Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire bazin de inot si sarituri de la trambulina in incinta curtii Liceului Teoretic A.I. Cuza?


Anunt de participare numarul 133666/03.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA
Adresa postala: ALEEA BARAJUL DUNARII NR.5, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031455, Romania, Punct(e) de contact: Liceul Teoretic A I Cuza, Tel. +40 213404811, In atentia: Tunaru Ionel, Email: [email protected], Fax: +40 213260427, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate de Invatamant
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construire bazin de inot si sarituri de la trambulina in incinta curtii Liceului Teoretic A.I. Cuza?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare
Aleea Barajul Dunarii, Nr. 5, sector 3Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire bazin de inot si sarituri de la trambulina in incinta curtii Liceului Teoretic A.I. Cuza?( proiectare si executie, inclusiv dotari si echipamente)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212212-5 - Lucrari de constructii de piscine (Rev.2)
37412300-2-Echipament si accesorii pentru surfing si inot (Rev.2)
37482000-0-Tabele de afisaj pentru informatii sportive (Rev.2)
39150000-8-Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala estimata fara TVA (numai in cifre): 42.192.960 lei fara TVA (inclusiv dotari si echipamente)Construire bazin de inot si sarituri de la trambulina in incinta curtii Liceului Teoretic A.I. Cuza?( proiectare si executie, inclusiv dotari si echipamente)
Valoarea estimata fara TVA: 42, 192, 960RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie conform Art. 86 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de 421.929 lei. Op ec vor avea oblig de a vira in timp util garantia de part astfel incat la data deschiderii of sa fie facuta dovada existentei in contul aut contract a contravalorii garant de partic. In cazul in care ofertantul doreste sa constituie garantia de participare prin OP, aceasta se va depune in contul autoritatii contractante: RO07TREZ7035006XXX000093 deschis la Trezoreria Sector 3 In situatia in care ofertantul este IMM, in conformitate cu legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile calendaristice). a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari: 5 % din valoarea contractului (faraTVA).b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari este conform Art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In situatia in care ofertantul este IMM, in conformitate cu legea nr. 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.c) Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conformArt. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCALSI ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic- Se vacompletain conformitate cuformularul nr.10.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- cazier judiciar- cazier fiscal
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de serviciiArt. 180. - Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.Art. 181. - Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;b1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;c) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;d) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?-Se vacompleta conform formularului nr.10 A.
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
? Ofertantul/Candidatul/Ofertantul, asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."
Factori de decizie: ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ionel Tunaru, Vadasz Reka, Aura Maria Niculae, Predoi Lavinia, Comarnescu Sorin Marcel Jean.
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidatgeneral) din care sa reiasa obligatiile exigibile pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, in copie stampilata si scris conform cu originalul.
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat, in copie stampilata si scris conform cu originalul.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare, certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente din care sa rezulte ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate traduse in limba romana de traducator autorizat, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Art. 182. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.(2) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute la alin. (1). In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti candidatii sau ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.(3) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatoruluieconomic (in original / copie legalizata/copie conform cu originalul), cu corespondent in codul CAEN aferent obiectului contractului.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de a tribuire catre ofertantul declarat castigator, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata la notariat.
Autorizarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) tip B si C2A.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul, daca este cazul detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.Declaratie pe propria raspundere (daca este cazul) ca firma este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art. 3 din Legea 346/2004.
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Art. 183. - Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale , cu declararea cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010).
Declaratie privind cifra medie de afaceri intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (79.800.000 lei fara TVA, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest ultim caz autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala;
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2008 = 3, 6827 Ron
Anul 2009 = 4.2373 Ron
Anul 2010 = 4.2099 Ron
In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Bilanturi contabile intocmite pentru exercitiul financiar pe anii 2008, 2009 si 2010 vizate si inregistrate la organele competente, inclusiv toate anexele la acestea.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Se solicita indeplinirea si finalizarea in ultimii 3 ani a 1 contract/maxim 3 contracte de servicii de proiectare documentatii tehnico economice faza PT+ DE pentru servicii similare, "servicii duse la bun sfarsit", a caror valoare totala sa fie de 570.000 LEI fara TVA, echivalent a130.994, 18 EURO(la cursul de schimb valutar afisat de BNR valabil in data de 06/12/2011:1 EURO =4, 3530 lei)
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Se solicita indeplinirea si finalizarea in ultimii 5 ani a unui contract de lucrari de lucrari de natura similara, "lucrari executate si duse la bun sfarsit" / "contract de lucrari finalizat" avand o valoare /valoare totala egala cu31.000.000 LEI fara TVA, echivalent a7.121.525, 38 EURO(la cursul de schimb valutar afisat de BNR valabil in data de 06/12/2011:1 EURO =4, 3530 lei)
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor,
Cerinte minime obligatorii :
? 1 inginer diplomat de specialitate constructii civile ;
? 1inginer diplomat de specialitate instalatii ;
? 1 specialist verificator de proiecte atestatat in domeniul lucrarii potrivit legii;
? 1 inginer diplomat/inginer colegiu/economist, specialisti in documentatii tehnice
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor,
? 1 coordonator de proiect cu experienta profesionala in constructii civile, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar( inginer diplomat)
? 1 sef santier executie cu experienta profesionala inconstructii civile( inginer diplomat) , dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar
? inginer diplomat specialitate constructii civile
? 1 inginer diplomat specialitate instalatii
? 1 electrician/inginer diplomat/inginer colegiuinstalatii electrice ? autorizat ANRE pentru lucrarile care se vor executa conform obiectului contractului
? 1 responsabil tehnic cu executia ( RTE ) atestat in domeniul lucrarii ce urmeazasa fie executata sau contract cu o firma de specialitate, atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
? 1 manager al sistemelor de management al calitatii ;
? 1 manager al sistemelor de management de mediu? 1 inspector SSM
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.? 1 responsabil CQ -
Conform Lege nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
O dec ref la util, inst, echip teh de care poate dispune op ec pt indepl coresp a contr de lucr
Of tr sa faca dov ca poate disp (inpropriet, leasing sau prin contr/ conventii de inchiriere) de utilaj, inst, echip teh, mijl detransp, laborat si alte mijloace fixe, necesare pt indepl contr de lucrari si anume: Buldoexcavator ? 3 buc;Excavator ? 1 buc;Incarcator frontal- 2 buc;Autobasculante? 5 buc;Pompa de beton ? 1 buc;Motopompa ? 1 buc;Cilindru compactor -2 buc;Vibrator de beton ? 2 buc;Placi compactoare ? 2 buc;Statie de betoane ? 1buc;Grup electrogen
At cand un grup de op ec depune ofcomuna, capac teh se dem prin luarea in
consid a res tuturor membrilor gr.
Nota:
Com de ev are drept de a verif cele decl deof, event neconcord intre cele decl si ceea ce exista, putand duce la descal of.
Se va prez docum care atesta detinerea (dot prop/inchir sau alte forme de punere la dispozitie) a utilaj, inst, echip teh si laborat implic in realiz contr.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de executie care va fi indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
Informatii privind asocierea In cadrul documentelor de calificare se va prezenta acordul de asociere.
Informatii privind asigurareacalitatii
Certificat valabil ISO 9001:2008 sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, careconfirma implementarea si mentinerea unui sistem de managemental calitatii de catre ofertant pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei.Se accepta ca doar unul din asociati sa confirma implementarea simentinerea unui sistem de management al calitatii de catreofertant pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei.
Informatii privind protectia mediului
Prezentarea certificatului ISO 14000:2004sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, careconfirma implementarea si mentinerea unui sistem de managementprivind protectia mediului de catre ofertant.Se accepta ca doar unul din asociati sa confirma implementarea simentinerea unui sistem de management privind protectia mediului
de catre ofertant.
Declaratie din partea reprezentantilor legali ai ofertantului in care se vapreciza faptul ca, la elaborarea ofertei, s-a tinut cont de obligatiile referitoare la protectia mediului si ca acestea se vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: a) pentru oferta financiara cea mai scazuta (PF0) se acorda 65 de puncte; b) celelalte oferte financiare se puncteaza utilizand urmatoarea formula: PFi = pminim / poferit X 65 puncte Unde pminim este pretul minim oferit in cadrul unei oferte conforme si poferit este pretul ofertei evaluate.
2.
Durata de garan?ie acordata lucrarilor ce fac obiectul contractului
15%
Descriere: a) pt ce mai mare durata de garantie acordata lucr ce fac ob contr se acorda 15 de pct;b) pt durata de garantie durata de garantie acord lucr ce fac ob contr mai mica decat cea prevazuta la lit. a) pct se acorda astf: P(n) = (durata de garantie(n)/ durata de garantie maxima) x punctaj maxim alocat (15 ).Durata garan? acord lucr ce fac ob contr tr sa fie de min 24 (duazecisipatru) luni ?i max de 60 (saizeci) luni.Orice of a unei durate de garan?ie acord lucr ce fac ob contr, mai mica de 24 (duazecisipatru)luni atrage dupa sine decl ofi ca neconf.Orice of peste durata de garan?ie max imp nu va fi pct suplim, urm ca pct af sa se acorde propor?.Of vor ?ine seama la decl duratei de garan?ie acord lucr de prev legisl in vig pt toate lucr ?i mat fol pt exec lucr.Of care nu respecta legisl in vig priv garan?ia acordata lucr vor fi decl of neconf.
3.
Durata de garantie acordata produselor de tamplarie din aluminiu
10%
Descriere: a) pt ce mai mare durata de garantie acordata prod de tampl de alum acord se acorda 10 de pct;b) pt durata de garantie acord prod de tamplde alum mai mica decat cea prev la lit. a) pct se acorda astf: P(n) = (durata de garantie(n)/ durata de garantie maxima) x punctaj max alocat ( 10).Durata de garantie acord prod de tamplde alum tr sa fie de min 24 (douazecisipatru) luni si max de 60 (saizeci) luni.Of unei durate a garantiei acord prod de tamplde alum mai mica de 24 de luni atrage dupa sine descalif of conf art 36 alin. (2) lit a) din HG 925/2006 actualiz. Orice of peste durata de garan?ie max imp nu va fi punc suplim, urmand ca pct af sa se acorde propor?.In sit in care prod/producatorii nu acorda o durata de garantie unica pttoate prod de tamplde alum ce se vor monta in cadr contr se va ev si se va pct cea mai mica durata de garantie acord unui prod de tamplde alum.
4.
Termen de executie , inclusiv proiectarea
10%
Descriere: a) pentru ofertacu cel mai mic termen de executie se acorda 10 puncte; b) celelalte oferte cu alt termen de executie se puncteaza utilizand urmatoarea formula: TFi =Tminim / Toferit X 10 puncte, unde Tminim este termenul de executieminim oferit in cadrul unei oferte conforme si Toferit este termenul ofertei evaluate.Termenul de executie va fi justificat printr-un memoriu justificativ, va fi realist si va tine cont de toate etapelece trebuie sa fie parcurse inainte si dupa data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor .Tminim = 12 luni;Tmaxim = 14 luni;Orice ofertare a unui termen de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului, mai mic de 12 (douasprezece )luni nu va fi punctata suplimentar, urmand ca punctajul aferent sa se acorde propor?ionalOrice ofertare peste termenul de executie maximatrage dupa sine declararea ofertei ca neconforma.
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2012 10:00
Locul: Primaria Sector 3 Str Parfumului Nr 2-4 Bucuresti - Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pentru 2 sau mai multe oferte, atunci autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare10zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
LICEUL TEORETIC A.I. CUZA
Adresa postala: Aleea Barajul Dunarii, nr.5, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032754, Romania, Tel. +40 213404811, Fax: +40 213404811
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2012 12:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer