Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta - reparatii pod DN 13 km 53+808 - Hoghiz


Anunt de participare numarul 125574/08.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Departamentul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing. Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695, Adresa internet (URL):  www.drdpbv.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Departamentul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing. Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695, Adresa internet (URL):  www.drdpbv.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Departamentul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing. Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695, Adresa internet (URL):  www.drdpbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consultanta - reparatii pod DN 13 km 53+808 - Hoghiz
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: DN 13 km 53+808 - Hoghiz
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta - reparatii pod DN 13 km 53+808 - Hoghiz
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consultanta - reparatii pod DN 13 km 53+808 - Hoghiz
Valoarea estimata fara TVA: 37, 500RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.122 lit. j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 500 RON; Garantie de buna executie: in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: BEI II si Bugetul Statului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici au dreptul de a se asocia in vederea depunerii ofertei comune. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl priv neinc in prev art. 69 prim OUG 34/2006;Decl priv eligib;Decl priv neinc in prev art.180 din OUG34/2006;Decl priv neinc in prev art.181 din OUG34/2006;Decl priv calit de partic la proc.Certif constatat priv indepl oblig de plata a impoz si tax locale si contrib de asigurari sociale la bugetul general cons valab la data desch of.Se vor prez in orig sau copii conf cu orig;Obs: Of dep de op ec care figur cu datorii neachitate catre buget de stat sau catre buget local, cat si neprez sub forma solicit a acestor doc duce la resp of;Certif de particip la lici cu of indep;Certif de inreg(C.U.I.), emis de ORC de pe langa Trib Terit, in copie conf cu orig.Certif constat emis de ORC de pe langa trib teritorial, emis cu max 30 de zile inainte de data desch of in orig sau copie conf cu orig;Pers jur straine vor prez doc edific ptr dov eligib-eliberate de autorit tarii de orig(certif, caziere, alte doc echiv) prin care sa dov ca si-a indepl oblig de plata a impoz, tax si contrib catre buget de stat si buget local in conf cu cerintele solicit de aut contr.Toate documentele cerute in aceasta sectiune vor fi prezentate in conformitate cu cerintele din fisa de date a achizitiei punctul 5.1. si 5.2.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globalea ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2008, 2009, 2010). Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2008., 2009., 2010).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Toate documentele cerute in aceasta sectiune vor fi prezentate in conformitate cu cerintele de la punctul 5.3 din fisa de date a achizitiei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani cel putin 1 contract de servicii de consultanta pentru lucrari deconstructie drumuri, (conform cerintelor din fisa de date punctul 5.4.1)similare cu cele supuse achizitiei.Ofertantul va prezenta o lista cu principalele prestari de servicii similare, in ultimii 3 ani, de consultanta pentru lucrari de constructie drumuri, (conform cerintelor din fisa de date punctul 5.4.1). 1 diriginte de santier.Declaratie privind standardele de asigurare a calitatii.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.Informatii privind protectia muncii.Toate documentele cerute in aceasta sectiune vor fi prezentate in conformitate cu cerintele de la punctul 5.4 din fisa de date a achizitiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratia privind capacitatea tehnica.Certificat privind experienta prestatorului.Lista personalului cheie.Curriculum Vitae.Copie conforma cu originalul a diplomelor obtinute/atestatelor/autorizarilor.Copie a actului de identitate.Declaratie de exclusivitate si disponibilitate.copii conforme cu originalul ale carnetului de munca / contractului individual de munca din care sa reiasa perioadele mentionate in CV.Declaratie cu echipamentele disponibile pentru indeplinirea pe intreaga durata de implementare a contractului cat si capacitatea si / sau caracteristicile tehnice ale utilajelor / echipamentelor.ISO 9001 sau echivalente.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.Toate documentele cerute in aceasta sectiune vor fi prezentate in conformitate cu cerintele de la punctul 5.4 din fisa de date a achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2011 11:00
Locul: CNADNR SA - DRDP Brasov - B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1 , Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor - maxim 2, observatorii MFP daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Sursa de finantare: BEI II si Buget de Stat
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov-Departamentul Juridic
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Tel. 0268-547688, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695, Adresa internet (URL):  www.drdpbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2011 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer