Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost, in Judetul Bistrita-Nasaud


Anunt de participare numarul 87541/30.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel.0263230741, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost, in Judetul Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Dumitra, localitatea Tarpiu, jud. Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ConstruioreaCentrului de Menegment Integrat al Deseurilor, Statiei de Sortare si Statiei de Compostare, in com Dumitra, loc Terpiu, judetul Bistrita Nasaud care va cuprindesi Proiectarea si executia Statiei de Epurare Levigat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45222110-3 - Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
45253800-3-Lucrari de constructii de statii de compostare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor de cantitati de lucrari din documentatie
Valoarea estimata fara TVA: 48, 053, 670RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie de 844760 lei, echivalentul a 200000 euro; cuantumul garantiei de buna executie de minim 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 013NR. DE INREGISTRARE IN SMIS-CSNR 1385
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie de eligibilitate- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/ 2006
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, valabile la data licitatiei
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- Declaratia privind inexistenta starii de faliment
- Casier judiciar
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilant contabil pentru anul 2008
- Informatii privind cifra medie de afaceri- sustinerea financiara a lucrari- profit pozitiv
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Profit pozitiv pe anul 2008Informatii privind cifra medie de afaceri > 95.000.000 lei, echivalentul a 22.266495 euro la un curs de 4, 2665 lei/euro la data de 21.09.2009sustinerea financiara a lucrari asigurarea cash-flow-ului pentru cel putin 35% din valoarea ofertei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista principalelor lucrari finalizat cu succes in ultimii 5 ani minim 3 contracte
- fisa privind experienta similara
- declaratie privind contractele aflate in derulare sau finalizate in ultimii 5 ani, avand ca obiect executia de lucrari pe teritoriul Romaniei- lista experti cheiepropusi pentru executia lucrarii cu curriculum vitae fiecare si cu declaratie de exclusivitate si disponibilitate pentru perioada executari lucrarilor- declaratieprivind echipamentele tehnice si dotarile specifice- standarde de asigurarea calitatii- angajament privind asigurarile- declaratii privind acceptarea conditiilor contractuale- programul calitatii propus pentru executie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lucrari similare : Cel putin 1 proiect finalizat pentru constructie depozit ecologic cu o valoare de minim 25.342.800 lei , reprezentand 6.000.000 euro ;Cel putin1 proiect finalizat pentru constructie statie epurare levigat ;Cel putin 1 proiect finalizat pentru constructii pentru statie compostaresi statie sortare / reciclare ; 4. Cel putin un proiect finalizat pentru constructii industriale, cladiri conexe, cu o valoare de minim 4.223.800 lei, reprezentand 1.000.000 euro ;Cel putin un proiect finalizat pentru nfrastructura drumuri, aductiune apa, canalizare, cu o valoare de minim 3.379.040 lei, reprezentand 800.000 euro.Asigurare cu personal: Experti cheie conform cerintelor din fisa de date a achizitieiMenegmentul Calitatii1. Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii activitatilor desfasurate, valabil la data licitatiei .2. Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al mediului, valabil la data licitatiei .Utilaje specifice conform fisei de date a achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.11.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2009 10:00
Locul: Sediul Consiliul Judetean Bistrita Nasaud, Bistrita, P-ta Petru Rares nr.1-2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant sau imputernicit al acestuia poate participa la sedinta de deschidere a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE INJUDETUL BISTRITA-NASAUDProgramul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 013 NR. DE INREGISTRARE IN SMIS-CSNR 1385
VI.3) Alte informatii
Datorita volumului mare al Documentatiei deatribuire, a fost imposibila atasarea acesteia in intregime la anuntul de participare in SEAP. S-au atasat anuntului de participareVol I si Vol II . In cel mult 24h de la primirea scrisorii, autoritatea contractanta va pune la dispozitia operatorilor economici interesati, in mod gratuit de la sediul autoritatii contractante, camera 42, pe suport electronicun exemplar alVol III, Vol IV , V si VI.- Operatorii economici vor transmite o scrisoare deinteres, cu toate datele de identificare, cel mai tarziu cu doua zile inainte de data deschiderii ofertelor.Toate raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi publicate in SEAP, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate masurile ce se impun pentru a intra in posesia lor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str. Stefan Cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264431063, Fax: 0264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Consilului Judetean Bistrta Nasaud
Adresa postala: P-ta Petru Rares, nr.1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel.0263230741, Fax: 0263214750
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2009 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer