Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire locuinte sociale Drumul Viilor nr.8 - proiectare cu executie


Anunt de participare numarul 148774/09.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 236307720, In atentia: Ciocarlan Livica, Email: [email protected], Fax: +40 236307720, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construire locuinte sociale Drumul Viilor nr.8- proiectare cu executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectare-fazele PT, verificare proiecte, DAC, asistenta tehnica
executie-amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor, cheltuieli cu investitia de baza
valoarea estimata totala este de 25.941.366, 60 lei formata din 1. valoare proiectare 619.500 lei din care 29.500 lei, cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5% si 2. valoare executie de 25.321.866, 60 lei din care 735.096, 60 lei cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 3%
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
proiectare cu executiecu un termen de realizare de 3 luni pentru faza de proiectare si de 15 luni pentru faza de executie
Valoarea estimata fara TVA: 25, 941, 366.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 130.000 lei. Modul de constituire a garantiei de participare: -prin virament bancar (ordin de plata) cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor; Cont: RO84TREZ3065006XXX000235, Trezoreria Galati, Cod fiscal 3814810;
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original avand perioada de valabilitate de cel putin 120 zile de la data limita de primire a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare (doar in ceea ce priveste instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari) se va transmite in original la sediul autoritatii contractante din str. Domneasca nr. 38, Galati, Registratura, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. Garantia de participare va fi atasata si in SEAP la anuntul de participare. Pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM, garantia de participare va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus , in acest caz se va atasa in SEAP si o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. Suma ce va fi retinuta conform art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 este de 10.077, 67 lei. Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, cursul de referinta leu/alta valuta se va face pentru ziua in care a fost publicat anuntul de participare la cursul oficial anuntat de BNR. Garantia de buna executie este de 7% din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va stabili la incheierea contractului si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca partile convin, garantia se poate constitui si prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia in acest caz de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil, distinct, la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului, fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular;(Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 se va completa si de tertul sustinator, daca este cazul)-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/ 2006 - completare Formular.(Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, c^1, d din OUG nr. 34/2006 se va prezenta de catre tertul sustinator, daca este cazul);
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010- completare Formular;
-Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 69ยน din OUG 34/2006 - completare Formular; Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator, daca este cazul (Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Stan Marius, Cosca Radu, Popa Florin, Vlaicu Gheorghe Aurel, Bucur Adrian, Campeanu Rodica, Stadoleanu Ioan Daniel, Pavlenco Violeta, Mihordea Didina, Baldovin Adriana, Crivat Liliana, Ciocarlan Livica, Tarola Odeta, Avramescu Marian, Bogatu Hristache, Bucatanschi Mihail, Bugeag Gheorghe, Cocu Desilia, Cristache Catalin, Dascalu Monica, Dima Cristian, Dobrea Victor, Enache Cristian Sorin, Gavan Eugen, Ghetu Ilie, Humelnicu Marius, Ilie Zanfir, Malinovici Victor, Manoliu Mihai, Marian Alexandru, Mihai Alin, Mihailov Raul, Musat Carmina Liana, Paladi Gina, Rainea Nicolae, Rotaru Savel Barbu, Ungurianu Sorin, Vasoi Costel.-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare Formular;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (taxe si impozite catre bugetul general consolidat cat si la bugetul local) ? formulare tip emise de autoritatile competente din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritatile competente ale tarii de origine(certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente)prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre catre bugetul de stat si bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Persoane juridice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita a depunerii ofertei. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea acestui document in original sau copie legalizata.Persoane fizice romane - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Persoane juridice/ fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima : Cifra de afaceri medie globala din cel mult ultimii 3 ani sa fie de minim 50.000.000 lei. Operatorii economici vor prezenta copii dupa documente financiare din ultimii trei ani din care sa rezulte respectarea cerintei privind cifra medie de afaceri. Transformarea valorii cifrei medii anuale de afaceri din ron in euro se va face la cursul mediu annual comunicat de B.N.R. disponibil pe adresa www.bnr.ro.Se vor prezenta bilanturile contabilein copie lizibila, inregistrate la organele competente, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru anul 2013 vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri. Operatorii economici au dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ?Ofertantul trebuie sa demonstreze ca va avea acces la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci in valoare de 4.196.128, 32 lei, suma suficienta pentru a realiza cash-flowul de executie a contractului pentru o perioada de 3 luni, reprezentand indicatorul fundamental pe baza caruia se evalueaza performantele operatorului economic, demonstrand ca va avea resursefinanciare reale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular- Informatii generale.Ofertantul va prezenta ?Scrisoarea de Recomandare? - Formularul nr. 7 din Sectiunea Formulare ce va fi emisa de catre o societate bancara de prim rang, in original. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta poate fi indeplinita si de catre un singur membru al asocierii in numele asocierii. Nota 3: In situatia in care ofertantul este o asociere, indeplinirea acestei cerinte poate fi demonstrata si prin prezentarea unei scrisori de recomandare din partea fiecarui membru al asocierii, a caror valoare cumulata sa fie de minim valoarea solicitata. Nota 4: Suma solicitata la cerinta 2 va fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul a maxim 2 (doua) contracte de servicii de proiectare similare cu obiectul licitatiei a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau egala cu 400.000 lei fara TVA. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte informatii privind: denumirea serviciilor prestate, valoarea, beneficiar, perioada si locul prestarii serviciilor si daca au fost duse la bun sfarsit. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta 2 - Ofertantul va prezenta lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executat la nivelul a maxim 4 (patru) contracte de lucrari similare cu obiectul licitatiei (constructii case colective, lucrari constructii canalizare, lucrari conducte alimentare cu apa, lucrari constructie drumuri) a caror valoare cumulata este mai mare sau egala cu 20.000.000 lei fara TVA, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Documentele vor fi prezentate in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune prin asociere o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru experienta similara se poate demonstra prin cumularea contractelor prezentate de catre asociati. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In cazul contractelor de subcontractare sau in asociere se prezinta si documentele de subcontractare sau asociere precum si documentele aferente contractului dintre antreprenorul generalsi beneficiarul final. Toate documentele vor fi datate, semnate si stampilate
Dovada experientei similare poate fi facuta si prin prezentarea unui singur contract care are ca si componente atat proiectarea cat si executia de lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri : proiectare pentru o valoare de minim 400.000 lei fara TVA si executie lucrari pentru o valoare de minim de 20.000.000 lei fara TVA.
Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta 3: Pentru executie: Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va face dovada ca dispune pentru executia lucrarii de urmatoarele utilaje: -autogredere si buldozere prevazute cu sisteme automate de dirijare a lamei pentru indeplinirea cerintelor de precizie impuse la trasarea lucrarilor;excavatoare, buldoexcavatoare;incarcatoare, compactoare terasiere; repartizor/finisor de mixturi asfaltice, autocisterne, maiuri compactoare, macarale pe pneuri cu brat telescopic, nacele, schele autoridicatoare, motostivuitoare, pompe beton, autobetoniere, statie de betoane autorizata, laborator autorizat de gradul II pentru mixturi asfaltice si betoane autorizat/atestat/verificat cu autorizatie valabila la termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii, aprobat prin HG 808/2005. Pentru proiectare: Software cu licenta specializat pentru proiectare, hardware specific.
Cerinta nr.4 Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani. -pentru proiectare:
?1 inginer proiectant pentru specializarea rezistenta;?1 inginer proiectant pentru specializarea instalatii sanitare, termice si ventilatie;?1 inginer proiectant pentru specializarea instalatii/retele alimentare cu energie electrica de medie si joasa tensiunecu atestare in proiectarea si executia lucrarilor de instalatii electrice de medie si joasa tensiune(art.96 aliniat 6 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale ne. 123/2012 si a art. 9 aliniat 1 litera n din OUG 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, presedintele ANRDE emite ordinul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice. Emitent Autoritatea Nationala de Rglementare in Domeniul Energiei ).?1 inginer proiectant pentru specializare instalatii electrice? arhitect proiectant, ?1 topometrist;?inginer constructor, cu studii de inginerie in constructii;?inginer constructor, cu studii de inginerie in constructii, specializarea instalatii;?1 inginer constructor cu studii de inginerie in constructii, specializarea drumuri, poduri, cai ferate;?1 inginer constructor cu studii de inginerie in constructii, specializarea lucrari tehnico-edilitare de alimentare cu apa si canalizare;?auditor energetic care va intocmi Certificat de performanta energetica pentru cladirea existenta la finalul lucrarii?verificatori de proiecte atestati MLPTL, in baza legii 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu actualizarile si copletarile ulterioare (emitent MLPAT) pe specialitatile: rezistenta, retele de apa si canalizare, electrice, drumuri.?verificator de proiecte la cerinta Af (pentru studiu geotehnic), atestat MLPTL.-pentru executie: ?1 responsabil tehnic cu executia atestat tehnico- profesional pentru constructii civile si industriale (I), conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003?1 responsabil tehnic cu executia, atestat tehnico- profesional pentru domeniul constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie, conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003.?1 responsabil tehnic cu executia atestat tehnico- profesional pentru domeniul constructii edilitare si de gospodarire comunala (IX) conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003.?1 responsabil tehnic cu executia, atestat tehnico- profesional pentru domeniul electic;?Sudori autorizati ISCIR OL- minim 4 (conform CR9/2010)
?Personal autorizat ANRE in executie instalatii electrice de joasa si medie (ordinul 23/17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza executa si verifica instalatii electrice)
Informatii privind asocierea - daca este cazul. Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. -In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. - In acordul de asociere se va preciza concret partea/partile din contract pe care le va executa fiecare asociat in parte. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului castigator contractul legalizat.
Tert sustinator tehnic si profesional - daca este cazul In conformitate cu prevederile art.190, alin (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoanele care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul: Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de lucrari care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie in anexa la contract.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru activitatile care fac obiectul acestei proceduri (ISO 9001 sau echivalent) Prezentare certificat ISO 9001 sau echivalent. Se va prezenta copie dupa acest certificat valabil la data limita de depunere a ofertelor. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular - Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executieCompletare Formular - Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari. Experienta similara se confirma prin prezentarea de contracte/procese-verbale de receptie/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa rezulte informatii privind: denumirea lucrarii executate, valoarea, beneficiarii, perioada si locul executiei lucrarilor, daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsitCompletare Formular - Declaratie privind echipamentele si utilajele de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Pentru toate echipamentele ofertantii trebuie sa prezinte certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: documente/angajamente care sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta pe intreaga durata de implementare a contractului atat pentru utilajele proprii cat si pentru cele inchiriate - tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Ofertantii vor prezenta documentul (fisa mijlocului fix, contracte inchiriere / leasing etc.) care atesta detinerea (dotarea proprie /inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, etc implicate in realizarea contractului.Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani. -pentru proiectare si pentru executiePentru personalul cheie nominalizat in executie se vor prezenta atestatesi legitimatie valabile la termenul limita de depunere a ofertelor, copii dupa contractele de munca sau de colaborare/sau prestari servicii, angajament de participare, declaratie disponibilitateSe va prezenta formularul Acord de asociereSe va prezenta: daca este cazul - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici ? Formularul 15, -Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180, -Declaratie privind neincadrarea la art. 181, - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1.Completarea formular - Declaratie privind subcontractarea cu subcontractantii si specializarea acestoraPrezentare certificat ISO 9001 sau echivalent in copie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
80%
80
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de executie
20%
20
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale va fi declarata castigatoare oferta al carei pret este cel mai mic.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au atat punctaje cat si preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea in sistemul electronic a unei noi oferte de pret. Deoarece procedura este online corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SEAP-ului, atasat la invitatia de participare atat eventualele solicitari de clarificari cat si raspunsul ofertantului Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatatii contractante considerat nelegal, conform precizarilor art.256^2, alin (1) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: strada Domneasca nr.38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236307720, Email: [email protected], Fax: +40 0236307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 14:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer