Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructie Statii de Epurare pentru aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii


Anunt de participare (utilitati) numarul 148332/06.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: Bdul. Carol I, Nr. 53, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 352401330, In atentia: Crivac Cristian, Email: [email protected], Fax: +40 352401330, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Constructie Statii de Epurare pentru aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste incheierea unui contract de achizitie publica de lucrari avand ca obiect , ,Constructie Statii de Epurare pentru aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii?.Valoarea estimata a contractului este de 17.738.715, 38 lei fara TVA, respectiv 4.089.146, 01 euro fara TVA calculata la cursul InforEuro din data de 29.02.2012 pentru 1 euro = 4, 3380 lei (conform Deciziei de Aprobare nr. C(2012) 1284 din 29.02.2012 a Comisiei Europene, cu nr. 24123 de inregistrare in SMIS-CSNR), din care 797.619, 38 lei, cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum au fost definite de proiectant in devizul general, in conformitate cu art.29.alineatul (2^1)din OUG 34/2006, reprezentand un procent de 4, 49648896% raportat la valoarea estimata a contractului.Se doreste incheierea unui contract de achizitie publica de lucrari avand ca obiect..? conf. Ordinului 2266/2012 privind: aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de ?proiectare si executie de statie de tratare a apei / statie de epurare de ape reziduale?, ?executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa?, ?proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano - biologica a deseurilor?, ?executie de depozit conform de deseuri? dupa cum urmeaza:
- pentru proiectarea si executia unor statii de epurarein Aglomerarile Strehaia (9850 PE), Cujmir (8000 PE) si Gura Vaii (2100 PE). Acestea includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statia de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructie
d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
e) Testare si punere in functiune
f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunih) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a contractului este de 17.738.715, 38 lei fara TVA, respectiv 4.089.146, 01 euro fara TVA calculata la cursul InforEuro din data de 29.02.2012 pentru 1 euro = 4, 3380 lei (conform Deciziei de Aprobare nr. C(2012) 1284 din 29.02.2012 a Comisiei Europene, cu nr. 24123 de inregistrare in SMIS-CSNR), din care 797.619, 38 lei, cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum au fost definite de proiectant in devizul general, in conformitate cu art.29.alineatul (2^1)din OUG 34/2006, reprezentand un procent de 4, 49648896% raportat la valoarea estimata a contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 17, 738, 715.38RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va prezenta in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari), in cuantum de 338.821, 92 lei (pt. o perioada de valabilitate de 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor), echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta la cursul BNR care se va raporta la data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. G.P in original, trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora pt. deschiderea ofertelor respectand cerintele exprimate in Formularul 1 din cadrul Sectiunii- Formulare. G.P va putea fi prezentata sub forma prevazuta de art. 86 din HG 925/2006 in conformitate cu cerintele prevazute in Formularul 1 din cadrul Sectiunii - Formulare. G.P i se vor aplica prevederile art. 278^1 alin. 1 lit. c) din OUG 34/2006. Cuantumul retinerii garantiei de participare va fi de 9.333, 87 lei. G.P va fi prezentata in original in limba romana. G.P in original prezentata in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari), care devine anexa la contract, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului (conform art. 89 alin. 2 din HG 925/2006), respectand in totalitate cerintele exprimate in Formularul 2 din cadrul Sectiunii - Formulare. Garantia de buna executie va fi prezentata in original in limba romana. Garantia de buna executie in original prezentata in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
1.Fond Coeziune: 78, 38% 2.Buget stat: 11, 99% 3.Buget local: 1, 84% 4.Imprumut operator regional: 7, 79%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarePrezentare Formulare 3 si 3A.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire cerinta 1: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4)/ Cazier judiciar al operatorului economic/ Cazier judiciar al administratorului/directorului generalCERINTA 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonantaConditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)- din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinire cerinta 2: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4).In sustinerea acesteia vor fi prezentate documente care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, fata de bugetul consolidat precum si fata de cel local.CERINTA 3: - Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" Modalitate de indeplinire cerinta 3: prezentarea Formularului nr. 5.CERINTA 4: Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareModalitate de indeplinire cerinta 4: prezentarea Formularului nr. 6.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General ? ing. GEORGE LIVIU LUPULESCU, Director Economic ? ec. MARIANA ALEXANDRONIU, Director Tehnic ? sing. CORNEL DUMANGIU, Comp.juridic ? jr. MARIAN BUZATU, Sef Comp.juridic - jr. AURELIAN MARIUS LUNGULEASA, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? ing.DUMITRESCU ROMEO, Sef Comp. UIP Fonduri de Coeziune - ing. EPURAN SORIN, Comp. UIP Fonduri de Coeziune - ing. TURBAT ADRIAN, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? ing. STANCIU DARIUS, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? sing. SURDULESCU RADU, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? sing. POPESCU IOAN, Sef Comp. Achiziti Publice ? ing. CRISTIAN CRIVAC ILIE, Comp. Achiziti Publice ? ing. VLADICA GHEORGHE, Comp. Achiziti Publice ? ec. NICOLICEA ROBERT, Comp.Achizitii Publice - ec. VILCEANU ALEXANDRU, Comp. Tehnic ? ing. DRAGUT CRISTIAN, Sef Sectie Statie de Epurare Ape Uzate ? ing. ILIE CRISTIAN, Comp.Achizitii Publice - ref. DUMITRASCONIU IONELA LARISA, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? ing. IONUT DUDAU.
In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator prezentat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie de cel putin egala cu 16.941.096, 00 lei.Pentru conversia in lei a situatiilor financiare prezentate in alte monede, se va lua in considerare cursul mediu de referinta leu/ alta valuta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri
-prezentare Formular nr.7
-prezentare documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.In cazul ofertantilor din categoria IMM - urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), valoarea pentru media cifrei de afaceri pe anii 2010, 2011, 2012 se considera indeplinita daca este in cuantum de 50% din valoarea solicitata. In situatia in care ofertantul este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, aceasta asociere beneficiaza de aceeasi reducere a mediei cifrei de afaceri, respectiv 50% din valoarea solicitata. Operatorii economici ? persoane juridice straine ? pot beneficia de reducerea nivelului minim al cifrei de afaceri solicitate prin documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documente edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta din care sa reiasa faptul ca au un statut similar celui de IMM din Romania. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Persoanele juridice straine vor atasa, documente relevante in copie certificata, insotite de traducere autorizata in limba romana.
CERINTA 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire Prezentare o declaratie pe propria raspundere sau declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
CERINTA 3: Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa recurga la capacitatile economice si financiare ale altor persoane fizice/juridice, indiferent de natura relatiilor dintre acestea, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 186. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (se va completa Formularul 7A (Angajament privind sustinerea financiara) si formularul 7B din Sectiunea ? Formulare, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006. Se solicita prezentarea formularelor 4 si 6.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire Prezentare Formulare nr.4, 6, 7A si 7B.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru Contracte de proiectare si executie Statii de Epurare A Apei:
Conform cerintelor obligatorii impuse de catre ANRMAP prin ordinul nr. 2266/2012, pentru statii de epurare a apei uzate cu o capacitate intre 2000 PE si 10 000 PE ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a cel putin unei statii de epurare a apei uzate (treapta mecanica si treapta biologica) cu o capacitate de minim 2000 PE fiecare, in cadrul unor contracte care sa fi avut ca obiect atat servicii de proiectare cat si executie de lucrari (exclus contracte de prestari de servicii si contracte de executie de lucrari).
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;
- procesul-verbal de receptie finala/ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, copii dupa parti ale contractului/contractelor declarate, din care sa rezulte denumirea contractului, beneficiarul/partile contractante, data incheierii contractului, obiectul, valoarea si durata contractului sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor din care sa reiasa informatiile de mai sus;
-recomandari din partea beneficiarului /clientului respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8
1. In cazul contractelor ce prevad atat lucrari noi cat si de reabilitare ofertantul va trebui sa furnizeze dovada proiectarii si executiei unui obiectiv similar nou.
2. Pentru contracte ce includ mai multe obiective similare din punct de vedere tehnologic dar de capacitati diferite ofertantului i se va cere sa faca dovada indeplinirii cerintelor pentru obiectivul cu capacitatea ceea mai mare sau obiectivul cel mai complex.
CERINTA 2: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Nota: Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire Prezentare Formulare nr.6 si 18.
CERINTA 3: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (se va completa Formularul 8A (Angajament privind sustinerea tehnica) si Formularul 8B din ? Formulare, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 al OUG 34/2006 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita prezentarea formularelor 4 si 6.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire Prezentare Formulare nr.4, 6, 8A si 8B.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Costuri de operare
50%
Descriere: Conform fisa de explicitare criteriu de atribuire
2.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9163/14.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.02.2014 12:00
Locul: Sediul SECOM SA , Bdul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Observatorii UCVAP, persoanele imputernicite de catre ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 1.Fond Coeziune: 78, 38% 2.Buget stat: 11, 99% 3.Buget local: 1, 84% 4.Imprumut operator regional: 7, 79%
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
1.IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE, TOATE DOCUMENTELE CARE VOR FI PREZENTATE INTR-O ALTA LIMBA DECAT LIMBA ROMANA, DE CATRE OFERTANTII PERSOANE FIZICE/JURIDICE ROMANE/STRAINE, VOR FI INSOTITE DE TRADUCEREA AUTORIZATA IN LIMBA ROMANA, LEGALIZATA LA NOTARIAT.2.In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 si art. 35 din HG 925/2006, Comisia de Evaluare de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.3.Pentru o pregatire corespunzatoare a ofertelor, posibilii ofertanti oricand pot apela la Autoritatea Contractanta pentru informatii suplimentare si posibilie vizite pe amplasamentele vizate.4.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca ?i pre?urile sunt egale, se va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.5.In cadrul propunerii financiare, in formularul de oferta - Formularul 11, se va evidentia ca element constitutiv si distinct al acestuia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii finaciare constituite/depuse (4, 49648896%);6.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 12 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006, art. 256^2, lit. b), respectiv 5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SECOM S.A.
Adresa postala: Bulevardul Carol I, Nr.53, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Tel. +40 352401330, Email: [email protected], Fax: +40 352401330
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2013 07:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer