Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 IASI


Anunt de participare numarul 58736/16.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD IASI
Adresa postala: Iasi, str. Nicolae Balcescu nr. 26, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700117, Romania, Punct(e) de contact: Laura Codreanu, Tel.0232268014, Email: [email protected], Fax: 0232266014
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA -GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.4 IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Gradinita cu program prelungit nr. 4, Mun. Iasi, Jud. Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA -GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.4 IASI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 50.000 lei si se constituie prin scrisoare de garantie Garantiea de buna executie este de 10% din valoarea contractului si se constituie prin scrisoare de garantie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Subcontractare sau asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 / O.U.G34/2006Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificat constatator emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, valabil la data licitatiei, in originalCertificat constatator emis de Directia Finantelor Publice Locale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, valabil la data licitatiei, in originalCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal, in originalCertificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala (in copie)Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii trei ani (31.12.2005, 31.21.2006, 31.12.2007) Copii ale bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anii 31.12.2005, 31.21.2006, 31.12.2007, vizate de organul competentDeclaratie privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 7.500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiariDeclaratie care sa contina informatii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantulDeclaratie privind numarul mediu de angajati, asigurarea cu personal de specialitate si numarul de persoane responsabile direct de indeplinirea contractuluiInformatii privind subcontractantiiDocumente care atesta certificarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO-9001/2001Documente care atesta certificarea sistemului de management de mediu conform standardului ISO-14001/2005Documente care atesta certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii muncii in conformitate cu standardul OH SAS 18001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va face dovada indeplirii si finalizarii in ultimii 5 ani a a unui contract cu o valoare unitara egala sau mai mare de 750.000 lei. Executiile de lucrari se confirma prin prezentarea de contracte, procese verbale de receptie la terminarea lucrarii, recomandari vizate de Inspectoratul de Stat in Constructii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Programul propus pentru executia lucrarii- planul de management a calitatii aplicat la lucrare
20%
Descriere:
3.
Durata de executie a lucrarilor
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.08.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Contravaloarea documentatiei de atribuire se achita la casieria ISJ Iasi, iar ofertantul trebuie sa prezinte o scrisoare de intentie.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2008 10:00
Locul: ISJ Iasi, Str. N. Balcescu, nr. 26 , Mun. Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere vor prezenta imputerniciri semnate si stampilate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Email: [email protected], Fax: 0232/255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ISJ Iasi - serviciul juridic
Adresa postala: Str. N. Balcescu, nr. 26, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700117, Romania, Tel.0232268014, Fax: 0232267705
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2008 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer