Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE ACCES BAZINET CORBU SI ACCES BAZINET JIGOROSITA


Anunt de participare numarul 30981/05.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARU
Adresa postala: Prof. Dr. Stefan Garbea, Nr. 222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Raducanu, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE ACCES BAZINET CORBU SI ACCES BAZINET JIGOROSITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA BARU
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ELABORARE PROIECT TEHNIC, CAIETE DE SARCINI, DETALII DE EXECUTIE, ASISTENTA TEHNICA + EXECUTIE LUCRARI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ELABORARE PROIECT TEHNIC, DOCUMENTATII TEHNICE, AVIZE, AUTORIZATII, EXUCUTIE LUCRARI
Valoarea estimata fara TVA: 3, 365, 105RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.10.2007 pana la 01.09.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE DE 67302 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE/ SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE CA NU SE AFLA IN CONDAMNARE, NEPLATA IMPOZITELOR, INFORMATII FALSE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATII BANCARE, CIFRA DE AFACERI, BILANT CONTABIL AUDITAT, PROFIT NET POZITIV
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI DIN ULTIMII 5 SI SERVICII DIN ULTIMII 3 ANI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: CU OP IN CONTUL RO10TREZ37121360250XXXXX SAU LA CASIERIA INSTITUTIEI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2007 12:30
Locul: PRIMARIA BARU, COMUNA BARU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
OFERTANTI, OBSERVATORI DIN PARTEA SAPARD SI UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic propriu al autoritatii contractante
Adresa postala: Baru, strada Profesor Doctor Stefan Garbea , nr.222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398, Adresa internet (URL): www.baru.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2007 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer