Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construirea si reabilitarea surselor de apa si statiilor de tratare a apei in Resita, Bocsa, Anina si Oravita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.668.172 RON

Castigatorul Licitatiei: AQUA VEST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141928/20.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142946
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALAAQUACARAS S.A.RESITA
Adresa postala: P-ta Republicii , Nr 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Punct(e) de contact: Ladislau Sallai, Tel. +40 0255212458, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construirea si reabilitarea surselor de apa si statiilor de tratare a apei in Resita, Bocsa, Anina si Oravita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Resita, Bocsa, Anina si Oravita, Judetul Caras Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia urmatoarelor investitii: Resita: Reabilitarea a 7 izvoare si a unei camere de colectare a apei; statie de clorare noua; rezervor nou de contact 100 mc; sistem SCADA.Bocsa: Realizarea a 4 foraje noi puturi de apa inclusiv cabine si zona de protectie sanitara; inlocuirea conductelor de aductiune in lungime de aprox 1, 4 km; statie de clorare noua; Dotari de laborator pentru determinarea calitatii apei; Post de transformare nou; Sistem SCADA.Anina: Statie noua de tratare cu cap. de 23 l/s, inclusiv centru operational si laborator pentru determinarea calitatii apei, post de transformare nou; sistem SCADA.Oravita: Reabilitarea a trei captari de suprafata (izvoare); Inlocuirea conductelor de aductiune in lungime de aproximativ 9, 2 km, Dotari de laborator; Sistem SCADA pentru cele 6 statii de clorare existente.includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statia de tratare, statiile de clorare, rezervorul de contact, conductele de aductiune, forajele de apa, captarile de izvoare, inclusiv centru operational si laborator pentru determinarea calitatii apei, post de transformare nou; sistem SCADA. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructied) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicee) Testare si punere in functiunef) Monitorizarea functionarii statiei si a celorlate lucrari de investitie prezentate mai sus si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesarg) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunih) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiSuma aferenta procentului de diverse ?i neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 683.412 Lei si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
44162500-8-Conducte de apa potabila (Rev.2)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 668, 171.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CS-CL-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S032-050744din14.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: R 5763 Denumirea: Constr. si rebil. surselor de apa si st. de trata a apei in Resita, Bocsa, Anina si Oravita
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AQUA VEST S.R.L.
Adresa postala: B-DUL DECEBAL, NR.26, AP.2, Localitatea: Arad, Cod postal: 310124, Romania, Tel. 0257284262, Email: [email protected], Fax: 0257284262
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12589552.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10668171.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 1 pentru ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare pentru Judetul Caras-Severin.
VI.2) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 19 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului. Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Se va organiza o vizita de santier in 14 zile calendaristice de la data publicarii Anuntului de Participare (exclusiv ziua publicarii AP). Deoarece se vor vizita toate cele 4 locatii, vizita de santier va cuprinde 2 zile. In cazul in care conform calculului prima zi va fi intr-o zi de Simbata, Duminica, sau o sarbatoare legala vizita de santier se va organiza in prima zi lucratoare care urmeaza datei calculate. Ofertantii interesati sa participe vor notifica in scris prezenta cu cel putin 1 zi inainte de data programata pentru vizita de santier. Locul de intilnire pentru vizita de santier este la sediul Aquacaras indicat in FDA la capitolul I.1 la ora 09:00.Conform prevederilor art. 29 , alin 21, din OUG nr. 34/2006 , modificata si completata prin OUG nr. 77/2012 , valoarea estimata a contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in Devizul general al proiectului /Aplicatiei de finantare aprobate , insa fara a aduce atingere prevederilor art. 252 lit.j): 1. Valoarea minima a intervalului de la punctul II.2.1 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si posibile cheltuieli diverse si neprevazute, care pot apare in cadrul contractului.2.Cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare sunt raportate la valoarea estimata ce nu cuprinde si posibile cheltuieli diverse si neprevazute, care pot apare in cadrul contractului.3. Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata ce nu cuprinde si posibile cheltuieli diverse si neprevazute.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. AQUACARAS S.A. Compartiment juridic
Adresa postala: Piata Republicii nr. 7, Localitatea: Resita, jud. Caras - Severin, Cod postal: 320026, Romania, Tel. +40 0255212459, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer