Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei TMB din localitatea Tortoman


Anunt de participare numarul 148721/31.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei TMB din localitatea Tortoman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Tortoman, judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de sortare a deseurilor de capacitate 10 666 tone/an in localitatea Tortoman includ:
a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia Statie de sortare TortomanProiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructie
d) Proiectare si executie bransament electric, inclusiv obtinerea avizului tehnic de racordare
e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
f) Testare si punere in functiune
g) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
h) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunii) Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de tratare mecano-biologica a deseurilor de capacitate 35 392 tone/anin localitatea Tortomaninclud:
j) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia Statie de tratare mecano-biologica Tortoman.Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
k) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieil) Lucrari de constructie
m) Proiectare si executie bransament electric, inclusiv obtinerea avizului tehnic de racordare
n) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
o) Testare si punere in functiune
p) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
q) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunir) Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
O descriere completa este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire.Suma aferenta procentului (5, 61%) de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 1.633.730, 8 lei si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45252123-6-Instalatii de sortare (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul prezentului proiect este il reprezinta proiectarea si construirea componentelor: STATIE DE SORTARE TORTOMAN si STATIE DE TRATARE MECANO BIOLOGICA TORTOMAN (proiect ce face obiectul Ordinului nr. 2266/335/2012 cu modificarile si completarile ulterioare)din cadrul contractului ?CL2.2 Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei TMB din localitatea Tortoman?, conform sectiunii tehnice a documentatiei de atribuire.
Ofertantul poate sa prezinte propria solutie tehnica, tehnologiile si fluxurile tehnologice propusa/propuse in concordanta cu Cerintele Autoritati Contractante din Caietul de SarciniSuma aferenta procentului (5, 61%) de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 1.633.7380, 80 lei si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
Valoarea estimata fara TVA: 30, 747, 371.04RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare GP se solicita in cuantum de 500.000 lei.Pt GP constit.in alta mondeda decat leu, se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data data publicarii anuntului de participare. GP se va constitui prin virament bancar in contul nr. RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trez.Mun. Constanta, CUI 2981739, sau printr-un instrument de garant.emis in cond.legii de o societate bancara ori o societate de asig. cf. art. 86 alin.(1)din HG nr.925/2006.In cond.in care un grup de operatori economici depun o oferta comuna, asociat. beneficiaza de preved.Legii privind stim.infiint.si dez.IMM-urilor nr. 346/2004, in cond.in care fiecare membru al asocierii respecta cond.de incadr.in preved.legii. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pt.particip. in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: In cazul in care CNSC respinge eventuala contestatie inaintata de ofertant ca nefondata, AC va retine contestatorului din garantia de particip. in raport cu val.estimata a contractului, respectandu-se prevederile art. 278^1 din OUG nr 34/2006, prevedere aplicabila si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. GP se va returna de catre AC cf.preved.art.88 din HG 925/2006, cu modif.si complet.ulterioare. Perioada de valabilit.a garantiei pt.participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.(Formular nr. 1);In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intrep.mici si mijlocii cf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor)garantia de particip se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3)din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr.1045/2011.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.(Formular nr. 2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din Fonduri europene prin Programul Operational Sectorial Mediu Fondul European de Dezvoltare Regionala, buget de stat si local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea preved art. 180 din OUG 34-2006, conform Formularului 4A Sectiunea III Formulare.2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualiz., completata conform Formularului 4B din Sectiunea Formulare;declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.3.Pentru persoane juridice/fizice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local.Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea certificatelor fiscale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;pentru persoane juridice/fizice straine: prezentare certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii.Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana.Documentele trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, conform Formularului 5 din Sectiunea Formulare.5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 6 din Sectiunea Formulare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Constantinescu Nicusor Daniel, Darie Cristian, Dragomir Nicolae Cristinel, Belu Mariana, Titimeaua Ionut, Taicutu Felicia, Rancichi Sebastian Florin, Vasile Carmen-Florentina, Cenusa Titi, Vornicu Elena, Lungu Mihaela, Mihaiesi Gabriela, Boaca Mihaela, Blacioti Georgeta, Comanici Carmen, Badila Eduard Gabriel, Marin Raluca Alina, Tanasa Getuta, Simion Lucian, Pedestru Carmen Adriana Luminita, Ragalie Danut, Nache Ioan Mihai.Consilieri judeteni: Albu Ioan, Anghel Panait, Bedivan Dumitru, Carp Doina-Eufrosina, Crusoveanu Marian, Constantin Florian, Dumitrache Ion, Florea Dumitru, Fronescu Nicolae-Stelian, Fintina Ionut, Gavrila Florin-Tudor, Gheorghe Corina, Ioana Elena, Magiru Maria, Marin Laurentiu-Marius, Mascas Alexandru-Gabriel, Marcus Ioan, Mandila Gheorghe, Memis Baiazid, Mihaesi Gheorghe, Mocianu Sorin, Munteanu Petrica, Osman Fedbi, Panait Cornel, Peride Niculae, Prodan Ecaterina, Radu Ion, Slabu Gheorghe, Silaghi Eugen, Sponte Adrian-Doru, Teodorescu Atanasie, Tutuianu Marius-Horia, Ulmeanu Ciprian-George.Nota: Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.6.Declaratie privind calitatea de participant conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de asociere cf. Formular 3 si Formular 3 A, Sectiunea Formulare Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.Cerinta 1. certificat constatatorInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor. Se va completa de catre ofertant / ofertant asociat / tert sustinator. In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, pentru partea din contract pe care o va realiza.Pentru persoanele juridice straineDocumente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de ofertant.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani sa fie de minim 55.000.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Ofertantul trebuie sa demonstreze la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a prezentului contract pentru o valoare de minimum 6.000.000 lei, pentru o perioada de 4 luni.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respective, completat conform Formular nr. 8A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare documente solicitateInformatii generale conform Formular 8 din Sectiunea FormulareScrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detine acces la finantare in suma 6.000.000 lei si pentru o perioada de 4 luni destinata acestui contract.Prezentare Formular nr. 8A, Formularul nr. 8B, Formularul nr. 5 si Formularele nr.4 A si 4B(art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) ) din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private.
Nota: Nr. de ani solicitati ptr. demonstr. exp. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Experienta similara 1:
Ofertantul trebuie sa fi executat / dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani un contract care sa aiba ca obiect proiectarea unei statii de sortarea deseurilor reciclabile cu o capacitate de minim 10.000 tone/an si un contract care sa aiba ca obiect proiectarea unei statii MBT cu o capacitate de minim 35.000 tone/an.
Ofertantul trebuie sa fi executat / dus la bun sfarsit: in ultimii 5 ani un contract care sa aiba ca obiect executia unei statii de sortarea deseurilor reciclabile cu o capacitate de minim 10.000 tone/an si un contract care sa aiba ca obiect executia unei statii MBT cu o capacitate de minim 35.000 tone/an.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: - fisa de experienta similara, certificari de buna executie din care sa rezulte experienta asa cum a fost solicitata, care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor/executiei lucrarilor precum si daca serviciile/lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajamentconform Formular nr. 9A al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare,
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere ofertelor. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea "Conform cu originalul". In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificarea sistemului deManagement de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent valabil la data limita de depunere ofertelor. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea "Conform cu originalul". In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 9 din Sectiunea FormulareFormular nr.10A din Sectiunea FormulareFormular nr.10B din Sectiunea FormulareFormular nr. 10 din Sectiunea III Formulare si documente solicitatePrezentare Angajament ferm, conform Formular nr. 9A Declaratie tert sustinator tehnic, conform Formular 9B, Formular nr. 5 si Formularele nr.4 si 4A referit.art. 181 lit. a), c^1) si d), din OUG 34/2006PrezentareFormular nr. 13 din Sectiunea Formulare. Declaratie conform Formular 6 din Sectiunea Formulare.Prezentare document solicitatde Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent:
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Cost operational anual
40%
Descriere: Cost operational anual, ? Pentru oferta care prezinta cel mai mic cost operational anual se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40 puncte
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Constanta, Bd. Tomis nr. 51 Constanta, jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL CONSTANTA, Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013 - FEDR 83, 5% , Buget de stat 15, 5%, Buget local 1%
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care urmare a evaluarii ofertelor, ofertele clasate pe primul loc vor avea punctaje egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, iar oferta care va avea pretul cel mai scazut se va clasa pe primul loc"- In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, oferta castigatoare va fi cea a carui pret este cel mai mic avand in vedere respectarea principiului , ,utilizarii eficiente a fondurilor publice?.Daca si aceste preturi sunt egale se va face reofertare in plic inchis.Perioada de notificare a defectelor este de 12 luni.Ofertantul trebuie sa indice in oferta faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de executie lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Ofertantul va completa Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre lider.Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd. tomis nr. 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488413
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2013 13:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer