Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Construirea statiei de sortare si a statiei de transfer in Petrosani in cadrul Proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara?.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.160.498 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142948/07.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144132
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresa postala: Deva, str. 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Punct(e) de contact: Goanta Lia, Tel. +40 254/213383, Email: [email protected], Fax: +40 254/230030, Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Construirea statiei de sortare si a statiei de transfer in Petrosani in cadrul Proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: municipiul Petrosani, judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Intocmire documentatii si obtinerea avizelor/ acordurilor si a autorizatiei de construire- Intocmire proiect tehnic (faza PT, CS, DE)- Lucrari de constructii civile- Lucrari mecanice si electrice- Asigurare utilitati- Pornirea, testarea, punerea in functiune si functionarea de proba (de siguranta in exploatare) ale instalatiilor- Instruirea personalului beneficiarului pentru operarea instalatiilor- Furnizare si montare utilaje si echipamente tehnologice (conform cerintelor CS)- Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45222110-3 - Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
45232470-7-Statie de transfer de deseuri (Rev.2)
45252123-6-Instalatii de sortare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 160, 497.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S204-335390din23.10.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S070-116188din10.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1209 Denumirea: Construirea statiei de sortare si a statiei de transfer in Petrosani in cadrul Proiectului ?Sistem d
V.1) Data atribuirii contractului 06.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.122/9, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332057, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29450031.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21160497.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS Mediu Axa Prioritara 2, Domeniul major de interventie 1 ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, dupa aplicarea algoritmului de calcul, doua sau mai multe oferte obtin un punctaj egal si cel mai mare totodata, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului care a prezentat pretul cel mai scazut. In cazul in care si preturile prezentate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Durata contractului mentionata la sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie a lucrarilor de 14 luni si perioada de notificare a defectelor de 21 luni.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap.III 2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. (Formular nr.22)Solicitarile de clarificari se vor transmite la nr. de fax: 0254/226200.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul administrare drumuri si achizitii publice
Adresa postala: str.1 Decembrie 1918, nr.28, Localitatea: Deva, Cod postal: 330025, Romania, Tel. +40 25426200, Email: [email protected], Fax: +40 254226200
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer