Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construire si modernizare sistem de alimentare cu apa in satele Dara, Saringa, Pietroasele si Pietroasa Mica, com. Pietroasele, judetul Buzau


Anunt de participare numarul 29280/23.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PIETROASELE
Adresa postala: COM. PIETROASELE JUD. BUZAU, Localitatea: Pietroasele, Cod postal: 127470, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0723577185, In atentia: IONEL BANICA, Email: [email protected], Fax: 0238512000
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construire si modernizare sistem de alimentare cu apa in satele Dara, Saringa, Pietroasele si Pietroasa Mica, com. Pietroasele, judetul Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele Dara, Saringa, Pietroasele si Pietroasa Mica, comuna Pietroasele, judetul Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de construire si modernizare a sistemului de alimentare cu apa in satele Dara, Saringa, Pietroasele si Pietroasa Mica, com. Pietroasele, judetul Buzau
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232151-5 - Renovarea conductelor de apa (Rev.1)
45231112-3-Instalare de retea de conducte (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ofertantii vor depune oferta pentru toate listele de cantitati existente in caietul de sarcini al procedurii.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 613, 565.07RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
26000 lei, cu scrisoare de garantie bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Bugetul propriu al comunei Pietroasele, prin Programul de dezvoltare a infrastructurii in mediul rural astfel cum a fost acesta aprobat prin OG7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere; - Declaratie de conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003; - Certificat privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, in original sau in copie legalizata; - Certificat constatator plata impozitelor si taxelor catre bugetele locale, in original sau in copie legalizata; - Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal - autorizatia de functionare pentru persoane fizice; - copie dupa certificatul de inregistrare; - copie dupa actul constitutiv
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- cifra medie de afaceri - Bilantul contabil din anii precedenti (2006, 2005, 2004), vizate si inregistrate de organele competente - formularul Contracte de referinta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic trebuie sa fi inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie de afaceri de cel putin 5000000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale; - Informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti; - Lista principalelor lucrari efectuate in ultimii 5 ani; - Declaratie privind dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantul; -Dovada respectarii standardelor de asigurare a calitatii; - Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic trebuie sa fi executat cel putin un contract de lucrari similare cu valoare mai mare de 750000 lei. Operatorul trebuie sa faca dovada existentei a cel putin unui responsabil tehnic cu executia si a unui responsabil cu asigurarea calitatii lucrarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: De la sediul Primariei comunei Pietroasele, cu anunt telefonic prealabil de 2 zile. Plata se face cu lichiditati la caseria institutiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2007 12:00
Locul: Sediul Primariei comunei Pietroasele
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.42, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.41, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorii pot formula contestatie in cel mult 10 zile de la luarea la cunostinta cu privire la actul/lipsa actului ce face obiectul contestatiei.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Pietroasele
Adresa postala: comuna Pietroasele, judetul Buzau, Localitatea: Pietroasle, Cod postal: 127470, Romania, Tel.0238-512000, Email: [email protected], Fax: 0238-512000, Adresa internet (URL): -
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2007 18:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer