Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructii statii de epurare aglomerarile Constanta Sud si Mangalia


Anunt de participare (utilitati) numarul 108250/24.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala:  Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900590, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare si Finantari Externe, Tel. 0040241664046, In atentia:  Stelian BUDES, Sef serviciu A.M.P., Email:  [email protected], Fax:  0040241664046, Adresa internet (URL):  www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Constructii statii de epurare aglomerarile Constanta Sud si Mangalia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Statia de epurare Constanta Sud
Statia de epurare Mangalia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de Constructii statii de epurare aglomerarile Constanta Sud si Mangalia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de Constructii statii de epurare aglomerarile Constanta Sud si Mangalia
Valoarea estimata fara TVA: 26, 946, 100RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conf. art. 252, lit. k din O.U.G. 34/2006.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1205 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participareLotul 1= 300.000 leiLotul 2= 120.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene: 75, 2%Co- finantare nationala: 24, 8%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta
Formular 9: Informatii generale despre ofertantFormular 29 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formular 11 Imputernicirea notariala privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului.
Formular 12 ?Trecutul litigios (cazierul juridic).
Pentru operatorii economici romani se solicita
Formular 13: Declaratie privind eligibilitatea
Formular 14: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.
Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local la data de 30.09.2010
Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat la data de 30.09.2010
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori Acesta trebuie sa dovedeasca ca operatorul are ca obiect de activitate serviciile solicitate in prezenta Documentatie de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate bancara conform Formular 16, paragraful f) punctul 1Acces la credite: Declaratie bancara conform Formular 16, paragraf e) si f) punctul 2
Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa cazla 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani cumulat (2007, 2008, 2009) sa fie mai mare decat: Lotul 1= 6.000.000euroLotul 2= 3.000.000euro- Declaratie bancara privind posibilitatea accesarii unui credit pentru acoperirea fluxului de numerar pe 6 luni, pe toata perioada de derulare a contractului: Lotul 1 = 3.500.000 leiLotul 2 = 1.500.000 lei
Ofertantii vor depune Bilanturile contabile, Contul de profit si pierderi, toate anexele, la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (autoritati competente)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor completa Formular Nr 17: Sistemul de Asigurare a Calitatii
Nivel specific minim necesar:
¦ Certificatul ISO 9001 sau echivalent
¦ Certificatul ISO 14001 sau echivalent
¦ Certificatul OHSAS 18001 sau echivalent
Formular Nr 25: Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
¦ Formular 26: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
¦ Formularul 27: Sistemul propus de control al calitatii muncii
¦ Formular 28: Planul de management al mediului
Se solicita cumulativ indeplinirea conditiilor de la punctele 1 si 2:
1. Lista de contracte din care sa demonstreze experienta ca executant al lucrarilor de constructie in ultimii5 ani prin prezentarea a cel putin 1 contract de lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale pentru o statie de epurare a apei uzate si tratarea namolului, a carui valoare este de minim: Lotul 1= 3.000.000 euroLotul 2= 1.500.000 euroSe solicita Certificatul de receptie finala a lucrarilor de la Beneficiarul investitiei respective.
2. Lista de contracte din care sa demonstreze experienta ca proiectant de cel putin 3 ani prin prezentarea a cel putin 1 contract de servicii de proiectaretehnica pentru o statie de epurare a apei uzate si tratareanamolului a carui valoare este de minim: Lotul 1=80.000 euroLotul 2= 35.000euro
Se solicita Procesul verbal de predare a documentatiei la nivel PT+DE de la Beneficiarul investitiei respective.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2010 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2010 13:00
Locul: Casa de Cultura a Sindicatelor Constanta - Sala Mica, B-dul Alexandru Lapusneanu nr.1, Constanta, Ju
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, specialistii cooptati, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor, presa, invitati ai Autoritatii Contractante, observatorul U.C.V.A.P. , daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Nu e cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0040213104641, Email:  [email protected], Fax:  0040213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala:  Strada Traian nr. 23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0040241616003, Email:  [email protected], Fax:  0040241616003, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta asupra rezultatului procedurii de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al S.C. RAJA S.A.
Adresa postala:  Strada Calarasi 22-24, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900590, Romania, Tel. 0040241664046, Email:  [email protected], Fax:  0040241664046, Adresa internet (URL):  www.rajac.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2010 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer