Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construirea si reabilitarea surselor de apa si statiilor de tratare a apei in Otelu Rosu, Moldova Noua, Caransebes si Baile Herculane


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.842.396 RON

Castigatorul Licitatiei: MONI IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144319/20.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142936
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALAAQUACARAS S.A.RESITA
Adresa postala: P-ta Republicii , Nr 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Punct(e) de contact: Ladislau Sallai, Tel. +40 255212458, Email: [email protected], Fax: +40 255214421, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construirea si reabilitarea surselor de apa si statiilor de tratare a apei in Otelu Rosu, Moldova Noua, Caransebes si Baile Herculane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Otelu Rosu, Moldova Noua, Caransebes si Baile Herculane, Judetul Caras Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constr. pt. Proiect. si exec. urmat. investitii: Otelu Rosu: Exec.a 4 foraje puturi de apa incl. cabine si zona de prot. sanitara; inlocuirea conductelor de aductiune cu lung. de aprox. 1, 4 km;statie de clorare noua;dotari de laborator pentru determinarea calitatii apei;post de transformare nou si generator electric de urgenta;sistem SCADA.Moldova Noua: Reabilit. a 2 foraje puturi de apa inclusiv cabine si zona de prot. sanitara;inlocuirea conductelor de aductiune in lungime de aprox. 210 m;3 statii de clorare noi;Dotari de laborator pentru det. Calit. apei;Sistem SCADA.Caransebes: Statie noua de tratare apa cu cap. de 9500 mc/zi.Baile Herculane: Statie noua de tratare apa cu cap. de 3859 mc/zi si reabilit. rezervor de inmagazinare V = 1500 mc.includ: 1.Activit. de proiectare fac referire la PT detaliat pentru statiile de tratare, statiile de clorare, rezerv. de inmagazinare, conductele de aductiune, forajele puturi de apa, dotari laboratoare pentru determin. calitatii apei, post de transformare nou;sisteme SCADA. Proiectul va include printre altele toate doc.nec.dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc) pt.elab.PT in conf. cu legislatia nation. si orice doc. neces. pt. obt. autoriz.de constr.2.Elab. doc. nec. obtinerii autoriz. si avizelor nec. exec.3.Lucrari de constructie 4.Furnizarea si montarea utilajelor si echip.tehnol.5.Testare si punere in functiune.6.Monitoriz. functionarii statiei si a celorlate lucrari de investitie prezentate mai sus si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul PND, atunci cand este necesar7.Remedierea eventualelor defecte aparute in PND de 12 luni 8.Instruirea person.Benef.Suma aferenta procentului de diverse ?i neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 2.303.941Lei si este inclusa in valoarea estimata de la pct II.2.1.Conform prevederilor art. 29, alin21, din OUGnr.34/2006 , modif. si complet. prin OUGnr.77/2012, valoarea estimata a contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in Devizul general al proiectului /Aplicatiei de finantare aprobate, insa fara a aduce atingere prevederilor art. 252 lit.j): 1. Valoarea min. a intervalului de la punctul II.2.1 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea max. reprezinta valoarea estimata ce contine si posibile cheltuieli diverse si neprevazute, care pot apare in cadrul contractului. 2.Cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare sunt raportate la valoarea estimata ce nu cuprinde si posibile cheltuieli diverse si neprevazute, care pot apare in cadrul contractului.3. Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inaccept. (art. 36 lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata ce nu cuprinde si posibile cheltuieli diverse si neprevazute
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
44162500-8-Conducte de apa potabila (Rev.2)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 842, 397.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CS-CL-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S115-196747din21.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: R 5570 Denumirea: Constr. si reabil. surselor de apa si st. de trat. a apei in O. Rosu, M. Noua, Caransebes si B. Herc
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONI IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, nr.21, Localitatea: Hateg, Cod postal: 335500, Romania, Tel. +40 254771170, Email: [email protected], Fax: +40 254771170
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42442287.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37842397.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind POS de Mediu Axa prioritara 1 pentru ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare pentru Jud.Caras-Severin care a fost incheiat intre Autoritatea de Management pentru POS (Ministerul Mediului si Padurilor) si S.C AQUACARAS S.A, in calitate de Beneficiar
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 19 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului. Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Se va organiza o vizita de santier in 14 zile calendaristice de la data publicarii Anuntului de Participare (exclusiv ziua publicarii AP). Deoarece se vor vizita toate cele 4 locatii, vizita de santier va cuprinde 2 zile. In cazul in care conform calculului prima zi va fi intr-o zi de Simbata, Duminica, sau o sarbatoare legala vizita de santier se va organiza in prima zi lucratoare care urmeaza datei calculate. Ofertantii interesati sa participle vor notifica in scris prezenta cu cel putin 1 zi inainte de data programata pentru vizita de santier. Locul de intilnire pentru vizita de santier este la sediul Aquacaras indicat in FDA la capitolul I.1 la ora 09:00.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. AQUACARAS S.A. Compartiment juridic
Adresa postala: Piata Republicii nr. 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Tel. +40 0255212459, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer