Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUCTIE STATIE DE EPURARE IN COMUNA POIANA, JUDETUL DAMBOVITA


Anunt de participare numarul 74710/02.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Comunei Poiana Dambovita
Adresa postala: comuna Poiana, judet Dambovita, Localitatea: Poiana, Cod postal: 137365, Romania, Punct(e) de contact: Marian Serban, Tel.0245721841, Email: [email protected], Fax: 0245721841, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUCTIE STATIE DE EPURARE IN COMUNA POIANA, JUDETUL DAMBOVITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Poianajudetul dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cuprinde: Executie lucrari pentru organizarea de santier si investitia de baza (constructii si instalatii), realizarea lucrarilor de constructii si instalatii, etc., testare si punere in functiune, pregatirea personalului de exploatare;Descriere succinta: tratare primara, secundara, tratarea namolului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, constructii si instalatii noi; testare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Constructie statie de epurare in comuna Poiana
Valoarea estimata fara TVA: 3, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 66000 RON. Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului, exclusiv TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de Mediu 60%, Buget local 40%, moneda contractului - lei, moneda platilor - lei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind calitatea de participant la procedura, Informatii generale despre ofertant, Date despre asociati/subcontractanti, Imputernicirea notariala privind autorizarea semnaturii, trecutul litigios, cazier judiciar, declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181, certificat constatator de la Registrul Comertului, certificat de atestare fiscala, certificat pentru plata CAS(dupa caz), certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, certificatul de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri pe ultimul an(2008) - min. 9000000 RONDeclaratie privind cifra de afaceri si profitulMedia profitului operational pe ultimii 3 ani pozitiva, identificarea financiara, scrisoare de bonitate bancara pe anul 2008 cu: rata profitului net min. 8%, bilanturile contabile, contul de profit si pierdere, toate enexele pe ultimii 3 ani, vizate DGFP, rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificatele ISO 9001, ISO 14001, Experienta: 1. Executie lucrari: experienta in lucrari de constructii finalizate in ultimii 5 anicel putin 1 contract de lucrari in antrepriza sau subantrepriza, referitor la constructia unei statii de epurare compact modulara supraterana, finalizat a carui valoare sa fie de cel putin 3300000 RON, pentru o statie de epurare cu o capacitate de cel putin 5 mii populatie echivalenta, incluzand tratare primara, secundara, tratarea namolurilor- deshidratarea namolurilor, cu proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.personalul contractorului , insotita de CV - uri , diplome , atestate, autorizari profesionale de specialitate, declaratia privind partea/partile indeplinite de asociati/ subantreprenori, acordul sau scrisoarea preliminara de asociere
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.04.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.05.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.05.2009 13:00
Locul: sediul Primaria Comunei Poiana
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentatnti legali sau delegati imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
La sediul autoritatii contractante
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiluil National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti , ,Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Adresa postala: Ploiesti, Str. Emile Zola, nr.4, judetul Prahova , ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 10004 , ,Romania, Tel.0244522445, Fax: 0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Poiana - Oficiul juridic
Adresa postala: Adresa postala: Comuna Poiana, judetul Dambovita, Localitatea: Poiana, Cod postal: 137365, Romania, Tel.0245721841, Email: [email protected], Fax: 0245721723
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2009 08:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer