Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUCTIA DEPOZITULUI ZONAL DE DESEURI, A INSTALATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME IN JUDETUL MURES, ROMANIA


Anunt de participare numarul 117524/23.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala:  str. Primariei nr.2, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Punct(e) de contact:  Carmen Patran, Tel. 0265-263211, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0265-268718, Adresa internet (URL):  www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Mures, Unitatea de Implementare a proiectului Sistem de management integrat al deseurilor
Adresa postala:  str. Primariei nr.2, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Punct(e) de contact:  Radu Spinei, etaj 2, cam 122, interior 1298, Tel. 0265-263211, In atentia:  Radu Spinei, Email:  [email protected], Fax:  0265-266804, Adresa internet (URL):  www.cjmures.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Mures, Unitatea de Implementare a proiectului Sistem de management integrat al deseurilor
Adresa postala:  str. Primariei nr.2, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Punct(e) de contact:  Radu Spinei, etaj 2, cam 122, interior 1298, Tel. 0265-263211, Email:  [email protected], Fax:  0265-266804, Adresa internet (URL):  www.cjmures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUCTIA DEPOZITULUI ZONAL DE DESEURI, A INSTALATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME IN JUDETUL MURES, ROMANIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Mures ? Municipiile Targu Mures (depozit Cristesti) si Reghin, orasele Iernut, Ludus si Sovata, comuna Sanpaul.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea obiectivelor de investitii necesare implementarii proiectului Sistem de Management Integrat al deseurilor in judetul Mures: constructia noului depozit conform de deseuri Sanpaul, proiectarea si executia statiei de tratare mecano-biologica Sinpaul si inchiderea depozitelor neconforme de deseuri Targu Mures-Cristesti, Reghin, Iernut, Ludus si Sovata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
42990000-2-Diverse utilaje cu utilizare speciala (Rev.2)
45221117-5-Lucrari de constructii de poduri-bascula (Rev.2)
45222110-3-Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructie a unui depozit ecologic de deseuri (24, 88 ha) pe teritoriul comunei Sanpaul, inclusiv furnizare, montare, punere in functiune si rodaj pentru utilaje si echipamente tehnologice: - constructia primei celule (8, 3 ha)- sistem complet de colectare, transport si tratare a levigatului- sistem de colectare, transport si ardere a biogazului- pod-bascula- cladire receptie- statie spalare autovehicule- cladire administrativa- zona de securitate- garaj- statie de alimentare cu combustibilLucrari de constructii, instalare, punere in functiune si rodaj al Statiei de tratare mecano-biologice a deseurilor;Lucrari de constructii, instalare, punere in functiune si rodaj (unde este cazul) pentru echipamente pentru inchiderea depozitelor neconforme de deseuri Targu Mures, Reghin, Iernut, Ludus si Sovata, incluzand in fiecare caz: - sistematizarea depozitului- sistem de impermeabilizare a suprafetei depozitului- sistem de colectare a biogazului- sistem de colectare si deversare a apelor pluviale- sistem de colectare si evacuare a levigatului- instalatii de monitorizareServicii de proiectare, la nivel de detalii de executie, pentru statia de tratare mecano-biologica, inchiderea a 5 depozite neconforme ? Tg. Mures-Cristesti, Reghin, Ludus, Iernut, Sovata.Echipamente care vor fi furnizate de Contractant, inclusiv montare, punere in functiune si rodaj: pod-bascula, instalatii de captare a biogazului, statie de tratare mecano-biologica.
Valoarea estimata fara TVA: 101, 948, 487.6RON
II.2.2) Optiuni
Da
achizitionarea de servicii, lucrari similare in conditiile art. 122 litera j a OUG 34/2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
938 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 2000000 lei si garantie de buna executie 10% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul proiectului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere care va fi legalizat in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, Certificat de atestare fiscala pt. plata obligatiilor fata de bugetul de stat, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificat privind plata CAS, Cazier judiciar al companiei sau o declaratie pe propria raspundere privind orice litigii, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Informatii generale despre ofertant. Pentru pers juridice/fizice romane: Certificat de inregistrare emis de ORC, Certificat constatator eliberat de Ministerul Just/ORC. Pentru pers juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident, Certificat de Rezidenta Fiscala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2008-2010), - Resurse financiare necesare pt. derularea contractului pe o perioada de 6 luni.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari (2008-2010) trebuie sa fie cel putin 30 milioane Euro sau echivalent lei.- Resurse financiare de miminim 6 milioane Euro sau echivalent lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, Declaratie privind lista principalelor servicii de proiectare prestate, fise privind experienta similara.
- Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, organigrama si numarul de angajati, Lista personalului care va fi implicat in executia contractului, Lista personalului cheie care va fi angajat in executia contractului, CV-uri.-Informatii privind utilajele si echipamentele necesare pentru executia contractului.- Informatii privind asociatii/subcontractantii.- ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001 sau echivalent.
-Angajament privind sustinerea capacitatii finaciare, tehnice sau profesionale- in forma autentica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel mult 3 (trei) contracte de lucrari de constructii, din care un contract trebuie sa aiba ca obiect realizarea unui depozit conform de deseuri menajere sau extinderea unui depozit conform existent, cuprinzand cel putin lucrari de excavatii, impermeabilizarea bazei depozitului, colectare biogaz, colectare si tratare levigat. Valoarea cumulata a celor trei contracte va fi echivalentul in lei a cel putin 20 milioane Euro.- Cel putin doua contracte care au presupusservicii de proiectare, din care unul in domeniul gestionarii deseurilor.-Personal responsabil cu executia1 (un) Manager de Proiect cu experienta de Manager de Proiect / Coordonator / Team Leader in minim 1 contract de lucrari, finalizat, in domeniul managementului deseurilor; Minim 3 Sefi santier - Responsabili Tehnici cu executiapt sector 1 (constructia depozit zonal deseuri + TMB), sector 2 (inchidere depozite neconforme Tirgu Mures ? Cristesti si Reghin) si sector 3 (inchidere depozite neconforme Ludus, Iernut si Sovata);1 responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii;1 Inginer instalatii;1 Inginer retele electrice;Personal responsabil cu proiectarea - Minim 5 ingineri proiectanti dintre care 1 coordonator echipa proiectare si 4 ingineri proiectanti.Minim de utilaje solicitate: Macara min. 25 t- 2 buc;Grup electrogen min. 40 kVA - 3 buc; Cilindru compactor (de terasament; lis; pneu-lis)- 12 buc; Buldozer - 3 buc; Buldo-excavator- 6 buc; Excavator - 6 buc; Incarcator frontal- 7 buc;Autogreder - 2 buc; Autobasculanta min 10 mc- 8 buc; Autocamioane transport marfa- 4 buc; Autocisterna stropitoare- 2 buc; Autobetoniera min. 9 mc - 5 buc; Autopompa beton- 1 buc; Trailer - 2 buc; Seturi cofraje - 2 buc; Instalatie foraj mare adancime - 1 buc; Laborator de incercare atestat gradul II- 1 buc.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4019 din 16 martie 2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S30-049392 din 12.02.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.04.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.05.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.05.2011 11:00
Locul: Consiliul Judetean Mures, str. Primariei nr.2, etaj 2, sala mica de sedinte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii si imputernicitii acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 2 ? ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate?, fonduri europene 80%, buget de stat 18%, buget local 2%.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr.34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures-Serviciul Juridic
Adresa postala:  Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea:  Tirgu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Tel. 0265263211, Email:  [email protected], Fax:  026528718
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2011 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer