Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii ? aferenta proiectelor de: "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov?Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European pentru circula


Anunt de participare (utilitati) numarul 133737/08.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Relatii Contractuale - Serviciul Achizitii Publice Proiecte Europene, Tel. +40 213158549, In atentia: Daniela Manea, Email: [email protected], Fax: +40 213192432, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii ? aferenta proiectelor de: "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov?Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h", sectiunea Coslariu-Simeria si Coslariu-Sighisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SectiuneaCF "Coslariu - Simeria" si "Coslariu - Sighisoara"
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul care face obiectul prezentei licitatii cuprinde consultanta si verificarea (supervizarea) executiei lucrarilor de reabilitare/ modernizare a infrastructurii feroviare, care sa asigure viteze maxime de cel putin 160 km/h pentru trenurile de calatori si 120 km/h pentru cele de marfa, lucrari executate pe linie dubla, in conditiile asigurarii derularii circulatiei feroviare in zona lucrarilor pe intreaga perioada a executiei acestora, cuprinzand urmatoarele domenii de specialitate:
1. infrastructura si suprastructura linii de cale ferata variante de traseu cale ferata dubla lucrari de consolidare terasamente2. electrificare si energoalimentare3. telecomunicatii feroviare
4. semnalizari feroviare, ERTMS, GSM-R
5. lucrari de constructii civile (reabilitare cladiri si spatii aferente instalatiilor tehnologice si publicului calator, peroane, copertine, amenajari pentru persoanele cu dizabilitati).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii ? aferenta proiectelor de: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov ? Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Simeria"si?Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov ? Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Sighisoara", va asigura rolul de Inginer FIDIC in sensul prevederilor contractului FIDIC de lucrari.
Valoarea estimata din cererea de finantare din Fondul de Coeziune pentru sectiunea Coslariu ? Simeria este de 46.209.021, 84 lei fara TVA.Valoarea estimata din cererea de finantare din Fondul de Coeziune pentru sectiunea Coslariu ? Sighisoara este de 65.388.501, 00 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 111, 597, 522.84RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
67 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 2.200.000 lei, sau echivalentul in euro la cursul de schimb al BNR din data constituirii acesteia.Garantia de participare va fi valabila 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie prin: - virament bancar pentru care se prezinta O.P. in original confirmat de banca emitenta sau- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazute mai sus, conform formularului 11 Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata in ORIGINAL si anexata/atasata la coletul cu oferta.Instrumentul de garantare depus trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat si sa mentioneze ca garantia este irevocabila.In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria de intreprinderi mici si mijlocii, stabilita conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare se va constitui in procent de 50% din suma precizata, ofertantul prezentand, obligatoriu pentru aceasta, documente care dovedesc incadrarea ofertantului in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.Modul de restituire a garantiei de participare: Restituirea se va face conform prevederilor art. 88 din HG 925/2066 modificata si completata, corelat cu art. 278 indice 1, alin (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va depune in acest sens o solicitare privind restituirea acesteia, insotita de copia garantiei. 10% din pretul contractului fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui astfel: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante cf. art.90 alin (3) din HG nr.925/2006 modificata si completata.Modul de restituire a garantiei de buna executie: Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei si numai la solicitarea scrisa a acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contributie nerambursabila de la Comisia Europeana 85% si Bugetul de stat 15%;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere cf art. 44 O.U.G. nr. 34/2006 modificatasi completata si codului fiscal art.28.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificari si completari Cerinta obligatorie pentru ofertant/ asociat/tert sustinator.
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul A2. Declaratia privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificari si completari Cerinta obligatorie pentru ofertant/ asociat. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul B. Tertului sustinator i se va solicita depunerea declaratiei de neincadrare la art 181 lit a), c1) d) din OUG 34/2006.
3. Indeplinirea obligatiilor de plata: a. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original sau copie lizibila conform cu originalul.
b. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original sau copie lizibila conform cu originalul.
Cerinta obligatorie: Depunerea documentelor de mai sus care atesta ca nu au datorii, iar in cazul in care acestea exista sa depuna dovezile reesalonarii acestora:
- conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat ? copie legalizata,
- toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari, in original sau copii legalizate.
In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele de mai sus, oferta va fi respinsa.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareCerinta obligatorie pentru ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tertul sustinator:
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 modificata si completata, in conformitate cu Formularul 1.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006 modificata si completata.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care aproba , semneaza documente emise in legatura cu procedura in cauza sunt inregistrate mai jos: Stoichescu Ion Director General, Corduneanu Marius - Stefan - Director. Gen. Adj. PE , Pintea Ioan - Director Gen. Adj. Tehnic , Scurtu Viorel - Director Gen. Adj. Expl. , Culda Emanoil - Director Coordonator PE , Chirita Andreea - Director Dir. Proiecte, Mihaileanu Monica - Director Dir. Relatii Contractuale, Petrescu Cristina - Director Dir. Finantari, Lazar Camelia - Director Asist. Juridica. R. U. , Liliana Navrapescu - Sef UIP - DRC, Coman Daniela - Sef Serviciu - DRC, Mirica Florina - Sef Serviciu DAJRU , Cristina Alecu, Adriana Bezel - DRC, Daniela Manea - Sef Proiect - DRC, Buholt Mariana - Consilier juridic, Laudat Mirela - Consilier juridic.5. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010
Cerinta obligatorie pentru ofertant: Certificatul de participare cu oferta independenta conform Formularului 26. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator)
Se va depune o declaratie pe proprie raspundere in care se va mentiona calitatea de participant la procedura, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute si datele de recunoastere ale acestora.
Pentru subcontractanti (unde este cazul) se va depune Formularul D. Subcontractantii raspund pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului.
In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de subcontractare si toate datele de recunoastere a subcontractantilor (daca este cazul).
7. Acordul de asociere (daca este cazul) conform art.44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul existentei unei asocieri, se va prezenta acordul de asociere cu precizarea liderului asocierii, fara a fi nevoie, la momentul depunerii ofertelor, de autentificarea asocierii, care se va solicita daca oferta comuna va fi declarata catigatoare; cerintele de calificare privind eligibilitatea se aplica fiecarui asociat, iar celelalte cerinte trebuie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
(1) In cazul unei asocieri fara personalitate juridica, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere.(2) Orice asociere fara personalitate juridica dintre persoane juridice straine, care isi desfasoara activitatea in Romania, trebuie sa desemneze una din parti care sa indeplineasca obligatiile ce ii revin fiecarui asociat potrivit prezentului titlu. Persoana desemnata este responsabila pentru: a) inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, inainte ca aceasta sa inceapa sa desfasoare activitate;b) conducerea evidentelor contabile ale asocierii;c) plata impozitului in numele asociatilor, conform art. 34 alin. (1);d) depunerea unei declaratii fiscale trimestriale la autoritatea fiscala competenta, care sa contina informatii cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care este atribuibila fiecarui asociat, precum si impozitul care a fost platit la buget in numele fiecarui asociat;e) furnizarea de informatii in scris, catre fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care ii este atribuibila acestuia, precum si la impozitul care a fost platit la buget in numele acestui asociat.(3) Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare din asociere.(4) Intr-o asociere fara personalitate juridica cu o persoana juridica straina si/sau cu persoane fizice nerezidente, precum si cu persoane fizice romane, persoana juridica romana trebuie sa indeplineasca obligatiile ce ii revin fiecarui asociat, potrivit prezentului titlu.
Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleiasi proceduri:
a)sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. 1.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Teritorial
Cerinte obligatorii pentru ofertant/asociat: Certificat constatator din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorilor economici.Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator:
Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990;Persoane juridice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident;Documentele de mai sus se depun original sau copie legalizata si traducereaautorizatain limba romana (unde e cazul).
Nota:
a) Documentele privind capacitatea de exercitate a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre terti sustinatori
b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza
2. Autorizari/Agremente eliberate de Autoritatea Feroviara Romana pentru furnizarea de servicii feroviare de consultanta, supervizare.
Conform prevederilor OMT 290/2000, Anexa 1, cap. II, art. 8, lit. a, precum si Anexa 5, cap. II, art. 8, lit. a, solicitantii de agremente tehnice, trebuie sa depuna la AFER cereri in acest sens, cereri ce primesc numere de inregistrare.Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) Ofertantii care detin autorizari/agremente AFER valabile vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.
b) Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
c) Ofertantii care nu detin autorizari/agremente AFER sau orice alte documente doveditoare, vor depune un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru Autoritatea Contractanta, in maximum 45 de zile de la notificarea castigatorului, toate autorizarile/agrementele AFER necesare, aceasta fiind o conditie premergatoare semnarii contractului.d) In cazul in care autorizarile/agrementele AFER nu se pot obtine in termenul de mai sus, din motive independente de ofertant, ofertantul are obligatiade a solicita Autoritatii Contractante decalarea termenului de depunere a autorizarilor/agrementelor AFER stabilit la punctul c). Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizarilor/agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.
In acest sens, se atrage atentia ofertantilor asupra necesitatii pregatirii din timp a documentatiilor necesare in vederea obtinerii de agremente AFER in termenele prevazute in OMT 290/2000.
Ofertantii vor fi obligati sa-si prelungeasca valabilitatea ofertelor si a garantiilor de participare pentru acoperirea si a situatiilor de mai sus.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro
Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizatiile respective.
2. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a ofertantului trebuie sa fie de minimum 110.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara: Servicii similare in valoare cumulata de minim 110.000.000 lei fara TVA din maxim 2 contracte
2. Cerinte minime obligatorii privind resursele umane: Ofertantii trebuie sa dovedeasca faptul ca dispun de personal necesar in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.Se va depune Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani Formular I si anexa acestuia
Vor fi evaluati numai expertii K1.
3. Expert 1 - Coordonatorul de Echipaa) Studii si cerinte generale:
aa) absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de inginer constructii civile*
ab) cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
b) Experienta profesionala in domeniu:
-minim 10 ani experienta in consultanta/ supervizare lucrari de constructie care au inclus cel putin trei dintre specialitatile: infra / supra de CF, lucrari de arta CF, instalatii de semnalizari, electrificare / energoalimentare, telecomunicatii feroviare, lucrari de constructii civile de CF (se exclud domeniile tramvai si metrou).
c) Experienta specifica:
- participare in calitate de Coordonator de proiect/echipa sau in pozitii similare care sunt: Manager Proiect de consultanta/ supervizare lucrari de constructii, in cel putin un contract de servicii dus la bun sfarsit** in aceasta calitate, derulat in CF cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC***.
Experti 2 si 3 - Asistent de Administrare Contract pentru sectiunea Coslariu-Simeria si Coslariu-Sighisoara
Fiecare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) Studii si cerinte generale: aa) absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de inginer/economistab)cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
b)Experienta profesionala in domeniu:
-minim 5 ani experientain pozitie de expert in echipa de consultanta/supervizare lucrari de constructiec) Experienta specifica:
- participare in cel putin 1 contract de servicii de consultanta/supervizare lucrari de constructie in calitate de responsabil pentru administrarea activitatilor contractuale sau responsabil pentru cantitati, masuratori, procesare certificate de plata interimare si finale, sau analiza reclamatii contractuale si ordine de variatie, in cel putin 1 contract dus la bun sfarsit**, in aceasta calitate derulat in conformitate cuprevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC**
Expert 4 -de ERTMS (ETCS niv 2+ GSMR), centralizare electronica, semnalizare, CCO si telecomunicatii
a) Studii si cerinte generale:
aa) absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de inginer cu specialitate in profil electric/electronic/telecomunicatii;ab) cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
b)Experienta profesionala in domeniu:
- minim 5 ani experientain consultanta/ supervizare lucrari de in domeniu;
c) Experienta specifica
- participarea in cel putin 1 contract de servicii de consultanta / supervizare lucrari de constructie, care a inclus specialitatile: semnalizare, centralizare electronica/ telecomunicatii de cale ferata, ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), astfel incat sa fie acoperite toate specialitatile mentionate. Specialitatile mentionate se pot regasi, cumulate in unul sau distinct in mai multe contracte (se exclud domeniile tramvai si metrou)
Expert 5 - Expert instalatii electrice (energoalimentare)
a) Studii si cerinte generale:
aa) absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de inginer cu specialitatea electric /energetic sau echivalent;
ab)cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
b)Experienta profesionala in domeniu: - minim 5 ani experientain consultanta/ supervizare lucrari de constructie;
c) Experienta specifica:
- participarea in cel putin 1 contract de servicii consultanta/supervizare lucrari de constructie, care a inclus specialitatile: linie de contact de cale ferata, energoalimentare (se exclud domeniile tramvai si metrou)
Expert 6 - Expert de exploatare feroviara
a) Studii si cerinte generale:
aa)absolvent de studii superioare de lunga durata cu diplomade inginer transporturi feroviare;ab)cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
b) Experienta profesionala in domeniu:
- minim 5 ani experienta in consultanta/ supervizare/ exploatare feroviara;c) Experienta specifica:
- participare in cel putin 1 contract care a inclus ca obiect exploatarea feroviara (se exclud domeniile tramvai si metrou)
Expert 7 - Expert Tunela) Studii si cerinte generale:
aa) absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de inginer constructii civile* sau in specialitati de inginerie ce au legatura cu lucrari pentru tunele (Inginer Geotehnic sau Minier sau similar)
ab) cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
b)Experienta profesionala in domeniu:
- minim 5 ani experientain consultanta/ supervizare lucrari de constructie
c) Experienta specifica:
- participare in cel putin 1 contractde serviciiconsultanta/supervizare lucrari de tuneluri in calitate de expert in echipa de consultanta/supervizare lucrari de constructie
Experti 8, 9, 10, 11, 12 Expert feroviar de infra - supra pentru loturile: Simeria-Vintu de Jos, Vintu de Jos-Coslariu, Coslariu-Micasasa, Micasasa-Atel, Atel-Sighisoara
Cerinte minime:
a) Studii si cerinte generale:
aa)absolvent de studii superioare de lunga durata* cu diploma de inginer constructii civile**
ab)cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
b)Experienta profesionala in domeniu:
-minim 5 ani experienta in consultanta/ supervizare in lucrari de constructii/ intretinere lucrari;
c) Experienta specifica:
ca) participare in cel putin 1 contract de servicii consultanta/supervizare lucrari de constructie, contracte care au inclus specialitatile: infrastructura/suprastructura de cale ferata, (se exclud domeniile tramvai si metrou)
Experti 13, 14 - Reprezentantii pentru Contractul de ERTMS, GSM-R, CE, semnalizare, CCO pentru sect Coslariu-Simeria si Coslariu-Sighisoara
Cerinte minime:
a)Studii si cerinte gen:
aa) absolvent de studii superioare de lunga durata* cu diploma de ing cu specialitate in profil electric/electronic/TC
ab) cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
b)Experienta profesionala in domeniu:
- minim 5 ani experienta in consultanta/ supervizare lucrari de constr;
c) Experienta specifica:
- participarea in cel putin 1 contract de servicii de consultanta/supervizare lucrari de constructie, care au inclus una sau mai multe din specialitatile: semnalizare, centralizare electronica/ telecomunicatii de CF, ETCS/ERTMS si GMSR, astfel incat sa fie acoperite toate specialitatile mentionate (se exclud domeniile tramvai si metrou)
Standarde de asigurarea calitatii.
Prezentarea certificatului de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent valabil la deschiderea ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2012 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2012 12:00
Locul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, etj 3, cam 36 Palat CFR, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si persoanele imputernicite de ofertanti avand act de identitate BI/CI/pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Transport
VI.3) Alte informatii
Legenda pentru sectiunea III.2.3 a): *prin ?constructii civile? se va intelege profilul privind infrastructura de: constructii civile, industriale, transporturi, alte constructii, amenajari sau instalatii legate de infrastructurile menionate. Sintagma ?constructii civile? este folosita in sensul de ?civil works? in conformitate cu practicile UE, reprezentand toate specializarile care pot fi asimilate acestei categorii.**prin contract dus la bun sfarsit, conform art.13 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, se intelege: - servicii receptionate partial ; sau-servicii receptionate la sfarsitul prestarii;***similar FIDIC Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza Conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: - Supervizorul este considerat a fi independent sau impartial, Supervizorul verifica: - Calitatea lucrarilor executate si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;
- Conformitatea cu programul de executie a lucrarilor;
- Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
- Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
- Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
- Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc care prezinta preturi egale: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locul 1, depunerea unei noi propuneri financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac este prevazt la art. 256^2 din OUG 34/2006 modificata si completata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2012 09:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer