Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire gradinita


Anunt de participare numarul 35347/08.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Scoala cu clasele I-VIII Ulmu
Adresa postala: Sat Ulmu, Localitatea: Ulmu, Cod postal: 817190, Romania, Punct(e) de contact: Romica-Cosmin Perianu, Tel.0239/638250, Email: [email protected], Fax: 0239/638250, Adresa internet (URL): Sat Ulmu, Comuna Ulmu, Judet Braila
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construire gradinita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sat Mohreanu, Comuna Ulmu, Judet Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construirea unei gradinite cu trei sali de clasa.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214100-1 - Lucrari de constructii de gradinite (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 770, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
270 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului de achizitie publica fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Banii se vor debloca in transe din fondurile Consiliului Local Ulmu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza formal asocierea prin acord scris, semnat de partile asociate pe care il vor prezenta autoritatii contractante inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pv eligibil-Formular 2A; declaratie privind neincadrarea in art. 181 din OUG34/2006-FORMULAR 12B; Certif. constat emis de ORC in fotocopie din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activ. al societatii; Certif. de inreg. fiscala emis de ORC, in fotocopie; certif. constatator eliberat de DGFP pv plata obligatiilor catre bugetul de stat, valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata; Autoriz. de functionare/altele echivalente vizata pentru anul 2007; certif. constatator eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor privind plata obligatiilor catre bugetul local, valabil la data deschiderii in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale -Formularul 2 ULTIMUL BILANT CONTABIL, VIZAT SI INREGISTRAT DE AUTORITATILE COMPETENTE; SOLVABILITATEA PATRIMONIALA( capital propriu/total pasiv x 100)>30%; LICHIDITATEA GENERALA(active circulante/datorii curente x 100 > 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
List principalelor lucrari executate in ult. 5-F. 12F; decl. refer. la util., inst., echip. tehnice ale operatorilor ec. F.12 Fdecl. ef. analizelor medicale ale pers. angajat si cadr. cond. in ult. 3 ani-F12I; Resp. tehnica cu exec, resp. cal. atestat in dom. lucr., cu prez. doc. dov ale atest. tehn. a soc. elib. de ARACO-Casa Soc. a Cons sau echiv. in copie legalizata valabil pentru anul in curs; Certif de ISO14001:2004; OHSAS18001:1999; ISO09001:2000 echiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.11.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 250 RON
Conditii si modalitate de plata: in contul unitatii deschis la trez. Faurei: RO62TREZ1535006XXX000514
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2007 12:00
Locul: Sediul Scolii cu cls. I-VIII Ulmu, Localitatea Ulmu, Judetul Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta deschidere, avand imputernicire scrisa.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, loc. Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse la C.N.S.C. in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Scoala cu cls. I-VIII Ulmu
Adresa postala: Sat Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila, Localitatea: Ulmu, Cod postal: 817190, Romania, Tel.0239/638250, Email: [email protected], Fax: 0239/638250
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2007 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer