Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta ?Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Bucuresti- lotul 1,SRCF Cluj- lotul 2 si SRCF Iasi-


Anunt de participare (utilitati) numarul 146510/12.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice Proiecte Europene, Tel. +40 372843255, In atentia: Ioana Ivan, Email: [email protected], Fax: +40 213158549, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta ?Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Bucuresti- lotul 1, SRCF Cluj- lotul 2 si SRCF Iasi- lotul 3.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si pe raza celor trei sucursale regionale de cai ferate Bucuresti, Cluj si Iasi.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta ?Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Bucuresti- lotul 1, SRCF Cluj- lotul 2 si SRCF Iasi- lotul 3.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii? aferenta ?Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Bucuresti?- lotul 1Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii? aferenta ?Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Cluj? - lotul 2Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii? aferenta ?Lucrarilor de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Iasi? - lotul 3Serviciul de consultanta se aplica lucrarilor de arta ( poduri, podete, tuneluri) existente pe raza celor 3 sucursale regionale Bucuresti, Cluj si Iasi , dupa cum urmeaza: Lotul 1 ? 7 poduri situate in judetele Prahova si Ilfov;Lotul 2 - 6 poduri, 9 podete si 2 tuneluri situate in judetele Cluj, Maramures, Bihor, Salaj si Bistrita NasaudLotul 3 ? 5 poduri, 13 podete si 1 tunel situate in judetele Iasi, Galati, Bacau, Suceava si Bistrita Nasaud.Valoare diverse si neprevazute 0
Valoarea estimata fara TVA: 4, 932, 370RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1232 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in lei/alta valuta, pentru calculul echivalentei in alta moneda/valuta decat lei, se va avea in vedere cursul leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data publicarii anuntului de participare (Formularele 2.1, 2.2, 2.3) si este de: 33.000 lei pentru lotul 1, 48.000 lei pentru lotul 2 si 17.000 lei pentru lotul 3. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minimum 120 zile de la termenul de depunere al ofertelor.Sumele ce se vor retine din garantia de participare, calculate potrivit art 278?1 din OUG 34/2006 sunt :5.434, 93 lei pentru lotul 1; 6.186, 77 lei pentru lotul 2 si 4.650, 67 lei pentru lotul 3.Ofertantii care se incadreaza in randul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), vor beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 10 % din valoarea contractului (fara TVA) pentru fiecare lot in parte. Ofertantii care se incadreaza in randul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), vor beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie se constituie printr-un intrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in care caz garantia de buna executie devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante conform prevederilor art.90 alin (3) din HG 925/2006 modificata si completata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR si bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul asocierii, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere (Formularul 17).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiile pe proprie raspundere trebuie semnate de reprezentantul legal al operatorului economic si depuse in original.Cerinta 1.Neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG nr.34/2006. Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in nici una din situatiile prevazute la art.180 din OUG.34/2006. Ofertantul/asociatul/tertul sustinator va depune in acest sens o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, in original (Formularele 3.1 si 3.2).
Cerinta 2.Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG.34/2006. Va fi exclus din procedura ofertantul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006. Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 lit. a), lit.c1) si lit d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile completarile ulterioare, va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.In acest sens, ofertantul/asociatul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, in original (Formularele 4.1 si 4.2).
Cerinta 3.Neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.34/2006.Va fi exclus din procedura ofertantul care se afla in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume ofertantul/ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, asa cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere in original privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile completarile ulterioare. (Formular 5)
Cerinta 4. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Micu George, Trandafirescu Sorin Alexandru , Moldovan Macarie Alexandru , Alexandru Victor , Mihaileanu Monica Maria , Irimes Luca Macedon , Tomescu Iuliu Florin, Bleotu Iulian -Danut, Coman Constanta Daniela , Ionescu Adriana, Batiescu Daniela Madalina, Mirica Florina, Bala LaviniaSimona, Iacob Jana, Fieraru Doinita, Arhire Madalina, Ivan Ioana Alexandra, Zubcov Eugen, Melinte Ionut, Preda Georgiana, Buholt Mariana, Laudat Mirela Gabriela, Coman Mariana, Burtescu Mariana, Lainiceanu Marilena, Anghel Claudia, Barbu Constantin, Dobrescu Cristian -Florin, Staudt Gabriela, Sandu Mircea -Eugen, Dragomirescu Adrian, Papa Traian, Medelet Cecilia, Irod Alexandra, Bolchis Oana Maria, Vlad Nicolae, Dorobantu Stefania Roberta, TomaMirela, Kiss Mariana.Proiectant: LouisBerger-Prointec-ConsisProiect.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ?ofertantul/ofertantul asociat/subcontractorul/tertul sustinator are relatii cu Antreprenorul (daca este desemnat) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/consultantului in derularea contractului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/organul de conducere, parti sociale, parti de interes, actiuni, actionari, actionari persoane fizice)?.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiati proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art, 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ofertantul/ofertantul asociat/subcontractor/tert sustinator are relatii cu antreprenorul de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/ consultantului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/ organul de conducere, parti sociale/ parti de interes actiuni).
Autoritatea Contractanta va verifica inainte de semnarea contractului, respectarea de catre ofertantul castigator a dispozitiilor privind relatiile intre supervizor si antreprenor (dupa caz) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului.
In acest sens, ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere in original privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta 5. Indeplinirea obligatiilor de plata: a.Certificatul fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata cu o luna inaintea datei limita de depunere a ofertelor.b.Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata cu o luna inaintea datei limita de depunere a ofertelor.Aceste documente vor fi prezentate in original sau copie conforma cu originalul.
Nota: In cazul in care s-a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.
Cerinta6.Va fi exclus din procedura ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau il depune insa nu este conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP.Certificatul se depune in original (Formular 6).Cerinta 7.Calitatea de participant la procedura. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator), in care se va mentiona calitatea de participant la procedura, datele de recunoastere ale participantilor si partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute (Formularele 7 si 7.1).
Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (totii membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente cu o luna inaintea datei limita de depunere a ofertelor se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/ operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Cerinta 8. Dovezile privind calitatea de I.M.M. (daca este cazul) conform revederilor din Legea nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (Formulare IMM). Cerinta1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional: -Pentru persoane juridice romane: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate autorizat al ofertantului pentru activitati de tipul celor supuse prezentei procedurii de achizitie publica. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul se va depune in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
-Pentru persoane juridice straine: documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Nota: Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata si legalizata.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (certificat constatator emis de ONRC) trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat.
Cerinta 2. Agrement Tehnic Feroviar eliberat de Autoritatea Feroviara Romana (AFER) pentru furnizarea de servicii feroviare de consultanta, supervizare. Conform prevederilor OMT 290/2000, Anexa 1, cap. II, art. 8, lit. a precum si Anexa 5, cap. II, art. 8, lit. a, solicitantii de autorizatii/agremente tehnice trebuie sa depuna la AFER cereri in acest sens, cereri ce primesc numere de inregistrare.Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: a) Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertei vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.b) Ofertantii straini care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertei, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).c) Ofertantii romani si straini care nu detin autorizatii/agremente AFER sau orice alte documente doveditoare, vor depune un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi clasat pe primul loc, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER, pana la finalizarea Raportului procedurii de atribuire.Autoritatea Contractanta (Comisia de evaluare) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, prezentarea autorizatiei/agrementului AFER. Semnarea contractului este conditionata de prezentarea documentelor mai sus mentionate. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.In cazul asocierilor, cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind cifra de afaceri globala cu media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) de cel putin: 2.400.000 lei-lotul 1; 3.600.000 lei -lotul 2 si 1.300.000 lei lotul 3. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR. Ofertantii care se incadreaza in randul Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM) beneficiaza de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri, in conformitate cu Legea nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Declaratia privind cifra de afaceri globala (Formular 8).
2. Ofertantii vor prezenta bilanturi contabile / extrase de bilant /rapoarte de audit / rapoarte ale cenzorilor pe anii 2010, 2011 si 2012, in original/copie legalizata/copie conform cu originalul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta bilanturi contabile / extrase de bilant/ rapoarte de audit / rapoarte ale cenzorilor pe anii 2010, 2011 si 2012, in original/copie legalizata/copie conform cu originalul.
Nota: a) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Angajamentul ferm va fi depus in original.b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2) art.186 din OUG. nr. 34/2006.
c)Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) va fi demonstrata fie de ofertant, fie de sustinatorul financiar, fara a se putea cumula. Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri globala va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana respectiv un singur tert sustinator conform Ordinului ANRMAP 509/2011.
Tertul sustinator va depune Declaratii privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si 181 lit a), c1) si d) dinOUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Demonstrarea cerintei privind cifra de afaceri se va face fie de ofertant fie de sustinator, fara cumularea acestora. Daca sunt mai multi sustinatori demonstrarea cerintei se face de catre un singur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta angajamentul de sustinere financiara in original (Formular 9).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea experientei similare a ofertantului in contracte de serv. de supervizare pentru lucrari de infrastructura feroviara/lucr.de reabilitare/ modernizare/ constructie noua a infrastructurii feroviare ofertantul trebuie sa prezinte, ca o cerinta minima obligatorie:
- o lista a principalelor serv.prestate in ultimii trei ani raportati la termenul limita de depunere al ofertelor continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Serv.de supervizaretrebuie sa fie duse la bun sfarsit si sa confirme prestarea la nivelul amaximum 2 contractein valoare cumulata de cel putin 1.650.000 lei pentru lotul 1; 2.400.000 lei pentru lotul 2; 870.000 lei pentru lotul 3, dovedite prin certificate/documente.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, op.economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a op.economic. Valoarea serv.similare care va fi luata in considerare pentru experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de trei ani raportata la termenul limita de depunere al ofertelor.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective, in care s-a facut inregistrarea si vor specifica ratele utilizate in oferta.
Nota: a) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul ferm va fi depus in original.b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, situatia tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la lit. a).c) Experienta similara va fi demonstrata fie de ofertant, fie de sustinator fara a se putea cumula. Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind experienta similara va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana respectiv un singur tert sustinator conform Ordinului ANRMAP 509/2011.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularele 10 si 10.1
Cerinte resurse umane: Prestatorul trebuie sa asigure o echipa de experti capabila sa sustina activ proiectului asa cum sunt mentionate in caietul de sarcini si sa duca la bun sfarsit ctr de prest serv. El trebuie sa aiba disponibile 2 grupuri de personalPrimul grup, exp cheie, va ramane acelasi in ceea ce priveste nr de persoane si specializari pe durata intregii perioade de valabilitate a ctr.
Al doilea grup, exp secundari, va fi variabil din pct de ved al specializarilor, in functie de necesitatile concrete din anumite perioade ale lucrarilor. Consultantul poate modifica repartizarea exp, in fct de nevoile reale si de graficul de desfasurare a lucrarilor.Se va prezenta lista exp.cheie.
Repartizarea expertilor cheie pentru cele 3 loturi: 1.Experti cheie: Coordonator de echipa/Sef echipa consultanta: Lot 1-1, Lot 2-1, Lot 3-1
2.Experti cheie: Expert lucrari de arta: Lot 1-0, Lot 2-1, Lot 3-1.Repartizarea expertilor secundari/ Diriginti de santier: Lot 1, Lot 2 si Lot 3?variabil. Exp sec nu sunt evaluati in faza de licitatie.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 13.2- Lista expertilor
Cerintele minime pt exp cheie responsabili pentru indeplinirea contractului de prestari servicii: I Lot 1 SRCF BucurestiCOORDONATOR DE ECHIPA/SEF ECHIPA CONSULTANTAa)Studii si cerinte generale:
Absolvent de studii superioare
b)Experienta specifica:
Experienta profesionala in calitate de coordonator proiect in cel putin un proiect si implicarea lui intr-un contract cu obiect similar cu cel care face obiectul prezentei documentatii de atribuire derulat in conf cu prev Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC***.
II Lot 2 SRCF ClujCOORDONATOR DE ECHIPA /SEF ECHIPA CONSULTANTA
a)Studii si cerinte generale:
Absolvent de studii superioare
b)Experienta specifica:
Experienta profesionala in calitate de coordonator proiect in cel putin un proiect si implicarea lui intr-un contract cu obiect similar cu cel care face obiectul prezentei documentatii de atribuire derulat in conf cu prev Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC***.
EXPERT PENTRU LUCRARI DE ARTA*****
a)Studii si cerinte generale:
Absolvent de studii superioare in domeniul constructiilor civile*;
b)Experienta specifica:
Experienta profesionala in calitate de expert de poduri in echipa de consultanta/ supervizare lucrari de constructii/ reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare**** care a inclus si specialitatea poduri, in cel putin un ctr de servicii.
III Lot 3 SRCF Iasi
COORDONATOR DE ECHIPA /SEF ECHIPA CONSULTANTA
a)Studii si cerinte generale:
Absolvent de studii superioare
b)Experienta specifica:
Experienta profesionala in calitate de coordonator proiect in cel putin un proiect si implicarea lui intr-un contract cu obiect similar cu cel care face obiectul prezentei documentatii de atribuire derulat in conf cu prev Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC***.
EXPERT PENTRU LUCRARI DE ARTA*****
a)Studii si cerinte generale:
Absolvent de studii superioare in domeniul constructiilor civile*;
b)Experienta specifica:
Experienta profesionala in calitate de expert de poduri in echipa de consultanta/ supervizare lucrari de constructii/reabil a infrastructurii/suprastructurii feroviare**** care a inclus si specialitatea poduri, in cel putin un ctr de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune pentru fiecare expert cheie:
a)Curriculum Vitae (Formular 11)
b)Copii ale diplomelor prezentate, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV;
c)Declaratiile de disponibilitate sau angajament de participare (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane)Formular 12
d)Documente ?suport relevante
Nota: *prin ?constructii civile? se va intelege profilul priv infrastructura de constructii civile, industriale, transporturi, alte constructii, amenajari sau instalatii legate de infrastructurile mentionate. Sintagma constructii civile este folosita in sensul de civil works in conf cu practicile UE, reprezentand toate specializarilecare pot fi asimilate acestei categorii.**prin servicii duse la bun sfarsit, conform art.13 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, se intelege: serv receptionate partial; serv receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie)***Un ctr de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat inbaza Conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: - Supervizorul verifica: calitatea lucrarilor executate si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile; conformitatea cu programul de executie a lucrarilor; respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
- Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
- Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
- Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.**** prin domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare se intelege infrastructura feroviara asa cum este definita aceasta in OMT 290/2000, *****prin lucrari de arta se va intelege poduri, podete, tuneluri, viaducte, pasajeinferioare, pasaje superioare, pasarele pietonale.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune pentru fiecare expert cheie: a)Curriculum Vitae (Formular 11)b)Copii ale diplomelor prezentate, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV;c)Declaratiile de disponibilitate sau angajament de participare (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane)Formular 12d)Documente ?suport relevante
Nota: Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile scrise intre Prestatorul de Servicii (Consultant) si Autoritatea Contractanta si/sau Coordonatorul de echipa vor fi in limba romana. Costurile pentru traducatori si traducere vor fi incluse in onorarii.Toate documentele ofertei in alta limba, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Nota: Ofertantul va depune pentru fiecare expert cheie: a)Curriculum Vitae (in original, semnat de titular);b)Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor prezentate, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV;c)Declaratiile de disponibilitate sau angajament de participare (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane)- in original.d)Documente ?suport relevante care atesta experienta specifica prezentata in CV.Daca un ofertant participa la mai multe loturi, se va preciza pentru personalul nominalizat pentru care lot este disponibil.Operatorii economici, care depun oferte pe mai multe loturi si care pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale nominalizeaza aceiasi experti, vor avea obligatia de a justifica prin propunerea tehnica modul in care vor utiliza resursele umane pentru a putea desfasura in practica activitatile din cadrul contractelor de supervizare. In situatia in care acestea nu pot fi justificate, oferta va fi respinsa ca neconforma.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune pentru fiecare expert cheie: a)Curriculum Vitae (Formular 11)b)Copii ale diplomelor prezentate, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV;c)Declaratiile de disponibilitate sau angajament de participare (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane)Formular 12d)Documente ?suport relevante
Declaratii privind efectivul mediu al personalului angajat si Declaratia privind informatii referitoare la personalul de conducere din ultimii 3 ani. Ofertantul va dovedi ca are disponibil, suficient personal (angajat/contract de colaborare/acorduri de colaborare etc.) si cadre de conducere pentru ducerea la bun sfarsit a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularele 13 si 13.1
Ofertantul va depune o declaratie in original, privind absenta conflictului de interese in relatia dintre supervizor/consultant si antreprenor.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune Formularul F14
Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul ferm va fi depus in original.Tertul sustinator va depune Declaratii privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si 181 lit a), c1) si d) din OUG 34/2006 cu modificari si completari.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta angajamentul de sustinere tehnica si profesionala in original si declaratia tert sustinator tehnic si profesional in original (Formularele 9.1 si 13.3).
SubcontractareaOfertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de subcontractare si toate datele de recunoastere a subcontractantilor (daca este cazul). Ofertantii vor depune lista cu subcontractantii.
Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului.
In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de semnarea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de subcontractare si toate datele de recunoastere ale subcontractantilor (daca este cazul).
Modalitatea de indeplinire
Daca este cazul, ofertantul va depune lista cu subcontractantii (Formular 15)
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001:2008 valabil la data limta de depunere a ofertelor. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent.
Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Certificate, documente, alte dovezi privind standardele de asigurare a calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
18/1/978/21.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 13:00
Locul: Sediul CNCF CFR-SA, Bucuresti, Sector1, bd Dinicu Golescu, nr. 38, DirectiaAchizitii Proiecte Europene
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta CI/BI sau pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa prioritara 2-Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport, Domeniul major de interventie 2-Modernizarea si dezvoltarea infrastructuri feroviare nationale si a serviciilor pentru calatori in cadrul POS-T 2007-2013.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor conforme, aflate pe primul loc si care prezinta preturi egale: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis sigilat, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Prestatorul de Servicii si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Ca urmare consultantul va include in onorariile expertilor costurile traducatorilor autorizati(daca este cazul). Toate documentele ofertei in alta limba, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va declara partea din contract pe care o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor si va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va verifica inainte de semnarea contractului, respectarea de catre ofertantul castigator a dispozitiilor privind relatiile intre supervizor si antreprenor (dupa caz) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului.Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibila pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica.Durata contractului de 1232 zile reprezinta durata de 40, 5 luni inscrisa in Nota justificativa si Caietele de Sarcini.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile in conformitate cu art. 256 indice 2 alin.(1) lit.b) din OUG.nr.34/20006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 3192525, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer