Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUCTIE PODURI PESTE CANALUL DE IRIGATII, PODETE SI LUCRARI CONEXE DE SCURGERE A APELOR, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL OLT


Anunt de participare numarul 18995/14.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA STEFAN CEL MARE OLT
Adresa postala: COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL OLT, Localitatea: stefan cel Mare, Cod postal: 237455, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE RADOI, Tel.0249538001, Email: [email protected], Fax: 0249538001
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUCTIE PODURI PESTE CANALUL DE IRIGATII, PODETE SI LUCRARI CONEXE DE SCURGERE A APELOR, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL OLT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Stefan cel Mare, judetul Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor construi 2 poduri peste canalul de irigatii, 7 podete pe raza comunei si se va amenaja canalul de colectare a apelor(dalare, casetare) pe o distanta de 2 km.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2 poduri mari si 7 podete, inclusiv amenajarea canalului de colectare a apelor
Valoarea estimata fara TVA: 3, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 18000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat(OG7/2006)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006; Certificate constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv taxele locale, in termen;Certificat inregistrare/inmatriculare emis de Camera de comert, Certificat constatator emis de ORC si altele specificate in documentatia de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, Bilantul contabil pe anul 2006, vizat si inregistrat la autoritatile competente si altele specificate in documentatia de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; Recomandari beneficiari; Resurse tehnice;Resurse umane; Standarde de asigurare a calitatii si altele specificate in documentatia de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta pentru experienta similara in ultimii 5 ani: cel putin doua contracte similare de aceeasi natura, valoare cumulataminim 1500000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2007 11:00
Documente de plata: DA
Pretul: 3000 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria Autoritatii Contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2007 18:00
Locul: Consiliul Local Stefan cel Mare, judetul Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR.6 SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: B-DUL N. TITULESCU, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251418560, Fax: 0251415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Stefan cel Mare, judetul Olt
Adresa postala: Comuna Stefan cel Mare, judetul Olt, Localitatea: Stefan cel Mare, Cod postal: 237455, Romania, Tel.0249538001, Email: [email protected], Fax: 0249538001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2007 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer