Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire policlinica in comuna Stefanestii de Jos


Anunt de participare numarul 49943/16.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Comunei Stefanestii de Jos
Adresa postala: Sos. Stefanesti nr. 116, judet Ilfov, Localitatea: Stefanestii de Jos, Cod postal: 077175, Romania, Punct(e) de contact: Anghel Rababoc, Tel.021-3613529, In atentia: Monica Ionescu, Email: [email protected], Fax: 021-3613529, Adresa internet (URL): www.primariastefanesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construire policlinica in comuna Stefanestii de Jos
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Stefanestii de Jos, judet ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Constructia S+P+2 va avea destinatia de Policlinica unde vor functiona cabinete medicale, o camera de garda si o farmacie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructii- construire policlinica conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 20000 ron. Se va varsa in contul comunicat la cumpararea caietului de sarcini.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Investitia va fi suportata in intregime de la bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, in cazul in care va exista un grup de operatori economici.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta:
- certificat de inregistrare de la Registrul Comertului
- certificat constatator care sa ateste faptul ca ofertantii au in obiectul de activitate lucrari de constructii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta:
- bilantul contabil pe anul 2007 vizat si inregistrat la administratia financiara
- situatia cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
EXISTENTA IN PORTOFOLIUL OFERTANTILOR A EXECUTIEI UNEI CLADIRI CU DESTINATIE SIMILARA;
LISTA DE LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI, INSOTITA DE 3 RECOMANDARI DE LA ALTI BENEFICIARI
INFORMATII REFERITOARE LA PERSONALUL / ORGANISMUL TEHNIC DE SPECIALITATE DE CARE DISPUNE;INFORMATII REFERITOARE LA STUDIILE, PREGATIREA PROFESIONALA SI CALIFICAREA PERSONALULUI DE CONDUCERE PRECUM SI ALE PERSOANELOR RESPONSABILE DE EXECUTAREA LUCRARILOR;DECLARATIE REFERITOARE LA EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE;DECLARATIE REFERITOARE LA UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE POATE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI;ASIGURARE DE RISC PROEFSIONAL
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.05.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar, la sediul autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.05.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.05.2008 15:00
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autoritatii contractante si ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 106400, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
IN CEL MULT 5 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DE CATRE CONTESTATOR DESPRE UN ACT AL AUTORITATI CONTRACTANTE PE CARE IL CONSIDERA NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Stefanestii de Jos- Ilfov
Adresa postala: Sos. Stefanesti nr 116, Localitatea: Stefanestii de Jos, Cod postal: 077175, Romania, Tel.0213613529, Email: [email protected], Fax: 0213613529, Adresa internet (URL): www.primariastefanesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2008 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer