 2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, bugetul propriu al CJ Alba, si Programul Operational Sectorial de Mediu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular nr. 3, Formular nr. 3A
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art.180din OUG nr.34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4.A), certificat atestare fiscala/ echivalent, certificat taxe locale/ echivalent.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Documentele solicitate pentru neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul, conform ORDIN ANRMAP nr. 170/2012.Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Ion Dumitrel ? Presedintele Consiliului Judetean AlbaAlin Florin Cucui ? Vicepresedinte Consiliul Judetean AlbaRoman Florin Claudiu ? Vicepresedinte Consiliul Judetean AlbaBumb Sorin Ioan ? administrator public
Hurbean Mariana ? Secretarul Judetului AlbaPopescu Dan Mihai- Director executiv ? Diretia TehnicaAitai Marian Florin ? Director executiv ? Directia de Dezvoltare si BugeteOpruta Elena ? Director executiv adjunct.Bodea Ioan ? Director executiv ?Directia Relatii Publice si InformaticaNegrut Liliana ? Director executiv ? Directia Juridica si Administratie PublicaConsilieri judeteni:
Bibolar Horatiu Mugur; Cenusa Marin; Chiriac Raul Dumitru; Cira Grigorescu Gabriel; Cojocaru Igor; Cretu Simion; Daramus Eugenia Marcela; Petru Cristea; Dragosin Petru Romi; Filipescu Cornel; Fulea Dumitru; Fulea Ioan; Florea Ioan; Hategan Marius Nicolae; Marincas Ion; Mihai Nicusor Mircea; Morar Lucian Mihai; Narita Virgil Nicolae; Pasca Cristian Dan; Popa Romul; Pusca Nicolae; Racuci Claudiu Vasile; Sandea Dorin Gheorghe; Simion Marcel; Stan Marcel Ioan; Tatar Virgil; Truta Nicolae; Oprea Maria Daciana; Albu Nicolae.Documentele solicitate pentru neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul, conform Ordin ANRMAP 170/2012.5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6.A )
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte toate declaratiile/ documentele mai sus mentionate. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, nume complet, sediu, persoanele autorizate/ administratoriPentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.(se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in cursInformatiile cuprinse in certificatul constatator/ documentele doveditoare trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala a ofertantului (individual sau asociere de operatori economici) pe ultimii 3 ani financiari sa fie echivaletul a cel putin 18.000.000 lei
Conform art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta orice documente edificatoare lasand la latitudinea operatorilor economici documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii acestei cerintei de calificare.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 3.584.448 leiOfertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii (fluxul de numerar) pentru perioada precizata intrucat AC nu acorda avans.Astfel se impune ca ofertantul declarat castigator sa detina resurse financiare disponibile pentru realizarea contractului in lipsa unui avans.(suma solicitata, s-acalculat astfel: valoare estimata contract 17.922.240 lei /perioada de executie a lucrarilor 15 luniX perioada solicitata de autoritatea contractanta 3 luni = S = suma sau plafonul maxima/maxim impusa/impus) 3.584.448 leiIn cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.7)Prezentare: Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 3.584.448 lei si pentru o perioada de 3 luni.Formular nr. 7AFormularul nr. 7B si Formular 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi executat / dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani cel putin un contract care sa aiba ca obiect proiectarea si executia unei lucrari similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (statii de transfer a deseurilor)cu o capacitate de minim 33.044 tone/an.Cerinta poate fi indeplinita si prin prezentarea a 2 contracte, unul avand ca obiect proiectare, indiferent de valoarea/ capacitatea statiei de transfer si cel de-al doilea avand ca obiect executia unei statii de transfer cu o capacitate de minim 33.044 tone/an.Conform art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta orice documente edificatoare lasand la latitudinea operatorilor economici documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii acestei cerintei de calificare. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat fie de BNR pentru fiecare an in parte.
Pentru conversia monedei LEI/EURO se va utiliza rata de schimb a Bancii Nationale a Romaniei Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Lista principalelorlucrari executate/servicii prestate in ultimii 5 ani, (Completare Formular nr.8)Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatulisi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conformFormular nr. 8Ain forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Informatii privind asociatii
Lista cuprinzand asociatii (Formular nr.3- Declaratie privind lista asociatilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia), completata de liderul Asocierii.
Acordul de asociere ? Formular nr.3A - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze cotele de participare ale fiecarui asociat, faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Implementarea Standardului de Managemet de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: Lista principalelorlucrari executate/servicii prestate in ultimii 5 ani, CompletareFormular nr.8Formular nr. 8AFormular nr. 8B si Formular nr. 6Lista cuprinzand asociatii (Formular nr.3privind lista asociatilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia), completata de liderul Asocierii.Acordul de asociere ? Formular nr.3A - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze cotele de participare ale fiecarui asociat, faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de momentul semnarii contractului.Asocierea trebuie sa indeplineasca in mod cumultiv cerintele privind capacitatea tehnica si profesionala si situatia economica fi financiara conform criteriilor detaliate in prezenta fisa de date. Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si categoriile de servicii executate de acestia;b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii; c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (Liderului);e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. In cazul unei asocieri fiecare dintre asociati trebuie sa prezinte certificatul mai sus mentionat pentru partea sa de implicare. Nu se admit ofertanti in curs de certificare. Se accepta ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si reiese din el ca ofertantul va primi certificarea.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care atesta ca acesta are implementat, conform conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. In cazul unei asocieri fiecare dintre asociati trebuie sa prezinte certificatul mai sus mentionat pentru partea sa de implicare. Nu se admit ofertanti in curs de certificare. Se accepta ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si reiese din el ca ofertantul va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Costuri operationale anuale maxime garantate cumulate
40%
Descriere: Punctaj tehnic
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor. Observatori UCVAP dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofetant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al propunerii financiare, valoarea diverselor si neprevazutelor.Se recomanda ca ofertantul, pe propria raspundere si pe propriul risc, sa viziteze si sa examineze amplasamentul ce va constitui santierul de lucrari si imprejurimile sale in vederea obtinerii tuturor informatiilor care pot fi necesare pentru pregatirea ofertei. Costurile vizitarii santierului vor fi in intregime suportate de ofertant.In conformitate cu art 11 alin (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular nr. 17), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 15 luni la care se adaugaperioada de notificare a defectelor de 24 luni .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios al Consiliului judetean Alba
Adresa postala: P-ta Ion I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +40 258813380, Email: [email protected], Fax: +40 258811325, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer