Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire Campus Scloar -localitatea Hida,judetul Salaj


Anunt de participare numarul 42006/29.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HIDA (PRIMARIA COMUNEI HIDA)
Adresa postala: Hida, Localitatea: Hida, Cod postal: 457175, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru-Dorian Balota, Tel.0260.628565, Email: [email protected], Fax: 0260.628565
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construire Campus Scloar -localitatea Hida, judetul Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatea Hida, judetul salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul cuprinde lucrari de constructii si instalatii in vederea realizarii urmatoarelor obiective: Scoala cu 10 sali de clasa, cantina-club, camine elevi, garsoniere cadre didactice, centrala termica, cabina poarta, ateliere, exterioare, racorduri utilitati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala a lucrarilor este cuprinsa in documentele de atribuire, respectiv prtoiectul tehnic, caietele de sarcini, listele de cantitati
Valoarea estimata fara TVA: 21, 858, 760RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare la licitatie este 50000 lei, garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local in functie de sumele alocate de la bugetul de stat de catre Guvern prin hotarare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea pentru depunerea unor oferte comune(art.44 din OUG nr.44/2006), cu aratarea subcontractantilot si a partilor.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006; certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, a impozitelor si taxelor locale sia asigurarilor de stat; certificatul de inregistrare(legalizat), certificatul constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata( cu forma completa, emis cu cel putin 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, statut si acte aditionale la statut).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturi contabile vizate pe ultimii 3 ani;cifra medie de afaceri anuala pe ultimii 3 ani; scrisoare de bonitate bancara;dovada sustinerii financiare a proiectului din surse proprii sau acces la linie de credit confirmata de banca; dovada incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, dupa caz
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 20.000.000 lei, profitul net pozitiv pe ultimul an contabil, dovada sustinerii financiare din surse proprii sau atrase de minim 20% din valoarea ofertei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista cu lucrari similare executate in ultimii 5 ani; copii ale contractelor de lucrari similare si recomandari din partea beneficiarilor vizate de catre ISC sau structuri similare din strinatate pentru ofertantii straini, nominalizarea dotarilor tehnice; informatii privind personalul de specialitate necesar indeplinirii contractului, sisteme de management al calitatii mediului si protectiei muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
minim 3 lucrari similare in ultimii 5 ani cu o valoare cumulata de cel putin 1.000.000 lei; personal suficient ca numar si structuracare sa acopere intreaga gama de specialitati specifice proiectului(RTE, CQ, sef de santier si sef punct de lucru, sefi formatii specializate pe fiecare categorie de lucrari care urmeaza a fi executata; personal atestat pentru lucrarile care necesita aceasta categorie de personal; managament al calitatii de mediu si protectia muncii; planul calitatii vizat de specialisti sau organisme abilitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Casieria Primariei comunei Hida a contravalorii in numerar, ordin de plata
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2008 10:00
Locul: sediul Primariei comunei hida, judetul Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, obsewrvatorul desemnat de UCVAP, orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor conform art.33 lit a din HGR nr.925/2006.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Vizite in terne incepand cu data de 06.03.2008, orele 09.00
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.4641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul salaj
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450067, Romania, Tel.0260.610060, Fax: 0260.610060
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile de la luarea la cunostinta asupra deciziei autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Hida
Adresa postala: str.Sfatului, nr.1, judetul salaj, Localitatea: Hida, Cod postal: 457175, Romania, Tel.0260628565, Email: [email protected], Fax: 0260628565
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2008 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer