Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construirea de noi edificii in cadrul Programului SAM la Grupul Scolar de Constructii "KOS KAROLY" Miercurea Ciuc


Anunt de participare numarul 47063/20.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Grup Scolar de Constructii "Kas Karoly"
Adresa postala: str. Toplita nr. 22, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530241, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Szan, Tel.0266-314496, In atentia: director adjunct, Email: [email protected], Fax: 0266-314496
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construirea de noi edificii in cadrul Programului SAM la Grupul Scolar de Constructii "KOS KAROLY" Miercurea Ciuc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Miercurea Ciuc, Str. Toplita nr. 20
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire cladire scoala cu 10 sali clasa; Ateliere scolare;Internatpt. 300 elevi; Garsoniere profesori cu 10 apart.Sala de gimnastica; Centrala termica, terenuri de sport, amenajari exterioare ; utilitati edilitare apa, canal, electrice, termice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati totale conform listelor de cantitati separate pe fonduri: fond Program SAM, repectiv fond buget local
Valoarea estimata fara TVA: 17, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 150.000 RONGarantia de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din bugetul de stat conform Programului S.A.M completat cu fonduri de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
O forma de asociere legal inregistrata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii de eligibilitate conform art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006;
Certificate de atestare fiscala privind plata datoriilor fata de bugetul consolidatr si bugetul local valabile la zi.
Certificat constatator ORC emis cu cel mult 30 zile inainte de data limita de deschidere
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil pe anul 2007
Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani
Lichiditate generalaSolvabilitate patrimoniala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conditie minima: active circulante nete > 0Minim: 25.000.000 RONMinim 100 %Minim 30 %
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta in lucrari similarePrezentare asigurare cu personal tehnicAsigurare cu dotari tehnice
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Minim 3 lucrari similare in ultimii 5 ani, din care minim un contract cu valoarea de cel putin 6.000.000 RONCerinta minima: cel putin 50 pers. angajati proprii. Sef santier - studii superioare de specialitate si minim 6 ani vechime; RTE atestat de ministerul abilitatMinim laborator de gradul II
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
344
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.05.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Cumparare de la SC MODUL SRL Miercurea Ciuc Str. Kossuth Lajos nr 19 tel.0266 371597, mobil 0745 523406.Intentia se anunta cu minim 24 ore inainte.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2008 13:00
Locul: Grup Scolar de Constructii "KOS KAROLY" Miercurea Ciuc - Str. Toplita nr. 20
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori delegati de organele abilitate, invitatii oficiali ai autoritatii contractante, dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Savropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Jud. Harghita
Adresa postala: Str. Dozsa Gyorgy nr. 6, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530186, Romania, Tel.0266 - 312145, Fax: 0266 - 312145
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Maxim 10 zile de la data primirii comunicarii rezultatului
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Grup Scolar de Constructii "KOS KAROLY"
Adresa postala: Str. Toplita nr. 20, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530241, Romania, Tel.0266-314496, Email: [email protected], Fax: 0266-314496
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2008 14:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer