Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructia variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1-DN11-relicitare


Anunt de participare numarul 148769/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: Stefan Scorus, Director, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA- Serviciul Licitatii FEDR/IFI
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: dlui Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA - Serviciul Licitatii FEDR/IFI
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: dlui Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA -CESTRIN
Adresa postala: BULEVARDUL Iuliu Maniu, nr. 401A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: dlui Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Constructia variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1-DN11-relicitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti si judetul Brasov
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de constructie a variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1-DN11 - relicitare conform Anexei nr. 2 din H.G. nr. 1405/2010 privind aprobarea utilizarii unor conditii contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice si Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si ale contractelor pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45221111-3-Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Traseul aprobat pentru constructia variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1-DN11-relicitare are o lungime de 7, 292 km.Valoarea estimata a contractului de 88.355.336, 51 RON fara TVA include si suma de 6.344.904, 19 RON fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% din articolele de lucrari, excluzand valoarea aferenta articolelor generale si a lucrarilor in regie, valoare distincta de cea prevazuta pentru achizitia ulterioara de lucrari similare cf art. 122 lit j din OUG 34/2006 care este tot in cuantum de 6.344.904, 19 RON fara TVA. Valoarea la care se vor raporta ofertantii pentru elaborarea propunerii financiare este 88.355.336, 51 RON fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 88, 355, 336.51 si 94, 700, 240.7RON
II.2.2) Optiuni
Da
Val.estim: 88.355.336, 51 Lei fara TVA. Achiz.ulter.de lucr/serv similar: 6.344.904, 19 Lei fara TVA
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea Contractanta solicita GP eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de 1.558.000 Lei. GP poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in cuantum de 350.521, 96 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent lunii noiembrie2013, de 1 Euro =4, 4448 Lei. GP poate fi eliberata si in alte valute. Pentru calculul valorii GP, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte garantia de participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul aferent lunii noiembrie 2013 publicat pe http: //ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. III. GP trebuie sa fie irevocabila. IV. GP trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa dupa caz Formularul 13A/13B Ofertele care nu sunt insotite de GP, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Referitor la GP se vor aplica prevederile art. 278 ind 1/OUG34/2006. Informatii suplimentare privind GP se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei.Pt. GP constituita prin virament bancar, conturile CNADNR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA sunt: RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 LEI sau RO13 RNCB 0082 0080 9408 0003 EUR Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate atat cu prevederile art. 90, alin (1) ? (3) din HG 925/2006 cat si cu prevederile clauzelor contractuale si completata conform Formularului nr. 26A/ Formularului nr. 26B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat in proportie de 85% din Fonduri Europene Nerambursabile (FEDR) din cadrul POST si in proportie de 15% din Bugetul de stat al Romaniei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta: Ofertantul va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. (Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. (Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor demonstra ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelullunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunnere a ofertelor, in conformitate cu Notificarea ANRMAP nr. 149/24.09.2013 si cu prevderile Ordinului ANRMAP nr. 509/2011.Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/ profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai literele a), c indice 1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAPc. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a datoriilor sunt considerate ca fiind indeplinite si in situatia in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Ofertantul/Ofertantul asociat la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 alin 1 (Formularul A, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Director General Interimar ?dl Narcis Stefan Neaga, Director General Adjunct PFE ? dl. Horia NicolaeDirector DirectiaAchizitii cu Finantare Externa ? dl. Stefan Scorus, Director Adjunct DirectiaAchizitii cu Finantare Externa- dna. Nicoleta Margarit Sef Serviciu Licitatii FEDR/IFI- dna. Laura Axente, Ioana Filip, Madalina Popescu, Daniela Preda ? salariati in cadrul Serviciului Licitatii FEDR/IFISef Serviciu Contractare Fonduri Externe- dna.Anca Bobalca,
Anca Gaitan, Cecilia Gheorghe, Andreea Wisosenschi, Florentina Mihai, Eduard Constantin, Nicoleta Enache ? salariati in cadrul Serviciului Contractare Fonduri Externe.Director Directia Juridica - dl. Mihai Saptefrati
Director Adjunct Directia Juridica - dl. Andrei Filipescu
Mihaela Hliboceanu ? Serviciul Contracte cu Finantare Externa
Laura Cambosie, Cristian Codreanu ? salariati in cadrul Serviciului Contracte cu Finantare ExternaDirector General Adjunct Economic - dl. Ionut Masaladl. Dan Givan ? Sef Serviciul CFP si Avizare contracte
Catalin Ticu ? Serviciul CFP si Avizare contracteDaniela Vovec ? Director Directia Proiecte Fonduri Externe Nerambursabile Drumuri Nationale
Unitatea de Implementare Proiecte FEDR 2 ? Dl Marius Pirnuta ? Sef Proiect
Stefan Vornicu-Hordoan, Lucian Predescu, Daniel Nita, Adrian Bunghez, Sabina Gheorghe, Cosmin Surdu, Daniela Marin, George Stoian, Cristiana Roscoiu, Stan Andreea Roxana
- salariati in cadrul Unitatii de Implementare Proiecte FEDR 2.Membrii Organelor decizionale ale Autoritatii ContractanteIn conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 al AGA din 20.02.2008, membrii Consiliului de Administratie nu au competente de aprobare a Documentatiei de atribuire si a semnarii contractelor aferente acelor contracte incluse in Memoradumurile de Finantare/ Contractelor de Finantare.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ?ofertantul/ofertantul asociat/subcontractorul/tertul sustinator are relatii cu Antreprenorul (daca este desemnat) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/consultantului in derularea contractului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/organul de conducere, parti sociale, parti de interes, actiuni, actionari, actionari persoane fizice)?Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.De asemenea, avand in vedere prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006, persoana juridica responsabila cu intocmirea documentatiilor tehnico ? economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea PROIECTANTULUI) este SC Search Corporation SRL, iar persoana juridica careia i s-a incredintat supervizarea lucrarilor este Egis Romania S.A.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionaleOfertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate, datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.Nota 2: In cazul unei asocieri se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza, conform Ordinului ANRMAP nr. 509/2011.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2011 si 2012 trebuie sa fie in valoare de minim 82.000.000 Lei.
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa demonstreze ca va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de societati bancare/ societati finantatoare/ institutii finantatoare in valoare de minim: 20.500.000 Lei sau echivalent, suma suficienta pentru a realiza cash-flowul de executie a contractului pentru o perioada 3 luni.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinator1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv art.11 indice 1 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.3.1 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si sustinere, cerinta nr.1 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.3.2 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta comuna si sustinere, indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr.1 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.3.3(*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si sustinere, cerinta nr. 2 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).3.4 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta comuna si sustinere, cerinta nr. 2 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratie privind cifra de afaceri globala (Formularul nr. 3A din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturile contabile pentru ani 2011 si 2012 inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.Nota 1: Raportul de audit aferent fiecarui an (2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatorii economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale: pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Nota 2: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.Nota 3: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 6: a)Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012 ? 1 Euro = 4, 4560).b)Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Ofertantul va prezenta ?Scrisoarea de Recomandare? (Formularul nr. 3B din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) ce va fi emisa de catre o societate bancara/ societate finantatoare/ institutie finantatoare in original.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta poate fi indeplinita si de catre un singur membru al asocierii in numele asocierii.Nota 3: In situatia in care ofertantul este o asociere, indeplinirea acestei cerinte poate fi demonstrata si prin prezentarea unei scrisori de recomandare din partea fiecarui membru al asocierii, a caror valoare cumulata sa fie de minim valoarea solicitata.Nota 4: Suma solicitata la cerinta 2 poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare.Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru luna noiembrie 2013, respectiv 1 euro = 4, 4448 lei.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru luna noiembrie 2013, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Angajamentul ferm privind sustinerea financiara (Formularul nr. 27A din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea Tehnica - CerintaOfertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani* cel mult 2 (doua) contracte avand ca obiect de lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier**, in care participarea ofertantului la acestea, cumulat pentru cele 2 (doua) contracte, sa fi fost in valoare de minim :82.000.000 Lei fara TVA.*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala**)Prin infrastructura de transport rutier se inteleg lucrarile de constructie noua si/sau modernizare si /sau reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.Lucrarile ce vor fi luate in considerareexclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor, intrucat sunt lucrari care nu reflecta specificul contractului in ansamblu.
Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor, intrucat sunt lucrari care reflecta specificul contractului in ansamblu.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11 indice 1 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective3. (*)In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si sustinere, cerinta privind capacitatea tehnica va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.4.(*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta comuna si sustinere, indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta privind capacitatea tehnica va fi indeplinita in intregime fie de catre ofertant (prin cumulare), fie de catre un singur tert sustinator.(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie : I. Coordonator proiect.CERINTE: a) experienta profesionala generalaminim 3 ani experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier in contracte de executie de lucrari*) de constructie noua si/sau modernizare si /sau reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.b) experienta profesionala specificaparticiparea in cel putin 1 contract in domeniul infrastructurii de transport rutier in contracte de executie de lucrari*) de constructie noua si/sau modernizare si /sau reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.*)Lucrarile ce vor fi luate in considerareexclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor, intrucat sunt lucrari care nu reflecta specificul contractului in ansamblu.
Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor, intrucat sunt lucrari care reflecta specificul contractului in ansamblu.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie: II. Inginer asigurarea calitatii - Responsabil calitateCERINTE: a)detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/ sau poduri si/ sau tuneleb) minim 3 ani experienta profesionala in contracte de executie de lucrari** sau contract de supervizare* pentru constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drumuri judetene si/sau autostrada intr-o pozitie de Responsabil control calitate/ Responsabil tehnic cu calitatea/ Responsabil cu asigurarea calitatii/ Inginer calitate.* In sensul prezentelor cerinte, prin ?Supervizarea lucrarilor? se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/echipe de consultanta angajata de catre Beneficiar/Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/verificarea lucrarilor executate de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative in vigoare. Evaluarea indeplinirii cerintelor minime privind experienta profesionala in supervizare a expertilor propusi, se va face in baza prezentei definitii. Nu vor fi considerate acele proiecte/perioade in care supervizarea a vizat activitatea de proiectare desfasurata de catre Antreprenor.**)Lucrarile ce vor fi luate in considerareexclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor, intrucat sunt lucrari care nu reflecta specificul contractului in ansamblu.
Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor, intrucat sunt lucrari care reflecta specificul contractului in ansamblu.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 3 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie: III. Sef de santierCERINTE: a) experienta profesionala generalaminim 3 ani experienta profesionala domeniul infrastructurii de transport rutier in contracte de executie de lucrari*) de constructie noua si/sau modernizare si /sau reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.b) experienta profesionala specificaparticiparea in cel putin 1 contract in domeniul infrastructurii de transport rutier in contracte de executie de lucrari*) de constructie noua si/sau modernizare si /sau reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.*)Lucrarile ce vor fi luate in considerareexclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor, intrucat sunt lucrari care nu reflecta specificul contractului in ansamblu.
Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor, intrucat sunt lucrari care reflecta specificul contractului in ansamblu.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinator1. Capacitatea profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11 indice 1 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.3. Cerintele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTIIIn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele privind protectia mediului, respectiv detine certificare ISO 14001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 insotit de Anexa 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) reprezentand lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Documente emise de Beneficiarul lucrarilor/ Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de receptie partiala a lucrarilor/ Procese verbale de receptie finala, din care sa reiasa elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantii in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 impreuna cu Anexa 1) va fi completat in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 impreuna cu Anexa 1) va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, ofertantul poate prezenta, pentru acelasi contract, fie un singur fie mai multe procese verbal/e de receptie partiala a lucrarilor prin care sa se demonstreze valoarea lucrarilor executate.Nota 4: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2009 ? 1 Euro = 4, 237 Lei, 2010 - 1 Euro=4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei, 2013 - 1 Euro=4, 4150 Lei) Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost finalizate lucrarile.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Angajamentul ferm privind capacitatea tehnica (Formularul nr. 27B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 6 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) ?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate) Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c.c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantii in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 6 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) ?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si mentionate in Curriculum Vitae si ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate) Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c)c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.NOTA: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantii in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 6 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare- pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) ?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate) Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c.c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantii in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Angajamentul ferm privind Capacitatea profesionala (Formularul nr. 27B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).In vederea respectarii prevederilor art. 69 indice 2 din OUG nr. 34/2006, ofertantul va prezenta ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? (Formularul nr. 9 si anexele 1 si 2 aferente acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Subcontractorul/rii va/vor prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 (Formularul A din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Nota 1: In conditiile in care oferantul nu va subcontracta o parte din acest contract, din ratiuni administrative, acesta are totusi obligatia de a prezenta ?Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? (Formularul nr. 9) mentionandu-se in anexele aferente acestuia ?Nu este cazul?, in vederea respectarii prevederilor art. 69 indice 2 din OUG nr. 34/2006.Nota 2: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, capacitatea tehnica, standarde privind asigurarea calitatii nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractori, cu exceptia situatiilor prevazute in Anexa 2 a Ordinului ANRMAP nr. 509/2011.Nota 3: Cerintele privind resursele materiale si umane se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 10 ?Informatii privind asocierea? din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Formularul nr. 11 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Nota 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 10 si Formularul nr. 11 mentionandu-se ?Nu este cazul?.Nota 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S112-184562din11.06.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 11:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.02.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2014 14:00
Locul: CNADNR SA - CESTRIN, Bdul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri in acest sens insotita de o copie a actului de identitate, observatori UCVAP, alte persoane imputernicite din partea Autoritatii Contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR in cofinantare cu Bugetul de Stat
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
I.In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.II.Durata contractului este de 36 luni incepand de la data ordinului de incepere a lucrarilor (12 luni pentru executie +24 luni perioada de garantie).III.Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu art. 33 indice 1 alin (3) din OUG nr.34/2006. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante http: //www.cnadnr.ro/proceduri_derulare.php. Documentatia tehnica poate fi descarcata si de la adresa www.cnadnr.ro/bypassIV.Termenele specificate in Acordul Contractual cu privire la Sub-clauzele 14.7 si 14.8 sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major)precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.V. In cadrul Propunerii financiare fiecare ofertant va cuprinde, ca element constitutiv si distinct, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului cu 10% (diverse si neprevazute) la valoarea Propunerii financiare depuse (fara diverse si neprevazute).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR/ IFI
Adresa postala: Bd Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643292, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer