Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Constructia sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate, comuna Frumusita, judetul Galati"


Anunt de participare numarul 22879/09.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FRUMUSITA
Adresa postala: COMUNA FRUMUSITA, Localitatea: Frumusita, Cod postal: 807135, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA CARMEN SORA, Tel.0236344510, In atentia: ADRIANA CARMEN SORA, Email: [email protected], Fax: 0236344611
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Constructia sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate, comuna Frumusita, judetul Galati"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Frumusita, judetul Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de executie de lucrari aferente investitiei "Constructia sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate, comuna Frumusita, judetul Galati"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232423-3 - Statie de pompare a apelor reziduale (Rev.1)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile ce se vor executa sunt cele din listele ce cuprind cantitatile de lucrari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 700 si 900EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- Garantia de participare in cuantum de 6.200 lei RON;
- Garantia de buna executie a contractului - 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
executant
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Executia contractului se va face etapizat, pe comenzi de lucrari.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (cerinta obligatorie);
- Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181 din ordonanta (cerinta obligatorie);
- Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului (cerinta obligatorie).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii privind cifrade afaceri pe ultimii 3 ani - fisa de informatii generale (cerinta minima obligatorie);
- Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente (cerinta minima obligatorie).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Ofertantul va face dovada realizarii unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani egala sau mai marecu 7.000.000 lei RON, echivalentul a 2.232.570 Eu, (1Eu = 3, 1354 lei din 05.07.2007).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor prestatii in ultimii 3 ani insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari;
- Fisa experienta similara;
- Declaratie referitoare la echipamentele tehnice;
- Informatii referitoare la pregatirea profesionala si calificarea personalului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Ofertantul va face dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 5 ani a cel putin unui contract sau cel mult 3 contracte insumate care au avut ca obiect executarea unor lucrari similare si care au avut valoarea egala sau mai mare de 1.800.000 lei, echivalentul a 602.793 Eu, (1Eu = 3, 1354 lei din 05.07.2007)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: Pretul caietului de sarcini este de 300 lei si va putea fi achizitionat de la sediul Primariei comunei Frumusita, judetul Galati.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.08.2007 13:00
Locul: Primaria comunei Frumusita, judetul Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai imputerniciti, la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): contractul se inscrie in Programul de finantare prin intermediul Ordonantei de Guvern nr.7/2006.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE SI MONITORIZARE A ACHIZITIILOR PRIN CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: b-dul Dinescu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel.021/3199565, Fax: 021/3199565
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele privind exercitarea cailor de atac sunt cele prevazute in Ordonanta de Guvern nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2007 19:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer