Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire retea alimentare cu apa a localitatilor Seica Mare si Boarta, jud.Sibiu


Anunt de participare numarul 18993/14.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)
Adresa postala: SOSEAUA SIBIULUI 415, SEICA MARE, JUDETUL SIBIU, Localitatea: Seica Mare, Cod postal: 557245, Romania, Punct(e) de contact: ANGHELINA IOAN, Tel.0269853989, Email: [email protected], Fax: 0269853989
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: SERVICII PUBLICE LOCALE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construire retea alimentare cu apa a localitatilor Seica Mare si Boarta, jud.Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatile Seica Mare si Boarta, jud.Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire retea alimentare cu apa a localitatilor Seica Mare si Boarta, jud.Sibiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Construire retea alimentare cu apa a localitatilor Seica Mare si Boarta, jud.Sibiu
Valoarea estimata fara TVA: 3, 317, 077RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 10000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local si fonduri guvernamentale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ofertant unic/asociere/subcontractant
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente edificatoare: cazier judiciar: declaratie privind eligibilitatea si neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, certificat fiscal privind taxele locale , certificat de atestare fiscala, CUI si certificat constatator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 3 ori valoarea supusa licitatiei
bilantul contabil la 31.12.2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara prezentarea a minim o lucrare similara de aceeasi valoare si complexitate.
Lista principalelor lucrari in ultimii 3 ani
Echipamentul din dotare si destinat executiei lucrarilorSistemul(le) propus(e) de management a calitatii pentru asigurarea succesului deplin al lucrarilor sa fie conform(e) standardelor SR EN ISO (9001 si 14001)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.07.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 700 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la sediul Consiliului Local Seica Mare, str.Soseaua Sibiului, nr.415
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.07.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.07.2007 10:00
Locul: sediul CL Seica Mare str.Soseaua Sibiului nr.415
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertanti reprezentanti legali sau imputerniciti, observatori
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ordonanta 7/2006 Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Calea de atac impotriva deciziei Consiliului este recursul
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Seica Mare
Adresa postala: str. Soseaua Sibiului, nr.415, ,Localitatea: Seica Mare, Cod postal: 557245, Romania, Tel.0269/853113, Email: [email protected], Fax: 0269/853989
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2007 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer