Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructie spatii de cazare ? Camin studentesc ? Universitatea de Vest din Timisoara, Piata Sfantul Petru, nr. 5, Timisoara


Anunt de participare numarul 137301/11.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Vest din Timisoara
Adresa postala: Bd. Vasile Parvan, nr. 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300223, Romania, Punct(e) de contact: Gogoase Darie, Tel. +40 256592244, In atentia: Gogoase Darie, Email: [email protected], Fax: +40 256592381, Adresa internet (URL): www.uvt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Constructie spatii de cazare ? Camin studentesc ? Universitatea de Vest din Timisoara, Piata Sfantul Petru, nr. 5, Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Timisoara, Piata Sfantul Petru, nr. 5, jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului de lucrari ce se doreste a fi atribuit se va asigura construirea unor spatii de cazare - Camin studentesc pentru Universitatea de Vest din Timisoara, constructie localizata in Piata Sfantul Petru, nr. 5, Timisoara.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214700-7 - Lucrari de constructii de campusuri universitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul care urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de achizitie publica presupune ?Constructie spatii de cazare - Camin studentesc ? Universitatea de Vest din Timisoara, Piata Sfantul Petru, nr. 5, Timisoara? in conditiile si cantitatile precizate in prezenta documentatie de atribuire si in documentatia tehnica anexata la aceasta.
Se solicita oferta pentru obiectivul investitional mentionat mai sus si pentru aceasta actiune se va avea in vedere executarea de lucrari pentru: obtinerea si amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor, investitia de baza si pentru organizarea de santier.
Valoarea estimata fara TVA: 56, 261, 119RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de particip. este 1.125.222, 38 lei; se poate constit. prin virament bancar, instr. de garantare/ ordin de plata/fila CEC.Garantia de particip. se va constitui numai in lei. Per. de valab. a garantiei de particip.: 90 de zile de la data limita de dep. a of. Contul in care se va depune garantia de particip. este RO76TREZ621504601X000503, deschis la Trezoreria Timisoara.In temeiul prev. art. 86, alin. 3, lit. a si b din H.G. nr. 925/2006, actualizata in cazul in care garantia de particip. se constit. printr-un instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara/soc. de asig., acesta tb. sa prev. ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a benef., pe baza decl. acestuia cu privire la culpa pers. garantate.In cazul respingerii ca nefondata de catre CNSC a contestatiei formulate, AC va retine din cuantumul garantiei de particip. cf. art. 278 indice 1, alin. 1, lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata suma de 11.902, 61 lei. Se constit. in cuantum de 10% din val. contr., fara TVA, in max. 3 zile de la semn. contr., integral printr-un instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara/soc. de asig. care dev. anexa la contr. sau partial prin retineri succesive din sumele dat. pt. facturi partiale, cu aplic. prev. art. 90, (3) din H.G. 925/2006.Dc. garantia de buna executie se constit. printr-un instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara/soc. de asig., acesta tb. sa prev. ca plata garantiei se va exec. neconditionat, respectiv la prima cerere a benef., pe baza decl. acestuia cu priv. la culpa pers. garantate.Garantia de buna executie se va restit. de AC, cf. art. 92, alin. 4 din H.G. 925/2006, actualizata dupa cum urmeaza: 70% din val. garantiei in 14 zile de la data incheierii PV de receptie la termin. lucr., daca AC, nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei; restul de 30% din val. garantiei, la expirarea per. de garantie a lucr. executate, pe baza PV de receptie finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
9.774.000 lei, TVA inclus-deschid. de finant. de laMECTS?cf. listei de invest. aprob. la 30.09.2010 de MECTS;restul sumelor asig. pe per. lucr.cf. H.G. 48/1999 de MECTS prin transf. in bugetul AC.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Lucr.se efect.pana la epuizarea sumelor asig.ca deschid.de finantare, restul urmand a se efectua in fct.si sub rezerva alocarii efective a sumelor, in compl.celor asig.ca deschid.de finant.) in baza ordin. de incep./suspend. a lucrar. emis de benef., aspect adus la cunost.of., neputand fi imputat AC.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 69 indice 1, 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata.In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in
ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1. Prof. Univ. Dr. Petre Stefea- Presedintele Comisiei de evaluare2. Conf. Univ. Dr. Madalin Bunoiu - Membru al Comisiei de evaluare3. Ing. Monica Brihan - Membru al Comisiei de evaluare4. Ing. Mihaela Neamti - Membru al Comisiei de evaluare5. Ing. Darie Gogoase - Membru al Comisiei de evaluare6. Prof. Univ. Dr. Pirtea Marilen ? Rectorul Universitatii de Vest din TimisoaraMod de dovedire: 1. Se vor completa si atasa Formularele nr. 1 (Declaratie privind neincadrarea in art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata), nr. 1.2 (Declaratie privind neincadrarea in art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata) si nr. 1.3 (Declaratie privind neincadrarea in art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata)? in original;
In cazul unei asocieri formularele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.2. Se va atasa certificat cazier fiscal al persoanei juridice ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul.In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.3. Se vor atasa documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul, pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine.
In cazul unei asocieri documentele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.
Nota: Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.2). Cerinta obligatorie:
Se va depune Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta ? in original ? Formular nr. 15 (cf. Ordin nr. 314/2010).3). Cerinta obligatorie:
De asemenea tertul sustinator (cf art. 13, 19, 20 din Legea nr. 279/2011) va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006.
3)Mod de dovedire:
Tertul sustinator va trebui sa depuna Formularele nr. 1 (Declaratie privind neincadrarea in art. 180 din OUG nr. 34/2006, actualizata), nr. 1.2 (Declaratie privind neincadrarea in art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, actualizata) si nr. 1.3 (Declaratie privind neincadrarea in art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, actualizata)? in original, cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.4). Cerinta obligatorie:
Subcontactatul trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 (cf art. 13 din Legea nr. 279/2011).
Mod de dovedire:
Subcontractantul va trebui sa depuna Formularul nr. 1.3, in original, din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata, (cf art. 13 din Legea nr. 279/2011) cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire. Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica autorizata corespunzatoare codului CAEN 4120 (Rev. 2) ? Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
Mod de dovedire:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata mai sus indicata? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul - va fi prezentat de fiecare asociat (daca este cazul).
Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5, alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?.
Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie legalizata.
2). Cerinta obligatorie:
Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare codului CAEN 4120 (Rev. 2) ? Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, sau echivalentul acesteia raportat la tara in care isi desfasoara activitatea.
Mod de dovedire:
Se vor atasa copii dupa original si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat si legalizate, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani a ofertantilor participanti la procedura sa fie de minim 112.500.000 lei (pentru persoanele juridice romane).Pentru persoanele juridice straine cifra de afaceri se va exprima: -cf. cursului mediu BNR in anul 2009, 1 euro= 4, 2373 ron-cf. cursului mediu BNR in anul 2010, 1 euro= 4, 2099 ron
- cf. cursului mediu BNR in anul 2011, 1 euro= 4, 2379 ron.
Ofertantii vor depune in dovedirea cifrei de afaceri din ultimii 3 ani copii dupa situatiile financiare anuale pe ultimii 3 ani, inregistrate la administratiile financiare si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada ca au executat lucrari similare celor ce vor face obiectul prezentei proceduri (constructii civile si/sau industriale) prezentand maxim 3 contracte in baza carora au fost executate in ultimii 5 ani lucrari similare celor ce vor face obiectul prezentei proceduri (constructii civile si/sau industriale) in valoare cel putin egala cu 56.250.000 lei, fara TVA si procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor emise de beneficiar
Contractele se vor prezenta in copie dupa partile relevante din contract avand ca obiect executia de lucrari similare celor ce vor face obiectul prezentei proceduri (constructii civile si/sau industriale).Nota: Pentru fiecare contract depus in dovedirea experientei similare, se va prezenta procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor emis de beneficiar ? in copie.
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, va fi prezentata de fiecare asociat (daca este cazu
Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa dispuna de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea contractului (Form. 4.1.).
Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare in vederea indeplinirii in bune conditii a contractului (personal tehnic de specialitate si personal muncitor): a). 1 responsabil tehnic cu executia, in domeniul constructiilor civile; se vor atasa spre certificare:
-Diploma studii tehnice in domeniul constructiilor civile ? in copie;
- Curriculum-vitae ? in copie;
- Declaratia de disponibilitate - Formularul nr. 20 - in original, care trebuie sa mentioneze cel putin perioada de derulare a contractului de achizitie publica, respectiv 3 ani.
b). 1 responsabil cu asigurarea controlului calitatii; se vor atasa spre certificare:
- Diploma studii tehnice ? in copie;
- Decizia interna de numire/delegare a atributiilor aferente responsabilului cu asigurarea controlului calitatii, care sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor ? in copie; (se vor lua in considerare inclusiv atestestatele RTC aflate in termen de valabilitate in cazul in care ofertantii prezinta acest tip de document ? in copie;)
- Curriculum-vitae ? in copie;
- Declaratia de disponibilitate - Formularul nr. 20 - in original, care trebuie sa mentioneze cel putin perioada de derulare a contractului de achizitie publica, respectiv 3 ani.
c).1 specialist autorizat in domeniul instalatiilor electrice cu atestat ANRE; se vor atasa spre certificare:
- Diploma studii tehnice ? in copie;
- Atestatul ANRE, valabil la data limita de depunere a ofertelor, - in copie;
- Curriculum-vitae ? in copie;
- Declaratia de disponibilitate - Formularul nr. 20 - in original, care trebuie sa mentioneze cel putin perioada de derulare a contractului de achizitie publica, respectiv 3 ani.
d). 1 specialist autorizat in domeniul instalatiilor de gaze cu atestat ANRG, se vor atasa spre certificare:
- Diploma studii tehnice ? in copie;
- Atestatul ANRG, valabil la data limita de depunere a ofertelor, - in copie;
- Curriculum-vitae ? in copie;
- Declaratia de disponibilitate - Formularul nr. 20 - in original, care trebuie sa mentioneze cel putin perioada de derulare a contractului de achizitie publica, respectiv 3 ani.
e). 1 sef punct de lucru avand functia de inginer constructor, cu experienta de minim 3 ani in domeniul constructiilor civile (Diploma studii tehnice ? in copie; Curriculum-vitae ? in copie; Declaratia de disponibilitate - Formularul nr. 20 - in original)
Mentiune: experienta de 3 ani in domeniul constructiilor civile se va evalua in raport cu mentiunile cuprinse in CV-ul prezentat.
Se vor mai depune Formularul nr. 18 (Informatii generale privind angajatii) ? in original si Formularul nr. 19 (Personal ce va fi angajat in contract) ? in original.
In cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea economica/financiara si tehnico-profesionala, asa cum este prevazuta la art. 186 si 190 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata tertul sustinator trebuie sa indeplineasca conditiile cuprinse la art. 111 din H.G. nr. 925/2006 actualizata.
Formularul nr. 16 si Formularul nr. 17 si, raportat la natura sustinerii invocate, anexele 1 si 2 la Formularul nr. 17, respectiv: - Declaratie privind logistica, utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice aflate in dotare si care urmeaza a fi efectiv folosite pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
- Declaratie privind personalul angajat si cadrele de conducere care urmeaza a fi efectiv alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
In cazul in care of. participanti la proc. subcontracteaza anumite parti din contr., vor fi aplic. prev. art. 45 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata, coroborat cu art. 11, alin. 7 din H.G. nr. 925/2006, actualizata potrivit caruia: ?autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens?.
Capac. tehnica si profesionala va fi evaluata in fct de modul in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna, contractantul si subcontractantul acestuia cf. contr. de subcontractare si prev. doc. de atribuire.
Se va atasa Formularul nr. 6 (Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti) si Acordul de subcontractare - Form. 7.
5). Cerinta obligatorie:
In cazul in care oferta este depusa de o asociatie (consortiu), indeplinirea criteriilor de calificare si selectie va fi evaluata in conformitate cu Acordul/Contractul de asociere depus cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna asociatii si la obligatiile/componentele asumate de fiecare asociat potrivit Contractului de asociere.
In cazul asociatiilor (consortiilor) se va prezenta:
1.Formularul nr. 8 (Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati) ? in original.
2.Contractul de asociere conform Formularului nr. 9 (Acord/Contract de asociere), in original, si Formularul nr. 22 (Imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire) din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de
Ofertantii participanti la procedura vor prezenta certificate cu termen de valabilitate la zi, care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii (SR EN ISO 9001 sau echivalent), corespunzatoare codului CAEN 4120, certificatul va fi prezentat de catre fiecare asociat (daca este cazul) ? in copie.
Ofertantii participanti la procedura vor prezenta certificate cu termen de valabilitate la zi, care sa ateste implementarea standardelor de management de mediu (SR EN ISO 14001 sau echivalent) corespunzatoare codului CAEN 4120, certificatul va fi prezentat de catre fiecare asociat (daca este cazul) ? in copie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8507/23.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.08.2012 12:00
Locul: sediul Universitatii de Vest Timisoara, Bd. Vasile Parvan, nr. 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare si reprezentantii operatorilor economici participanti la procedura.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Dc se depun doua sau mai multe oferte cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul of. dep., departajarea of. (cu pret egal si clasate pe primul loc) se va face prin dep. de catre ofert. aflati in aceasta situatie a unor noi prop. financiare in plic inchis.2.Of. care se incadreaza categ. I.M.M(prin prez. doc. prev. de Legea 346/2004), benef. de o reducere de 50% la constit. garantiei de particip. si de bn. exec. si la indepl.cerintei ref.la cifra de afac., prez. Form. nr. 10.3.Pt. demonstr. indepl. crit.de calific. si selectie, of. are dr. sa prez. initial doar o decl. pe proprie rasp. (Form. nr. 5), prin care confirma ca indepl. cerintele de calific. asa cum sunt solic. in DA., insotita de Anexa la Form. 5) in care va ment. succint modul de indepl. a respect. cerinte ? inclusiv val.4.AC are oblig., pe cheltuiala proprie, pe toata durata in care lucrar. vor fi suspendate, de a supraveghea santierul in ved. asig. sigur. tuturor materialelor, echipam., etc. aflate pe amplasamentul lucr., fiind raspunzatoare de orice paguba materiala produsa.5.Plata contr. se va efectua partial, dp. prez. de executant a sit. partiale de lucr. si implicit dp. receptia partiala semnata de benef. in 20 zile de la emiterea facturii de executant, dar dp. data de 24 a lunii.6.Op.ec. au oblig. de a asig.pt.lucr. exec. o garantie tehnica de min. 5 ani, oblig. ce urmeaza a fi asumata de acestia prin of tehnica dep. Of. tehnice care vor cuprinde per. mai mici de garantie decat cea impusa prin prez. doc. vor fi decl. neconforme.7.Lucr. ce fac ob. prez. proc. se vor executa in fct. si sub rezerva alocarii/disponibilizarii/accesarii efective a sumelor necesare din sursa de finantare identificata, in baza ordinului de incepere/suspendare a lucr. emis de benef., insa nu mai tarziu de 3 ani de la data emiterii de benef. a ordinului de incep. a lucr. Sit. mai sus preciz. a fost ad. la cunost.op. ec. la data public. prez. doc. ea neputand fi imputata ulterior AC.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept/interes legitim printr-un act al AC, prin incalcarea dispoz.legale in materia achizitiilor publice poate sesiza CNSC cf.art. 2562 din O.U.G. 34/2006, actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Vest din Timisoara, Departamentul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Vasile Parvan, nr. 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300223, Romania, Tel. +40 256592244, Email: [email protected], Fax: +40 256592381, Adresa internet (URL): www.uvt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2012 08:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer