Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUIRE SALA POLIVALENTA CU PATINOAR ARTIFICIAL, TRIBUNE SI SPATII AFERENTE


Anunt de participare numarul 80594/19.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TUSNAD
Adresa postala: PRINCIPALA 176, Localitatea: Tusnad, Cod postal: 537337, Romania, Punct(e) de contact: ANNA GYORGY, Tel.0266-334235, Email: [email protected], Fax: 0266334235, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: autoritati publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUIRE SALA POLIVALENTA CU PATINOAR ARTIFICIAL, TRIBUNE SI SPATII AFERENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comuna Tusnad, Str.Principala nr.176
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta urmatoarele servicii: - Intocmire studiu de fezabilitate (SF)
- intocmire proiect tehnic (PT), detalii de executie (DE), caiete de sarcini (CS)
- intocmire documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC)
- intocmire documentatii pentru obtinere avize si acorduri- verificare proiect tehnic de specialitti atestati
- asistenta tehnica pe perioada derularii lucrarilor de executie si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Intocmire studiu de fezabilitate (SF)
- intocmire proiect tehnic (PT), detalii de executie (DE), caiete de sarcini (CS)
- intocmire documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC)
- intocmire documentatii pentru obtinere avize si acorduri- verificare proiect tehnic de specialitti atestati
- asistenta tehnica pe perioada derularii lucrarilor de executie si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor
Valoarea estimata fara TVA: 210, 084.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu este cazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat conform Ordin nr. 1481 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarii publice si Locuintelor privind aprobarea Programului Patinoare artificiale realizat prin CNI SA. Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Confom art 44 OUG 34/2006 cu modificari ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind participarea la procedura Declaratii privind eligibilitatea Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sicontributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice) Certificatul constatator eliberat deOficiul Registrului Comertului in original Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, (CUI) in copie legalizata sau xerocopiecu semnatura si stampila in conformitate cu originalul.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de institutiile autorizate ale tarii de origine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico -financiara
Bilantul contabil la data de 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de minim 600.000 lei pentru proiectare constructii civile si industriale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - Experienta similara Contractul de servicii in copie - Proces verbal de predare-primire a documentatiei - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pt anul 2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Recomandare/certificate emisede beneficiari sau alte entitati competente-1 contract de servicii similare pentru un patinoar cu suprafata desfasurata mai mare decat 5.000, 00 mp si valoarea contractului mai mare de 30, 000 EURO (fara TVA)- 1 contract de servicii similar pentru constructii civile si/sau industriale (hale industriale, comerciale, sali polivalente si de sport) cu o suprafata mai mare de 5.000, 00 mp si valoarea contractului mai mare de 100, 000 EURO (fara TVA) Cerinte minimale: 1 Manager de proiect atestat/certificat in conditiile legii (vezi nota de mai jos), cu vechime de cel putin 10 ani in managementul proiectelor de constructii, 1 arhitect proiectant, cu vechime de cel putin 10 ani in proiectare, avand in portofoliul de proiectare cel putin 1 proiect de patinoar, 1 inginer proiectant, cu vechime de cel putin 10 ani in proiectare, avand in portofoliul de proiectare cel putin 1 proiect de patinoar, 1 inginer proiectant specialitatea HVAC, cu vechime de cel putin 10 ani in proiectare, avand in portofoliul de proiectare cel putin 1 proiect de patinoar, 1 inginer proiectant specialitatea instalatii edilitare, cu vechime de cel putin 5 ani in proiectare, 1 inginer proiectant specialitatea instalatii electrice si curenti slabi, cu vechime de cel putin 5 ani in proiectare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Dialog competitiv
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
Toti ofertantii care vot indeplini criteriile de calificare mai sus enuntate vor fi admisi in etapa a doua a dialogului competitiv.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
14.07.2009
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2009 15:00
Locul: Comuna Tusnad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector nr. 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita
Adresa postala: str. Gheorghe Doja nr.6, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530132, Romania, Tel.0266/310145, Fax: 0266/310145
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Tusnad
Adresa postala: Str.Principala nr.176, Localitatea: TUSNAD, Cod postal: 537335, Romania, Tel.40-266-334235, Fax: 40-266-334235
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2009 14:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer