Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire ?Centru de agrement si SPA Predeal?, cod SMIS 40896 ? (executie lucrari si echipamente de specialitate)


Anunt de participare numarul 144372/18.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PREDEAL
Adresa postala: str.Mihail, Saulescu nr.127, Localitatea: Predeal, Cod postal: 505300, Romania, Punct(e) de contact: Popa Constanta, Tel. +40 0268456237, In atentia: Popa Constanta, Email: [email protected], Fax: +40 0268455425, Adresa internet (URL): http: //www.primaria-predeal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construire ?Centru de agrement si SPA Predeal?, cod SMIS 40896 ? (executie lucrari si echipamente de specialitate)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Predeal ? Str. Libertatii, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire ?Centru de agrement si SPA Predeal?, cod SMIS 40896 ? (executie lucrari si echipamente de specialitate)Valoarea estimata defalcata este urmatoarea: 31.761.475 lei executie865.000 lei diverse si neprevazute, conform devizului general al proiectului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212172-2 - Lucrari de constructii de centre de recreere (Rev.2)
43324100-1-Echipament pentru piscine (Rev.2)
45232220-0-Lucrari de constructii de posturi de transformare (Rev.2)
45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Construire ?Centru de agrement si SPA Predeal?, cod SMIS 40896 ? (executie lucrari si echipamente de specialitate), conform celor precizate in Caietul de sarcini.Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 32.626.475 leiValoarea estimata defalcata este urmatoarea: 31.761.475 lei executie865.000 lei diverse si neprevazute, conform devizului general
Valoarea estimata fara TVA: 32, 626, 475RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este: 635000 lei. Forma de constituire: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata in RO36TREZ1315006XXX012240 - Trezoreria Brasov, cod fiscal: 4580423 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita depunerii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii.Perioada de valabiliate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (120 zile), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii. Autoritatea are dreptul de a retine garantia, atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)Isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.d) Ofertantul a contestat un act al autoritatii la CNSC, Consiliul respinge contestatia, retinerea se va calcula conform art. 278^1 alin(1) OUG 34/2006. Garantia de participare se va completa si se va depune in SEAP si in original la sediul autoritatii (la adresa de la punctul I.1 pana la data limita depunerii ofertelor).Autoritatea va elibera/restitui garantia de participare conform art.88din H.G. nr.925/2006.In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare se va completa Form 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Echivalenta pt o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara T.V.A..Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform. art.90 alin.(1), alin(2) din HG nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii va fi de 0.5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art.91- 92 din HG nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse de finantare : fonduri europene, bugetul de stat si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III (inclusiv tert sustinator). Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Certificat de cazier judiciar pentru operatorul economic in original, in copie legalizata, sau copie conform cu originalul , valabil la data limita de depunere a ofertelor;
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 - completare formular 2 din Sectiunea III (inclusiv tert sustinator). Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intruna din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.). Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. In cazul ofertelor depuse cu o sustinere, tertul sustinator, trebuie sa prezinte "Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181. lit.a), c indice1) si d).
2.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
3.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
4. Certificat de cazier fiscal eliberat de Administratia Finantelor Publice in original, in copie legalizata, sau copie conform cu originalul, care sa prezinte informa?ii valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru societatea ofertanta;Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea III, (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.)Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea III, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.)Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ?completare formular 5 din Sectiunea III. Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: ?Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- Liviu Cocos, Primar- Iliescu Victor, Viceprimar
- Pop Voica, Administrator public/ Presedinte cu drept de vot
- Popa Constanta, Sef serviciu APAP/ membru comisie de evaluare
- Radu Constantin, Insp. Super. Serv. Urbanism, Amenajare Terit., AC, Discip in Constr., Cadastru/ membru de rezerva
- Florica Kaycsa, Sef Serviciu Economic, Resurse Umane/ membru comisie de evaluare
- Iuliana Zainea, Sef serviciu Dezv. Publica, Investitii/ membru comisie de evaluare
- Loredana Daniela Iuga, Secretar/ membru comisie
- Pintea Ovidiu Gabriel, Consilier juridic
- Comisia de evaluare este formata din: Presedinte: Pop Voica, Membrii: Florica Kaycsa, Popa Constanta, Iuliana Zainea, Loredana Daniela Iuga; Membru de rezerva: Radu Constantin.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii si de subcontractanti si de tertul sustinator.) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economicModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Nota: a. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.?;b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa activitatile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 2. Autorizatie ANRE destinata executie, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6bar, tip EDI (in conformitate cu Legea 351/2004 cu modificarile si completarile ulterioare).Cerinta nr. 3. Atestat ANRE de tip Be - executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV;Cerinta nr. 4. Atestat ANRE de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV ÷ 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea informatiilor privind situatia economico-financiara. Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra globala medie de afaceri, in ultimii 3 ani, nu mai mica decat 40.000.000 lei.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionatese reduc cu 50%.
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Tertul sustinator
In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert)
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: - Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III, in original.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat ron se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica- declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).- dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai sus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada faptului ca, in ultimii 5 ani, a executat, din cel mult 2 contracte, lucrari de constructii a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 31.000.000 lei, exclusiv TVA. Prin contracte de lucrari se intelege lucrari de constructii civile si/sau arhitectura peisagistica cu destinatii precum: agrement, cultura, comerciala, rezidentiala sau orice alta destinatie
Continuare Cerinta nr. 1
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 5 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta certificari de buna executie pentru cele maiimportante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
In cazul in care documentele contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestora in integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care contin referinte privind partile contractului, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnatura/stampila partilor.
Continuare Cerinta nr. 1
Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Lista personalului propus, Formular 8.1, pentru indeplinirea contractului va contine minim urm.:
? 1 sef santier
? 1 responsabil calitate? 1 inginer instalatii pentru constructii
? 1 inginer constructii civile? 1 RTE constructii civile
? 5 fierar-betonisti
? 5 betonisti
? 5 dulgheri
? 1 instalator retele termice si sanitare
? 5 zidari
? 5 zugravi
? 3 schelari
? 1 izolator hidrofug
? 1 izolator termic
? 1 tinichigiu in constructii
? 1 confectioner / montator tamplarie aluminiu si mase plasticei
Continuare Cerinta nr. 2
? 1 sudor tevi PEHD
? 1 pavator
? 1 asfaltator
? 10 muncitori necalificatiPentru tot personalul unde legislatia prevede obtinerea de diplome/ calificari/ certificate/ autorizari/ legitimatii/ specializari este obligatorie prezentarea acestora precum si a dovedirii prin diplome de studii a nivelului de studii minim solicitat de legislatie. Se accepta persoane cu mai multe calificari (de exemplu, o persoana poate fi prezentata ca sef santier si ca instalator retele termice si sanitare).
Pentru cei de mai sus se vor mai prezenta in copie: copii dupa diplome, atestate etc. Se vor atasa copii, conform cu originalul, ale diplomelor si certificatelor. Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata.
Continuare Cerinta nr. 2
Ofertantii care nu prezinta documentele de mai sus vor fi declarati respinsi.
Ofertantiivor prezenta Declaratii de disponibilitate (Formularul 10) pe perioada lucrarilor din partea personalului propus pentru indeplinirea contractului.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
Orice modificare in componenta echipei, ulterioara contractarii, va fi supusa aprobarii de catre beneficiar.
Cerinta nr. 3Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru de lucrari.Prezentarea dovezilor ca beneficiaza de cel putin urmatoarele echipamente/ utilaje ?i mijloace de transport, indiferent de modalitatea juridica de detinere (proprietate, inchiriere, leasing etc.): - 1000 mp Schela tubulara sau schela autoridicatoare- 1 automacara minim 12 TF- 3 autocamioane transport materiale- 3 autobasculante pentru transport agregate si pamant- 2 autobetoniere- 1 pompa beton- 1 excavator sau buldoexcavator- 1 incarcator frontal sau buldoexcavatorSe vor prezenta documente din care sa rezulte ca ofertantul dispune de echipamentele respective (dotare proprie, inchiriere, angajamente de punere la dispozi?ie etc.) si fise tehnice ale acestora din care sa rezulte caracteristicile lor.
Subcontractantii. Prez Listei cuprinzand subcontractantii cu specializ acestora. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.In cazul in care ofertantul este decl castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Pe parcursul derularii contr, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontra nominaliz in oferta fara acceptul aut contr. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus. Res mat si umane ale subcontr declarati se vor lua in cons pentru partea lor de implicare in contr ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute la sect. III.2.1. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Tert sustinator
In conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert)
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). ? dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Declaratie si Prezentarea Lista principalelor lucrari similare in ultimii 5 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea III.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada faptului ca, in ultimii cinci ani a executat lucrari similare celor solicitate.Pentru calculul experientei similare exprimate in alta moneda decat ron se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)Continuare cerinta de mai susContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu al personalului angajat in ultimii 3 ani - completare formular 8 din Sectiunea III, in original;In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Continuare cerinta de mai susContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire
1. Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice detinute, indiferent de modalitatea juridica - completare formular 9 din Sectiunea III, in originalPentru utilaje se vor prezenta copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documentele care sa probeze indeplinirea cerintelor.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta Lista subcontractantilor, formular 11Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta acordul de asociere, formular 12Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai sus
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca etapa finala. Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Licitatia electronica se va desfasura in 1 runda :1 (una) zi lucratoare. In cadrul licitatiei electronice se va reoferta pretul ofertei. Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Fara pas de licitare, fara limite ale valorilor pana la care preturile pot fi imbunatatite. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor- poli urbani de crestere, Domeniul Major de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul "Poli de crestere"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ORASUL PREDEAL
Adresa postala: str.Mihail, Saulescu nr.127, Localitatea: Predeal, Cod postal: 505300, Romania, Tel. +40 0268456237, Email: [email protected], Fax: +40 0268455425, Adresa internet (URL): http: //www.primaria-predeal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2013 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer