Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUCTIE SEDIU NOU PRIMARIE, COMUNA SUCI, JUDET ARGES


Anunt de participare numarul 130136/12.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUICI (PRIMARIA SUICI)
Adresa postala:  COMUNA SUICI, Localitatea:  suici, Cod postal:  117725, Romania, Punct(e) de contact:  ELENA POPESCU, Tel. 0748125967, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0248545155, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUCTIE SEDIU NOU PRIMARIE, COMUNA SUCI, JUDET ARGES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA SUCI, JUDET ARGES
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUCTIE SEDIU NOU PRIMARIE, COMUNA SUCI, JUDET ARGES
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1
Valoarea estimata fara TVA: 1, 959, 455RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 39189 lei;garantia de buna executie 10% din valoarea viitorului contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consilului Local Suici, judetul Arges
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Decl. privind eligibilitatea;
- Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Cert de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)eliberat de ANAF;
- Cert privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala;
- Cazier fiscal al ofertantului;
- Cert de atestare privind obligatiile la fondul de mediu, valabil la data deschiderii;
- Decl. pe propria raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la Art.5 alin. 1 din legea nr.21/1996 privind concurenta;
- Cert de participarela licitatie cu oferta independenta;
- Certificat constatator-emis de O.R.C.;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil la 2008, 2009 si 2010;
- decl. privind cifra de afaceri pe ultimii trei ani;Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani (2010, 2009, 2008) trebuie sa fie egala sau mai mare decat 3.300.000. lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-derularea si indeplinirea in ultimii 5 ani a cel putin un contract sau mai multe contracte pentru lucrari de constructie sediu nou, cu o valoare egala sau cumulata de840.000 lei fara TVA.Ofertantul va prezenta contractele in dovedirea experientei similare si procese verbale de receptie a lucrarilor, semnate de comisia de receptie.
- recomandari una sau mai multe
- decl. pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala a personalului;
- decl. pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
-echipa de specialisti responsabila pentru executia lucrarilor;
- decl. pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile;
- In dovedirea cerintelor de dotare se va prezenta lista de inventariere in care se vor marca utilajele solicitate.Echipa de specialisti responsabila pentru executia lucrarilor va fi alcatuita din persoane calificate in domeniile precizate (un inginer constructii civile, un inginer instalatii, RTE si un CQ in domeniile care fac obiectul lucrarii). In dovedirea cerintelor de resurse umane se vor anexa cv-uri, acte doveditoare ale competentelor in domeniu (diplome de specialitate/autorizari, etc- decl. pe propria raspundere privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora;
-ISO 9001:2001, 14001:2005;18001:2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioadagarantiei oferita lucrarii
10%
Descriere:
3.
Termen de executie al lucrarii
10%
Descriere:
4.
Proceduri tehnice de executie a lucrarilor
30%
Descriere: sist.calitate-10p;proced.tehnice-15p;pl.calitate-5
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2011 12:00
Locul: Primaria Suici, comuna Suici, jud. Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii autorizati ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.22, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. .0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.22, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Suici
Adresa postala:  Comuna Suici, judetul Arges, Localitatea:  Sat Suici, Cod postal:  117725, Romania, Tel. 0248545155, Fax:  024854515
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.09.2011 08:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer