Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii?aferenta ,,Lucrarilor de reabilitare poduri,podete si tuneluri de cale ferata SRCF Brasov- lotul 1,SRCF Constanta- lotul 2 si SRCF


Anunt de participare (utilitati) numarul 146389/06.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice Proiecte Europene, Tel. +40 213199565/122358, In atentia: Doinita Fieraru, Email: [email protected], Fax: +40 213158549, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii?aferenta , ,Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferataSRCFBrasov- lotul 1, SRCFConstanta- lotul 2 si SRCFTimisoara- lotul 3.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si pe raza celor trei sucursale regionale de cai ferate Brasov, Constanta si Timisoara.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata pe SRCF Brasov-lotul 1, Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata pe SRCF Constanta-lotul 2 siConsultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata pe SRCF Timisoara-lotul 3.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii ? aferenta , , Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Brasov?- lotul 1Valoarea si ponderea (in procente) a cheltuielilor cu diverse si neprevazute este 0.?Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii ? aferenta , ,Lucrarilor de reabilitare poduri si podete de cale ferata SRCF Constanta?- lotul 2Valoarea si ponderea (in procente) a cheltuielilor cu diverse si neprevazute este 0.?Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii ? aferenta , ,Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Timisoara?- lotul 3Valoarea si ponderea (in procente) a cheltuielilor cu diverse si neprevazute este 0.Serviciul de consultanta se aplica lucrarilor de arta ( poduri, podete, tuneluri) existente in raza celor 3 sucursale regionale Brasov, Constanta si Timisoara dupa cu urmeaza: Servicul de consultanta se aplica astfel: pentru Lotul 1 - la 2 podete si 1 pod situate in judetele: Harghita, Brasov si Mures;pentru Lotul 2 - la 2 poduri si 2 podete situate in judetul Constanta sipentru Lotul 3 ? la 4 poduri si 1 podet situate in judetele Hunedoara si Caras ? Severin.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 626, 470RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
37 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in lei (ron) sau, pentru calculul echivalentei in alta moneda/valuta decat lei(ron)se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare corespunzatoare celor 3 loturi (Formulare 2.1, 2.2 si 2.3) este: Lotul 1-13.000 lei; Lotul 2-4.200 lei si Lotul 3-11.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei pentru fiecare lot in parte si este egala cu 120 zile de la termenul limita de depunere al ofertelor.Garantia de participare se poate constitui si in numerar la casieria autoritatii contractante. Pentru ofertantii care vor constitui garantia de participare in numerar la casieria autoritatii contractante, contul in care se va constitui garantia de participare este: RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02 ? Banca Italo-Romena, Agentia Mihalache- Beneficiar CNCF, ,CFR?? SA ? Cod : RO 11054529.Sumele ce se vor retine din garantia de participare in conformitate cu art.278 indice 1 din OUG.34/2006 sunt: Lotul 1 ? 4.535, 15 lei; Lotul 2 ? 2.352, 10 lei si Lotul 3 ? 4.416, 11 lei. Ofertantii care fac parte din randul intreprinderilor mici si mijlocii, vor beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare pentru fiecare lot in parte s-a stabilit prin raportare la valoarea estimata fara diverse si neprevazute. Valoarea si ponderea (in procente) a cheltuielilor cu diverse si neprevazute este 0. Pentru a beneficia de prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va depune odata cu garantia de participare declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM in forma prevazuta in anexele 1 si 2 ale Legii nr.346/2004. Daca ofertantul este o asociere, declaratia trebuie depusa de fiecare membru al asocierii. Garantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului (fara TVA) pentru fiecare lot in parte. Ofertantii care se incadreaza in randul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), vor beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de de buna executie conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR si bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul asocierii, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere (Formularul 17 din sectiunea Formulare).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiile pe proprie raspundere trebuie semnate de reprezentantii legali ai operatorilor economici si depuse in original.Cerinta 1. Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in nici una din situatiile prevazute la art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de lucrari, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.In acest sens, ofertantul/asociatul/tertul sustinator va depune o Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original.(Formulare 3.1 si 3.2).Cerinta 2. Va fi exclus din procedura ofertantul/asociatul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificari si completari ulterioare.In acest sens, ofertantul/asociatul va depune o Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original.Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, lit. a), lit.c1 si lit d) va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.Ofertantul va depune: a.Certificatul fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.b.Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (totii membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul insotite de traducerea autorizata si legalizata.Nota: In cazul in care a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul ealonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.Cerinta 3. Va fi exclus din procedura ofertantul care nu depune Declaratie pe proprie raspundere privind Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau il depune insa nu este conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP. Aceasta declaratie se depune in original (Formular 5).In conformitate cu prevederile art.46 alin.(1) din OUG .nr.34/2006, ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Cerinta 4. Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul, la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 Formularul 7 din Sectiunea Formulare.? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? Persoanele responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: 1.MICU George Director General2.TRANDAFIRESCU Sorin Alexandru Director General Adjunct Proiecte Europene3.MOLDOVAN Macarie Alexandru Director General Adjunct Tehnic4.ALEXANDRU Victor Director Coordonator Proiecte Europene5.MIHAILEANU Monica Maria Director D.A.P.E6.IRIMES Luca Macedon Director D.M.P.E7.TOMESCU Iuliu Florin Director D.A.J.R.U8.BLEOTU Iulian-Danut Director D.F.P.E9.COMAN Constanta Daniela Sef Serviciu APPE10.IONESCU Adriana Sef UMP10.bis DRAGOMIRESCU Adrian Sef UMP11.BATIESCU Daniela Madalina Sef Serviciu12.MIRICA Florina Sef Serviciu13.BALA Lavinia Simona Sef Serviciu14.IACOB Jana Sef Serviciu15.FIERARU Doinita Sef proiect15.bis PAPA Traian Consilier Juridic16.ARHIRE Madalina Sef proiect17.IVAN Ioana Alexandra Sef proiect18.ZUBCOV Eugen Sef proiect19.MELINTE Ionut Sef proiect20.PREDA Georgiana Consilier Juridic21.BUHOLT Mariana Consilier Juridic22.LAUDAT Mirela Gabriela Consilier Juridic22.bis PETRESCU Violeta Elena Consilier Juridic23.COMAN Mariana Sef proiect24.BURTESCU Mariana Sef proiect25.LAINICEANU Marilena Sef proiect26.ANGHEL Claudia Sef birou27.BARBU Constantin Sef proiect28.DOBRESCU Cristian-Florian Sef proiect29.STAUDT Gabriela Economist I30.SANDU Mircea - Eugen Economist IProiectant: Consortiul format din PROINTEC SA-LOUIS BERGER S.A.S- SC CONSIS PROIECT SRL.Nota 1.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art.66, 67 si 70 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ?ofertantul/ofertantul asociat/subcontractorul/tertul sustinator are relatii cu Antreprenorul (daca este desemnat)de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/consultantului in derularea contractului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/organul de conducere, parti sociale, parti de interes, actiuni, actionari, actionari persoane fizice)?.Se vor depune Formularele 24.1, 24.2 si 24.3.In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleasi proceduri de achizitie publica.In conformitate cu preveerile art. 68 din OUG.nr.34/2006, ?Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Cerinta 5.Calitatea de participant la procedura- Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere, privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator), in care se va mentiona calitatea de participant la procedura, datele de recunoastere ale participantilor si partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute(Formular 6).Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. 1.Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateInscrierea in registrul comertului sau al profesieia)Pentru persoanele juridice/fizice romaneCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate autorizat al ofertantului pentru activitati de tipul celor supuse prezentei proceduri de achizitie publica. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului se va depune in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b)Persoane juridice/fizice strainePrezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economicPrezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat.Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane(tertul sustinator).2.Agrement Tehnic Feroviar eliberat de Autoritatea Feroviara romana - AFER pentru furnizarea de servicii feroviare de consultanta, supervizare.Conform prevederilor OMT 290/2000, Anexa 1, cap.II, art.8, lit.a, precum si Anexa 5, cap.II, art.8, lit.a, solicitantii de autorizatii/agremente tehnice, trebuie sa depuna la AFER cereri in acest sens, cereri ce primesc numere de inregistrare.Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: a)Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertei, vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize (unde este cazul).b)Ofertantii straini care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertei, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).c)Ofertantii romani si straini care nu detin autorizatii/agremente AFER sau orice alte documente doveditoare, vor depune un angajament ferm ce va stipula ca, in cazul in care ofertantul va fi clasat pe primul loc, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER pana la finalizarea raportului procedurii de atribuire.Autoritatea Contractanta (Comisia de evaluare) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, prezentarea autorizatiei/agrementului AFER.Se recomanda consultarea site-ului www.afer.roIn cazul asocierilor, cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind cifra de afaceri cu media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012): 1.300.000 lei-lotul 1; 420.000 lei-lotul 2 si 1.100.000 lei-lotul 3. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu). Nivelurile pentru cifra de afaceri au fost stabilite in functie de valorea estimata fara TVA corespunzatoare celor 3 loturi, fara valoarea cheltuielilor cu diverse si neprevazute.Valorea si ponderea (in procente) a cheltuielilor cu diverse si neprevazute este 0.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta
Declaratiaprivind cifra de afaceri (Formular 8).
2.Prezentarea bilanturilor contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate de organele competente sau documente financiar-contabile echivalente care sa ateste cifra de afaceri anuala. In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi prezentate de fiecare operator economic membru al asocierii/consortiului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta va prezenta toate documentele necesare in conformitate cu art.186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentarea unui angajament ferm incheiat in original.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul/ofertantii va/vor prezentabilanturile contabile pe anii 2010, 2011 si 2012 in original sau copie legalizata sau copie , ,conform cu originalul? sau documente financiar-contabile echivalente care sa ateste cifra de afaceri anuale.
Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie, ofertantului resursele financiare invocate. Angajamentul ferm va fi depus in original. In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. Tertul sustinator va depune Declaratii privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si 181 lit.a, c1 si d si art.69 indice 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Demonstrarea cerintei se va face fie de ofertant fie de sustinator fara cumularea acestora.Daca sunt mai multi sustinatori, demonstrarea cerintei se face de catre un singur sustinator
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul/ofertantii
vor depune angajamentul de sustinere financiara in original (Formular 21).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: .Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor) a prestat servicii de supervizare pentru: lucrari de infrastructura feroviara/lucrari de reabilitare/ modernizare/constructie noua a infrastructurii feroviare.Serviciile de supervizare trebuie sa fie duse la bun sfarsit* si sa confirme prestarea la nivelul a maximum (2) contracte in valoare cumulata de cel putin: - 220.000 lei pentru lotul 1
- 70.000 lei pentru lotul 2- 190.000 lei pentru lotul 3. Valoarea serviciilor similare care va fi luata in considerare pentru experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de trei ani raportata la termenul limita de depunere al ofertelor. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru pentru fiecare an in parte. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb leu/VALUTA medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte si vor specifica ratele utilizate in oferta. Nivelurile pentru experienta similara au fost stabilite in functie de valorea estimata fara TVA corespunzatoare celor 3 loturi, fara valoarea cheltuielilor cu diverse si neprevazute.Valoarea si ponderea (in procente)a cheltuielilor cu diverse si neprevazute este 0.*prin servicii duse la bun sfarsit, conform art.13 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, se intelege: -servicii receptionate partial;
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala privind experienta similara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul cava pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
1. Formularul 9 -lista a principalelor servicii similare, prestate in ultimii trei ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, in original;2.certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, pentru contractele prezentate in lista principalelor servicii similare, in original/copie legalizata/copie lizibila, conform cu originalul;3.declaratie a operatorului economic, in cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii, in original;4.Formularul9.1 -Fisa/fisele de informatii privind experienta similara, in original;5.Formular 22 -angajamentulde sustinere tehnica si profesionala, daca este cazul, in original.
2. Cerinte privind resursele umane: Ofertantul va dovedi ca are disponibil, suficient personal (angajat/contract de colaborare/angajamente/acorduri de colaborare) si cadre de conducere pentru ducerea la bun sfarsit a contractului.
In acest sens se va prezenta efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani (raportat la termenul limita de depunere a ofertelor).
Prestatorul trebuie sa asigure o echipa, capabila sa sustina activitatile proiectului asa cum sunt mentionate in caietul de sarcini.
Modalitatea de indeplinire
1.Formularul 10 -Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat, in original;
2. Formularul 11 -Declaratia privind informatiile referitoare la personalul de conducere, in original;
Prestatorul trebuie sa asigure o echipa de experti capabila sa sustina activitatile proiectului si sa duca la bun sfarsit contractul de servicii asa cum se mentioneaza in caietul de sarcini, tinand cont de numarul minim de experti , ,cheie? solicitati pentru cele 3 loturi, dupa cum urmeaza: 1.Experti cheie: Coordonator de echipa: Lot 1 -1, Lot 2-1, Lot 3 -1.
2.Experti cheie: Expert lucrari de arta : Lot 1 -1, Lot 2-0, Lot 3 -1. 3. Eperti secundari/Diriginti de santier: Lot 1 ? variabil, Lot 2- variabil, Lot 3 ? variabil. Expertii responsabili pentru indeplinirea contractului de prestari servicii:
I.LOT 1 - SRCF BRASOV1.Cerintele minime pentru expertii cheie pentru lotul 1 sunt:
1.1.Expert cheie: COORDONATOR DE ECHIPA / SEF ECHIPA CONSULTANTAa)Studii si cerinte generale: aa)absolvent de studii superioareb)Experienta specifica: -experienta profesionala prin participarea intr-o pozitie similara, in cel putin un proiect/contract de servicii;
-experienta profesionala prin participarea intr-un proiect/contract de servicii similar cu cel care face obiectul prezentei documentatii de atribuire, derulat in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC****. 1.2.Expert cheie : EXPERT LUCRARI DE ARTA***** a)Studii si cerinte generale: aa)absolvent de studii superioare in domeniul constructii civile **
b)Experienta specifica:
-experienta profesionala in calitate de expert de poduri in echipa de consultanta/supervizare lucrari de constructii/reabilitare a infrastructurii /suprastructurii feroviare*** care a inclus si specialitatea poduri, in cel putin un proiect/contract de servicii.
II.LOT 2- SRCF CONSTANTA
1.Cerintele minime pentru expertul cheie pentru lotul 2 sunt: 1.1.Expert cheie: COORDONATOR DE ECHIPA / SEF ECHIPA CONSULTANTAa)Studii si cerinte generale:
aa)absolvent de studii superioareb)Experienta specifica:
-experienta profesionala prin participarea intr-o pozitie similara, in cel putin un proiect/contract de servicii;
-experienta profesionala prin participarea intr-un proiect/contract de servicii similar cu cel care face obiectul prezentei documentatii de atribuire, derulat in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC****.III.LOT 3 -SRCF TIMISOARA1.Cerintele minime pentru expertii cheie pentru lotul 3 sunt: 1.1.Expert cheie: COORDONATOR DE ECHIPA / SEF ECHIPA CONSULTANTA
a)Studii si cerinte generale: aa)absolvent de studii superioareb)Experienta specifica: -experienta profesionala prin participarea intr-o pozitie similara, in cel putin un proiect/contract de servicii;
-experienta profesionala prin participarea intr-un proiect/contract de servicii similar cu cel care face obiectul prezentei documentatii de atribuire, derulat in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC****. 1.2.Expert cheie : EXPERT LUCRARI DE ARTA***** a)Studii si cerinte generale: aa)absolvent de studii superioare in domeniul constructii civile**.b)Experienta specifica:
-experienta profesionala in calitate de expert de poduri in echipa de consultanta/supervizare lucrari de constructii/reabilitare a infrastructurii /suprastructurii feroviare***care a inclus si specialitatea poduri, in cel putin un proiect/contract de servicii .
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12- Lista cu experti cheie, in vederea indeplinirii contractului, in original
**prin ?constructii civile? se va intelege profilul privind infrastructura de: constructii civile, industriale, transporturi, alte constructii, amenajari sau instalatii legate de infrastructurile mentionate. Sintagma ?constructii civile? este folosita in sensul de ?civil works? in conformitate cu practicile UE, reprezentand toate specializarile care pot fi asimilate acestei categorii.***prin domeniul infrastructurii feroviare se intelege strict experienta in infrastructura feroviara asa cum este definita aceasta in OMT 290/2000, inclusiv metroul.
**** Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza Conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: - Supervizorul verifica: o Calitatea lucrarilor executate si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;o Conformitatea cu programul de executie a lucrarilor;o Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
-Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
-Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
-Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora*****prin , ,lucrari de arta? se va intelege: poduri, podete, tuneluri, viaducte, pasaje inferioare, pasaje superiore, pasarele pietonale . Nota: Limba care guverneaza contractul este limba romana.Toate comunicarile scrise intre Prestatorul de Servicii (Consultant) si Autoritatea Contractanta si/sau Managerul de proiect vor fi in limba romana. In cazul in care expertii propusi nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretariat de specialititate din/in limba romana, pe toata durata contractului si in functie de necesitatile care pot aparea pe parcursul realizarii activitatii proiectului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate. Cheltuielile aferente vor fi incluse in onorariile expertilor.
Modalitatea de indeplinire
Pentru expertii cheie, ofertantul vadepune documente doveditoare, precizate in continuare.
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul trebuie sa demonstreze ca: a)expertul cheie detine experienta specifica solicitata prin participarea la proiecte/contracte, conform celor solicitate pentru fiecare pozitie propusa, care se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruiab)detine diplomele si atestatele solicitate c)este disponibil pentru proiectul propus.Nota 1: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala privind resursele umane, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul cava pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota 2: Daca un ofertant participa la mai multe loturi, se va preciza pentru personalul nominalizat pentru care lot este disponibil. Operatorii economici, care depun oferte pe mai multe loturi si care pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale nominalizeaza aceeasi echipa de experti, vor avea obligatia de a justifica prin propunerea tehnica modul in care vor utiliza resursele umane pentru a putea desfasura in practica activitatile din cadrul contractelor de supervizare. In situatia in care acestea nu pot fi justificate, oferta va fi respinsa ca neconforma.Nota3: Documentele depuse in oferta emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Nota 4: Consultantul trebuie sa asigure disponibilitatea unui numar de experti secundari in alte specialitati impuse de necesitatile proiectului. Expertii secundari/Dirigintii de santier nu vor fi evaluati in faza de licitatie.In elaborarea propunerii financiare, ofertantul va tine cont si de cheltuielile generate de utilizarea expertilor secundari.
Modalitatea de indeplinire
a)Formular 13 -Curriculum Vitae , semnat de titular, in original;b)Diplome, atestate si autorizari mentionate in CV, in Copii lizibile cu mentiunea?conform cu originalul?;c)Formular 14 -Declaratiile de disponibilitate sauangajament de participare(in cazul in care expertul este angajat al ofertantului), semnatde titular(inoriginal).
d)documente suport relevante care atesta experienta specifica prezentata in CV, in Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?;e) Formular 22 -Angajamentul ferm de sustinere tehnica profesionala, daca este cazul, in original,
SubcontractareaOfertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de subcontractare si toate datele de recunoastere a subcontractantilor si vor prezenta lista cu subcontractantii si specializarile acestora (daca este cazul). Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului. In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract, va declara partea din contract pe care o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor si in situatia in care este declarat castigator al procedurii de atribuire va depune, inainte de semnarea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial. Va fi depusa lista cu subcontractantii daca este cazul.
Modalitatea de indeplinire
Va fi depusa lista cu subcontractantii (Formular 15) in original, daca este cazul.
1.Standarde de asigurare a calitatii
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001:2008 valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza probe/dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent.
Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului.Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene (art.192 din OUG.34/2006).
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.(art. 193 din OUG.34/2006).
Modalitatea de indeplinire
Certificate, documente, alte dovezi privind standardele de sigurare a calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
18/1/861/07.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2013 13:00
Locul: sediul CNCF CFR SA, Bd.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor care vor prezenta BI/CI sau pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS-T Axa prioritara 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport Domeniul major de interventie 2-Modernizarea si dezvoltarea infrastructuri feroviare nationale si a serviciilor pentru calatori
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibila pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documente, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Modalitatea de departajare a ofertelor conforme clasate pe primul loc ce prezinta preturi egale: Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis sigilat, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Valoarea si ponderea (in procente) a cheltuielilor cu diverse si neprevazute este 0 pentru fiecare lot in parte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192525, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer