Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta obiectivului: lot 1 Km 614 ? Cap Y Barzava; lot 2 Cap Y Barzava ? Cap Y Ilteu; lot 3 Cap Y Ilteu ? Gurasada; lot 4 Gurasada -


Anunt de participare (utilitati) numarul 147434/23.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Coman, Tel. +40 213199528/122204, Email: [email protected], Fax: +40 213158549, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta obiectivului: lot 1 Km 614 ? Cap Y Barzava; lot 2 Cap Y Barzava ? Cap Y Ilteu; lot 3 Cap Y Ilteu ? Gurasada; lot 4 Gurasada - Simeria
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judete Hunedoara si Arad
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta obiectivului de: Lotul 1: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ? Curtici ? Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 ? Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 ? Cap Y Barzava?Lotul 2: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ? Curtici ? Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 2: Km 614 ? Gurasada, subtronsonul 2b: Cap Y Barzava - Cap Y Ilteu?Lotul 3: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ? Curtici ? Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan- European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 2: Km 614 ? Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu ? Gurasada?Lotul 4: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ? Curtici ? Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul 3: Gurasada - Simeria?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta obiectivului de: Lotul 1: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ? Curtici ? Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 ? Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 ? Cap Y Barzava?. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 1.477.050 lei (9, 9448%).Lotul 2: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ? Curtici ? Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 2: Km 614 ? Gurasada, subtronsonul 2b: Cap Y Barzava - Cap Y Ilteu?. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 1.700.743 lei (9, 9520%).Lotul 3: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ? Curtici ? Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan- European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 2: Km 614 ? Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu ? Gurasada?. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 1.518.346 lei (9, 9463%).Lotul 4: ?Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ? Curtici ? Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul 3: Gurasada - Simeria?. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 2.186.668 lei (9, 9626%).
Valoarea estimata fara TVA: 76, 038, 877RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
63 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 297.000 lei pentru lotul 1; 341.000 lei pentru lotul 2; 305.000 lei pentru lotul 3 si 438.000 lei pentru lotul 4. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertelor, respectiv 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire (conform prevederilor art. 86 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare): printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formulare 2a, 2b, 2c, 2d pentru fiecare lot - Sectiunea Formulare). Nota: In cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 278^1 alin (1) c) si alin (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, suma care va fi retinuta de autoritatea contractanta din valoarea garantiei de participare este: 9.045, 25 lei pentru lotul 1; 9.268, 94 lei pentru lotul 2; 9.086, 55 lei pentru lotul 3 si 9.754, 87 lei pentru lotul 4. Nota: Pentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare. - Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost si completata ulterior) vor depune 50% din valoarea garantiei de participare. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului (fara TVA)- pentru fiecare lot in parte. Modalitate de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante cf. art.90 alin (3) din HG 925/2006 modificata si completata. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune si bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de lucrari, cu modificarile completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. In acest sens, ofertantul/asociatul/tertul sustinator va depune o Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original(Formularul 3.1 din sectiunea Formulare).2. Va fi exclus din procedura ofertantul/asociatul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificari completari ulterioare.In acest sens, ofertantul/asociatul va depune o Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original (Formularul 4.1 din sectiunea Formulare).Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile completarile ulterioare, lit. a), lit.c1 si lit d) va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (Formularul 4.2 din sectiunea Formulare).Ofertantul va depune: a. Certificatul fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la plata raportata la luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.b. Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social care sa ateste situatia obligatiilor scadente de plata raportata la luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat ti bugetul local.Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul insotite de traducerea autorizata si legalizata.Nota: In cazul in care a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.3. Va fi exclus din procedura ofertantul care nu depune Declaratie pe proprie raspundere privind Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau il depune insa nu este conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP. Aceasta declaratie se depune in original (Formularul 5 din sectiunea Formulare).4.Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere, privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, tert sustinator), in care se va mentiona calitatea de participant la procedura, datele de recunoastere ale participantilor si partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute (Formularele 6 si 6.1 din sectiunea Formulare).Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleasi proceduri: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (totii membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Ofertantul/Ofertantul asociat la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Formularul 5 din Sectiunea Formulare ? a Documentatiei de Atribuire ? Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? Persoanele responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Director General ? dl Micu George, Director General Adjunct Proiecte Europene ? dl Voicu Ionel,
Director General Adjunct Tehnic ? dl Moldovan Macarie Alexandru,
Director General Adjunct Economic ? dl Cretu Corneliu,
Director Achizitii Proiecte Europene ? dl Barbulescu LeonDirector Management Finantari Externe ? dl Bleotu Iulian-Danut
Director Coordonator Proiecte Europene pana la 25 sept 2013 - dl Alexandru Victor si Director Management Proiecte Europene de la 16 oct 2013Sef UMP Linia CF Simeria-km 614 - dl Ursu MihaiSef UMP - dl Dragomirescu AdrianSef Serviciu Achizitii Publice Proiecte Europene ? dna Coman Constanta Daniela
Sef Serviciu Contractare Proiecte Europene ? dna Bala Lavinia Simona
Sef Serviciu Avize Contracte si Proiecte Europene ? dna Mirica Florina
Sef Serviciu Managerment Fonduri Externe ? dna Axenie Irina
Sef proiect ? dna Perju Anca
Sef proiect ? dna Florescu Maria
Sef Serviciu Serviciul Contabilitate Fonduri Externe? dna Beca Zoe
Sef proiect ? dna Coman Mariana
Sef Serviciu Elaborare Cereri si Contracte Finatare ? dna Batiescu Daniela Madalina
Consilier juridic I ? dl Papa Traian
Sef Serviciu Proceduri, Logistica si Sprijin Institutional ? dna Bolchis Oana Maria
Sef proiect ? dra Arhire Madalina
Sef proiect ? dna Ivan Ioana Alexandra
Sef proiect ? dl Zubcov Eugen
Consilier juridic I ? dl Melinte Ionut
Consilier juridic I ? dna Preda Georgiana
Consilier juridic I ? dnaBuholt Mariana
Consilier juridic I ? dnaLaudat Mirela Gabriela
Consilier juridic IV ? dna Petrescu Violeta Elena
Sef Serviciu ? dlVlad Nicolae
Director Directia Financiara ? dna Cristea Daniela
Director General Adjunct Proiecte Europene pana la 30 sept 2013 - dl Trandafirescu Sorin AlexandruDirector Achizitii Proiecte Europene pana la 30 sept 2013 - dna Mihaileanu Monica MariaDirector Management Proiecte Europene pana la 30 sept 2013 - dl Irimes Luca MacedonDirector Asistenta Juridica pana la 11 oct 2013 ? dl Tomescu Florin IuliuSef UMP Linia CF Simeria-km 614 pana la 23 aug 2013 ? dl Negoescu Sorin.Persoanele juridice responsabile cu intocmirea caietelor de sarcini incluse in Documentatia de Atribuire POYRY Deuschland GmbH Mannheim, SC VIOTOP SRL.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ?ofertantul/ofertantul asociat/subcontractorul/tertul sustinator are relatii cu Antreprenorul (daca este desemnat) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/consultantului in derularea contractului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/organul de conducere, parti sociale, parti de interes, actiuni, actionari, actionari persoane fizice)?.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiati proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. 1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional: - Pentru persoane juridice /fizice romane: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate autorizat al ofertantului pentru activitati de tipul celor supuse prezentei procedurii de achizitie publica se va depune in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectulcontractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata.In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat.Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata.2. Autorizari/Agremente eliberate de Autoritatea Feroviara romana - AFER pentru furnizarea de servicii feroviare de consultanta, supervizare. Conform prevederilor OMT 290/2000, Anexa 1, cap. II, art. 8, lit. a, precum si Anexa 5, cap. II, art. 8, lit. a, solicitantii de agremente tehnice, trebuie sa depuna la AFER cereri in acest sens, cereri ce primesc numere de inregistrare. Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: a) Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertelor vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.b) Ofertantii straini care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depune a ofertei, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).c) Ofertantii romani si straini care nu detin autorizatii/agremente AFER sau orice alte documente doveditoare, vor depune un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER pana la finalizarea raportului procedurii de atribuire.Autoritatea Contractanta (Comisia de evaluare) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, prezentarea autorizatiei/agrementului AFER.Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
In situatia in careofertantul nu indeplineste cerinta asa cum a fost solicitata de autoritatea contractanta, va fi descalificat.In cazul asocierilor, cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul trebuie sa prezinte cifra medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), care trebuie sa fie de minimum: 29.700.000 lei pentru lotul 1; 34.100.000 lei pentru lotul 2; 30.500.000 lei pentru lotul 3; 43.800.000 lei pentru lotul 4. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 LEI Anul 2011:1 euro = 4, 2379 LEI Anul 2012:1 euro = 4, 4560 LEI Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale leu/valuta stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu). 2. Prezentarea bilanturilor contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate de organele competente sau documente financiar-contabile echivalente care sa ateste cifra de afaceri anuala. In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi prezentate de fiecare operator economic membru al asocierii/consortiului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta va prezenta toate documentele necesare in conformitate cu art. 186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca asocierea isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. Tertul sustinator va depune Declaratii privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si 181 lit a, c1 si d si art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Demonstrarea cerintei se va face fie de ofertant fie de sustinator fara cumularea acestora. Daca sunt mai multi sustinatori demonstrarea cerintei se face de catre un singur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune: Formularul 8 din sectiunea Formulare;
-Angajament Tert sustinator financiar (Formular 19 din Sectiunea Formulare;
-Formularul 3.2 din Sectiunea Formulare;
-Formularul 4.2 din Sectiunea Formulare;
- Formularul 7 din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Pentru demonstrarea experientei similare a ofertantului in contracte de servicii de supervizare pentru: lucrari de infrastructura feroviara / lucrari de reabilitare/ modernizare/ constructie noua a infrastructurii feroviare ofertantul trebuie sa prezinte, ca o cerinta minima obligatorie: -o lista a principalelor servicii prestate in ultimii trei ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Serviciile de supervizare trebuie sa fie duse la bun sfarsit* si sa confirme prestarea la nivelul a maximum 3 (trei) contracte in valoare individuala/cumulata de cel putin: 14.700.000 lei pentru lotul 1; 17.000.000 lei pentru lotul 2; 15.100.000 lei pentru lotul 3; 21.800.000 lei pentru lotul 4 si dovedite prin certificate/documente. *Prin servicii duse la bun sfarsit, conform art.13 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, se intelege: servicii receptionate partial; servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Valoarea serviciilor similare care va fi luata in considerare pentru experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de trei ani raportata la termenul limita de depunere al ofertelor. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, pentru echivalenta vor tine seama de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Formularele 9 si 9.1 din Sectiunea Formulare.
Prestatorul trebuie sa asigure cate o echipa, capabila sa sustina activitatile proiectului asa cum sunt mentionate in fiecare caiet de sarcini.Prestatorul trebuie sa aiba disponibile patru grupuri (categorii) de personal: 1. Experti cheie K1; 2.Experti K2; 3.Diriginti de santier; 4.Experti pe termen scurt.Vor fi evaluati numai expertii cheie K1.
Cerintele minime pentru expertii cheie (categoria K1) pentru lotul 1 - subtronsonul 2a: Km 614 ? Cap Y Barzava sunt: 1.1. (K1) Coordonatorul de Echipa (Inginerul FIDIC) a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare b) Experienta specifica: experienta in calitate de Manager/Coordonator intr-un proiect (indiferent de obiectul contractului) si implicarea ca expert in cel putin un contract de servicii de consultanta sau supraveghere lucrari de constructii sau de reabilitare in domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, derulat in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC****.1.2.(K1) Expert pentru lucrari de infrastructura-suprastructura feroviara a) Studii si cerinte generale: - absolvent de studii superioare, cu specialitatea constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer;b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist infrastructura/suprastructura in consultanta/ supraveghere/proiectare/exploatare in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***. 1.3 (K1) Expert lucrari de specialitate ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R), centralizare electronica, semnalizare, telecomunicatii feroviare; a) Studii si cerinte generale: - absolvent de studii superioare cu specialitate in profil electric sau electronic sau telecomunicatii b) Experienta specifica: Experienta ca specialist pentru cel putin una din specialitatile: instalatii de semnalizari cale ferata, centralizare electronic cale ferata, telecomunicatii cale ferata, ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R), in cel putin un contract de servicii de consultanta/ supraveghere/proiectare/exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** sau in cel putin un contract de lucrari constructii sau de reabilitare, a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***1.4 (K1) Expert pentru exploatare feroviara si planificarea proiectului a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare inginerie; b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta in consultanta/supraveghere/proiectare/ exploatarelucrari de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau lucrari de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare***, in cel putin una dintre specialitatile: infrastructura/suprastructura de cale ferata, lucrari de arta cai ferate, instalatii de semnalizari, sau in exploatare feroviara 1.5 (K1) Expert pentru lucrari de arta (poduri, podete, viaducte, pasaje) a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b)Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in lucrari de arta cai ferate, in consultanta/supraveghere/ proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** 1.6 (K1) Expert de instalatii electrice feroviare; a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare cu profil electric b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in instalatii fixe de tractiune electrica in consultanta/ supraveghere/proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 din Sectiunea Formulare.Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae pentru fiecare expert din cadrul unei perioade de referinta, daca expertul cheie a participat la mai multe proiecte/ contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an, semnat de titular (Formularul 12.1 din sectiunea Formulare). - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV; - Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12.2 din sectiunea Formulare) sau angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane);
Documente care sa ateste experienta din CV.Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae pentru fiecare expert din cadrul unei perioade de referinta, daca expertul cheie a participat la mai multe proiecte/ contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an, semnat de titular (Formularul 12.1 din sectiunea Formulare). - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV; - Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12.2 din sectiunea Formulare) sau angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane);
-Documente care sa ateste experienta din CV.
1.7 (K1) Expert executia lucrarilor de constructii cladiri si instalatii a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer; Experienta specifica: Minimum 3 ani exp. ca specialist in lucrari de constructii cladiri si instalatii, in consultanta/supraveghere/ proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** Cerintele minime pentru expertii cheie (categoria K1) pentru lotul 2 - subtronsonul 2b: Cap Y Barzava- Cap Ylteu sunt: 2.1. (K1) Coordonatorul de Echipa (Inginerul FIDIC) a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare b) Experienta specifica: experienta in calitate de Manager/ Coordonator intr-un proiect (indiferent de obiectul contractului) si implicarea ca expert in cel putin un contract de servicii de consultanta sau supraveghere lucrari de constructii sau de reabilitare in domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, derulat in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC****. 2.2. (K1) Expert pentru lucrari de infrastructura-suprastructura feroviara a)Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare, cu specialitatea constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist infrastructura/ suprastructura in consultanta/ supraveghere/proiectare/ exploatare in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***. 2.3.(K1) Expert lucrari de specialitate ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R), centralizare electronica, semnalizare, telecomunicatii feroviare a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare cu specialitate in profil electric sau electronic sau telecomunicatii b) Experienta specifica: Experienta ca specialist pentru cel putin una din specialitatile: instalatii de semnalizari cale ferata, centralizare electronica cale ferata, telecomunicatii cale ferata, ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R), in cel putin un contract de servicii de consultanta/ supravegherere/proiectare/exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in cel putin un contract de lucrari constructii sau de reabilitare, a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***. 2.4 (K1) Expert pentru lucrari tunel a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare cu specialitatea constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b)Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in tunele feroviare, in consultanta/ supraveghere/ proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare ainfrastructurii/ suprastructurii feroviare***, in cel putin una dintre specialitatile: infrastructura/suprastructura de cale ferata, lucrari de arta cai ferate, instalatii de semnalizari, sau in exploatare feroviara 2.5 (K1) Expert pentru lucrari de arta (poduri, podete, viaducte, pasaje) a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in lucrari de arta cai ferate, in consultanta/supraveghere/proiectare/exploatarelucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare***
Modalitatea de indeplinire
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae pentru fiecare expert din cadrul unei perioade de referinta, daca expertul cheie a participat la mai multe proiecte/ contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an, semnat de titular (Formularul 12.1 din sectiunea Formulare). - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV; - Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12.2 din sectiunea Formulare) sau angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane);
-Documente care sa ateste experienta din CV.
2.6 (K1) Expert de instalatii electrice feroviare a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare cu profil electric b)Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in instalatii fixe de tractiune electrica in consultanta/ supraveghere/proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** 2.7 (K1) Expert executia lucrarilor de constructii cladiri si instalatii a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in lucrari de constructii cladiri si instalatii, in consultanta/supraveghere/proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** Cerintele minime pentru expertii cheie (categoria K1) pentru lotul 3 - subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu- Gurasada sunt: 3.1(K1) Coordonatorul de Echipa (Inginerul FIDIC) a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare b) Experienta specifica: experienta in calitate de Manager/ Coordonator intr-un proiect (indiferent de obiectul contractului) si implicarea ca expert in cel putin un contract de servicii de consultanta sau supraveghere lucrari de constructii sau de reabilitare in domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, derulat in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC****. 3.2.K1) Expert pentru lucrari de infrastructura-suprastructura feroviara a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare, cu specialitatea constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b)Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist infrastructura/suprastructura in consultanta/ supraveghere/proiectare/exploatare in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare***. 3.3.(K1) Expert lucrari de specialitate ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R), centralizare electronica, semnalizare, telecomunicatii feroviare a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare cu specialitate in profil electric sau electronic sau telecomunicatii b) Experienta specifica: Experienta ca specialist pentru cel putin una din specialitatile: instalatii de semnalizari cale ferata, centralizare electronica cale ferata, telecomunicatii cale ferata, ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R), in cel putin un contract de servicii de consultanta/ supraveghere/proiectare/exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in cel putin un contract de lucrari constructii sau de reabilitare, a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***. 3.4 (K1) Expert pentru lucrari tunel a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare cu specialitatea constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in tunele feroviare, in consultanta/ supraveghere/ proiectare/exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***
Modalitatea de indeplinire
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae pentru fiecare expert din cadrul unei perioade de referinta, daca expertul cheie a participat la mai multe proiecte/ contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an, semnat de titular (Formularul 12.1 din sectiunea Formulare). - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV; - Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12.2 din sectiunea Formulare) sau angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane);
-Documente care sa ateste experienta din CV.
3.5 (K1) Expert pentru lucrari de arta (poduri, podete, viaducte, pasaje) a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in lucrari de arta cai ferate, in consultanta/supraveghere/ proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** 3.6 (K1) Expert de instalatii electrice feroviare a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare cu profil electric b)Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in instalatii fixe de tractiune electrica in consultanta/ supraveghere/proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare***
Modalitatea de indeplinire
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae pentru fiecare expert din cadrul unei perioade de referinta, daca expertul cheie a participat la mai multe proiecte/ contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an, semnat de titular (Formularul 12.1 din sectiunea Formulare). - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV; - Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12.2 din sectiunea Formulare) sau angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane);
-Documente care sa ateste experienta din CV.o astfel de persoana/persoane).
3.7 (K1) Expert executia lucrarilor de constructii cladiri si instalatii a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b)Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in lucrari de constructii cladiri si instalatii, in consultanta/supraveghere/proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** Cerintele minime pentru expertii cheie (categoria K1) pentru lotul 4 - tronsonul 2c: Gurasada- Simeria sunt: 4.1. (K1) Coordonatorul de Echipa (Inginerul FIDIC) a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare b) Experienta specifica: experienta in calitate de Manager/Coordonator intr-un proiect (indiferent de obiectul contractului) si implicarea ca expert in cel putin un contract de servicii de consultanta sau supraveghere lucrari de constructii sau de reabilitare in domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, derulat in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC sau similar FIDIC****. 4.2.(K1) Expert pentru lucrari de infrastructura-suprastructura feroviara a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare, cu specialitatea constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist infrastructura/ suprastructura in consultanta/ supraveghere/proiectare/ exploatare in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***.
Modalitatea de indeplinire
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae pentru fiecare expert din cadrul unei perioade de referinta, daca expertul cheie a participat la mai multe proiecte/ contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an, semnat de titular (Formularul 12.1 din sectiunea Formulare). - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV; - Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12.2 din sectiunea Formulare) sau angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane);
-Documente care sa ateste experienta din CV.
4.3 (K1) Expert lucrari de specialitate ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R), centralizare electronica, semnalizare, telecomunicatii feroviare a) Studii si cerinte generale: - absolvent de studii superioare cu specialitate in profil electric sau electronic sau telecomunicatii b) Experienta specifica: Experienta ca specialist pentru cel putin una din specialitatile: instalatii de semnalizari cale ferata, centralizare electronica cale ferata, telecomunicatii cale ferata, ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R), in cel putin un contract de servicii de consultanta/ supraveghere/proiectare/exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in cel putin un contract de lucrari constructii sau de reabilitare, a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***. 4.4(K1) Expert pentru exploatare feroviara si planificarea proiectului a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare inginerie b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta in consultanta/ supraveghere /proiectare/exploatarelucrari de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau lucrari de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, in cel putin una dintre specialitatile: infrastructura/ suprastructura de cale ferata, lucrari de arta cai ferate, instalatii de semnalizari, sau in exploatare feroviara 4.5(K1) Expert pentru lucrari de arta (poduri, podete, viaducte, pasaje) a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in lucrari de arta cai ferate, in consultanta/supraveghere/ proiectare/exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***
Modalitatea de indeplinire
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae pentru fiecare expert din cadrul unei perioade de referinta, daca expertul cheie a participat la mai multe proiecte/ contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an, semnat de titular (Formularul 12.1 din sectiunea Formulare). - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV; - Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12.2 din sectiunea Formulare) sau angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane);
-Documente care sa ateste experienta din CV.
4.6(K1) Expert de instalatii electrice feroviare a) Studii si cerinte generale: -absolvent de studii superioare cu profil electric b)Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in instalatii fixe de tractiune electrica in consultanta/ supraveghere/proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare***, sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** 4.7 (K1) Expert executia lucrarilor de constructii cladiri si instalatii a) Studii si cerinte generale: - absolvent de studii superioare constructii civile** cu diploma de inginer/subinginer b) Experienta specifica: Minimum 3 ani experienta ca specialist in lucrari de constructii cladiri si instalatii, in consultanta/supraveghere/proiectare/ exploatare lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/ suprastructurii feroviare*** sau in lucrari de constructii sau de reabilitare a infrastructurii/suprastructurii feroviare*** Daca un expert participa cu mai multi ofertanti, participarea acestuia nu va afecta dreptul de participare al ofertantilor, respectiv acestia nu pot fi exclusi din procedura de atribuire, speta in cauza neregasindu-se printre interdictiile prevazute la Capitolul II sectiunea a 4-a- Reguli de participare, art.46 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, potrivit art.170 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae pentru fiecare expert din cadrul unei perioade de referinta, daca expertul cheie a participat la mai multe proiecte/ contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an, semnat de titular (Formularul 12.1 din sectiunea Formulare). - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV; - Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12.2 din sectiunea Formulare) sau angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane);
-Documente care sa ateste experienta din CV.
Nota: Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile scrise intre Prestatorul de Servicii (Consultant) si Autoritatea Contractanta si/sau Managerul de proiect vor fi in limba romana. In cazul in care expertii propusi nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretariat de specialititate din/in limba romana, pe toata durata contractului si in functie de necesitatile care pot aparea pe parcursul realizarii activitatii proiectului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate. Cheltuielile aferente vor fi incluse in onorariile expertilor. ** prin ?constructii civile? se va intelege profilul privind infrastructura de: constructii civile, industriale, transporturi, alte constructii, amenajari sau instalatii legate de infrastructurile mentionate. Sintagma ?constructii civile? este folosita in sensul de ?civil works? in conformitate cu practicile UE, reprezentand toate specializarile care pot fi asimilate acestei categorii. *** prin domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare se intelege infrastructura feroviara asa cum este definita aceasta in OMT 290/2000, inclusiv metroul. **** Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza Conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: - Supervizorul verifica: -Calitatea lucrarilor executate si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile; -Conformitatea cu programul de executie a lucrarilor; -Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor; - Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar; - Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele); - Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora. Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Daca un expert principal K 1 participa cu mai multi ofertanti, participarea acestuia nu va afecta dreptul de participare al ofertantilor, respectiv acestia nu pot fi exclusi din procedura de atribuire, speta in cauza neregasindu-se printre interdictiile prevazute la Capitolul II sectiunea a 4-a- Reguli de participare, art.46 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, potrivit art.170 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune pentru sustinator(daca este cazul): -Angajament Tert sustinator tehnic- Formularele 20 si 21 din Sectiunea Formulare; -Formularul 3.2 din Sectiunea Formulare; -Formularul 4.2 din Sectiunea Formulare; -Formularul 7 din Sectiunea Formulare.
3.Ofertantul va prezenta efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune: -Formularul 10 din Sectiunea Formulare.
4.Ofertantul va prezenta informatiile referitoare la personalul de conducere.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune: -Formularul 11 din Sectiunea Formulare.
Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de subcontractare si toate datele de recunoastere a subcontractantilor (daca este cazul). Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului. In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de semnarea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune: -Formularul 13 din Sectiunea Formulare.
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza probe/dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent. Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa. Certificatul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Probe/dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardulSR EN ISO 9001:2008.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
18/1/1143/18.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2013 13:00
Locul: Blvd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 Bucuresti, cam 27, et. 3, aripa Dinicu Golescu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
Limba care guverneaza contractul este limba romana.Toate comunicarile intre Prestatorul de Servicii si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Ca urmare consultantul va include in onorariile expertilor costurile traducatorilor autorizati(daca este cazul). Toate documentele ofertei in alta limba, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului propus a fi pe primul loc, inainte de finalizarea Raportului procedurii de atribuire, prezentarea de documente relevante care sa demonstreze experienta profesionala generala si cea specifica mentionata in CV-urile depuse in oferta ale expertilor cheie. Cerintele referitoare la activitatea de publicitate se gasesc in Anexa 2 din caietele de sarcini. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere (Formularul 15), care va include, obligatoriu si urmatoarele clauze: toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in asociatie/consortiu pe intreaga durata a contractului. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica.La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitarea a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Cai Ferate-Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, Nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192525, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2013 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer