Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE (1 BLOC CU GARSONIERE SI DOUA BLOCURI CU APARTAMENTE DE 2 CAMERE) CARTIER LACU DULCE MUNICIPIUL BRAILA


Anunt de participare numarul 77179/11.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE BRAILA
Adresa postala: Str. MIHAI EMINESCU, Nr.27, Localitatea: Braila, Cod postal: 810005, Romania, Punct(e) de contact: EUGEN TURCU, Tel.0239-614226, Email: [email protected], Fax: 0239-611092, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE (1 BLOC CU GARSONIERE SI DOUA BLOCURI CU APARTAMENTE DE 2 CAMERE) CARTIER LACU DULCE MUNICIPIUL BRAILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Braila, cartier Lacu Dulce
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE (1 BLOC CU GARSONIERE SI DOUA BLOCURI CU APARTAMENTE DE 2 CAMERE) CARTIER LACU DULCE MUNICIPIUL BRAILA - IN TOTAL 14 APARTAMENTE CU 1 (UNA) CAMERA, 16 APARTAMENTE CU 2 (DOUA) CAMERE SI 2 APARTAMENTE CU 3 (TREI) CAMERE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45222000-9 - Lucrari de constructii pentru lucrari publice, altele decat podurile, puturile si pasajele subterane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE (1 BLOC CU GARSONIERE SI DOUA BLOCURI CU APARTAMENTE DE 2 CAMERE) CARTIER LACU DULCE MUNICIPIUL BRAILA
Valoarea estimata fara TVA: 3, 750, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 30.000 RON - Scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere autentificat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006
3. Certificat constatator privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat
4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale
5. Certificat constatator eliberat de ORC
6. Certificat de inregistrare fiscala eliberat de ORC
7. Copie statut societate
8. Autorizatie de functionare/echivalente valabile pe anul 2009
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale
2. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani
3. Declaratie privind capacitatea de asigurare a cashflow-ului necesar indeplinirii contractului
4. Bilanturi contabile la 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formular 22. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie de minim 11.000.000 lei3. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare in valoare de minim 2.000.000 lei pentru finantarea inceperii lucrarilor prezentei proceduri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani
2. Minim 3 recomandari, insotite de certificari de buna executie
3. Declaratie pe proprie raspundere ref. la personalul de specialitate
4. Declaratie pe proprie raspundere la studiile/pregatirea persoanelor responsabile de executia lucrarilor
5. Declaratie ref. la efectivele medii anuale ale personalului pe ultimii 3 ani
6. Declaratie ref. la masurile de protectia mediului
7. Declaratie ref. la utilajele si echipamentele tehnice
8. Declaratie ref. la subcontractare
9. Declaratie ref. la protectia muncii
10 Certificat ISO 9001 sau echivalent
11. Certificat ISO 14001 sau echivalent
12. Certificat OHSAS 18001 sau echivalent
13. Atestat emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul energiei electrice pentru executarea de bransamente (ANRE) valabil pentru anul in curs
14. Autorizatie pentru executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul gazelor naturale (ANRGN) valabila pentru anul in curs
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor contracte similare executate in ultimii 5 ani Formular nr. 12 F, din care sa reiasa ca ofertantul a finalizat in ultimii 5 ani contracte de constructii de locuinte in blocuri, cel putin un numar de 100 unitati locative (nu se admit contracte care au ca obiect modernizari, consolidari sau reabilitari de cladiri).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret
55%
Descriere: Pretul total al lucrarii
2.
Calitate
15%
Descriere: Programul calitatii intocmit pt.executia lucrarii
3.
Protectia mediului
10%
Descriere: Nivelul de protectie a mediului
4.
Durata
20%
Descriere: Durata de executie a lucrarilor
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.06.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2009 10:00
Locul: Braila, Directia Serviciilor Publice, str.Mihai Eminescu, nr.27
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor avand asupra lor B.I./C.I. si imputernicirea de semnatura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa A.N.R.M.A.P
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG 34/2006 actualizata, 5 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Directiei Serviciilor Publice Braila
Adresa postala: Str.Mihai Eminescu, nr.27, Localitatea: Braila, Cod postal: 810005, Romania, Tel.0239614226, Email: [email protected], Fax: 0239611092
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.05.2009 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer