Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor din cadrul proiectului Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?


Anunt de participare (utilitati) numarul 143988/30.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Stanciu, Tel. +40 241702705, Email: [email protected], Fax: +40 241737711, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor din cadrul proiectului Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: a)Ec Agigeab)Ec Cernavodac)Ec Ovidiud)Statia de pompare complexa km. 60 Cernave)Statiile de pompare pt apararea localitatilor din Saligny, Faclia si Mircea Voda;f)Ec Navodari
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta pentru administrarea contract.de executie, supervizarea & supravegherea executiei lucr. din cadrul proiectului?Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?, care se va implementa astfel :
Faza I de executie in cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2007 ? 2013:
-modernizare ecluza nr. 2 Agigea (fir mal drept);
-modernizare ecluza nr. 2 Cernavoda (fir mal drept);
-modernizare ecluza nr. 1 Ovidiu (fir mal stang);
Faza II de executie in cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2014 ? 2020: -modernizare ecluza nr. 1 Agigea (fir mal stang);
-modernizare ecluza nr. 1 Cernavoda (fir mal stang);
-modernizare ecluza nr. 2 Ovidiu (fir mal drept);
-Reabilitare Statia de pompare complexa km. 60 Cernavoda;
-Reabilitare Statii de pompare pentru apararea localitatilor impotriva inundatiilor din Saligny (Stefan cel Mare), Faclia si Mircea Voda);
-modernizare galerii de ape mari ecluza nr. 1 si ecluza nr. 2 Ovidiu (fir mal stang si fir mal drept);
-modernizare galerii de ape mari ecluza nr. 1 si ecluza nr. 2 Navodari (fir mal stang si fir mal drept)Serviciile de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor din cadrul proiectului ?Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?, va cuprinde urmatoarele activitati :
Activitatea 1: Serv.de consultanta ptru administrarea contr.de lucrari: raportari priv.progresul lucrar.de constructie;studiaza, verifica, avizeaza, inainteaza, spre aprobare, Beneficiarului, documentatii & proiecte(PT+CS+DDE)elab. de Antreprenor, Consultantul exprimadu-si consimtamantul cu mentiunea"bun de executie");consiliere priv.la orice revendicari/dispute contract.& probleme care apar pe parcursul lucrar.si prevenirea revendicarilor si a intarzierilor;consultanta Echipei de management a Proiectului in vederea indepl.atributiilor sale;etc.
Activitatea 2: Servicii de supervizare si supraveghere a executiei lucr.(dirigentie de santier);
Activitatea 3: Servicii de consultanta in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului;
Activitatea 4 : Servicii de consultanta in materie de securitate si sanatate in munca pe durata executiei Lucrarilor
Activitatea 5 : Servicii de consultanta in materie de securitate si sanatate in munca pe perioada interventiilor ulterioare (durata perioadei de notificare a defectelor)Nota : a) - Ofertantii trebuie sa depuna oferta completa pentru Serviciile de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor;b) - Nu se accepta depunerea de oferte partiale. Contractul pentru Serviciile de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor se va atribui numai unei oferte complete, care raspunde tuturor cerintelor de mai sus, detaliate in Caietul de sarcini (Cerintele Beneficiarului);c) - Nu se accepta oferte alternative.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71530000-2 - Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor presta servicii de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor din cadrul proiectului ?Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii? la Ecluza Cernavoda, Ecluza Agigea, Ecluza Ovidiu, Statia de pompare complexa km. 60 Cernavoda, Statiile de pompare pentru apararea localitatilor impotriva inundatiilor [Saligny (Stefan cel Mare), Faclia si Mircea Voda], Galeriile de ape mari Ecluza Ovidiu si Galeriile de ape mari Ecluza Navodari .Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute este 0.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 822, 690RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
78 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de catre ofertant, conform art.86 HG 925/2006 cu modificari si completari ulterioare. Cuantumul garantiei de participare este de 180.000 RON(50% pentru IMM-uri). Pentru calculul echivalentei garantiei de participare constituita in orice valuta decat leul, se va utiliza cursul leu/valuta comunicat de BNR pentru data publicarii anuntului de participare.Per.de valab. a gar.de part.90 zile, incepand de la data limita de depunere a ofertelor. In masura in care CNSC respinge o contestatie depusa ca nefondata, autorit. contract., va retine contestatarului din gar. de part., in conf.cu art. 278^1 lit. c) din OUG 34/2006, suma de 8542, 2lei.Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care seprezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire.Date pentru const. gar. de part.: contul C.N. A.C.N. S.A. nr. RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK ? Lazu Agency .Ordinul de plata trebuie prezentat cu viza bancii emitente. In orice sit., dovada constit. gar. de part. treb. sa fie prez.cel mai tarziu la data si ora stab. pt deschiderea ofertelor.In cazul constit. gar. de part.prin scrisoare bancara se va completa? model Sectiunea Formulare. In cazul constit gar de part. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ de asigurari, se va prezenta in original polita de asigurari, inclusiv anexele(ex: Condititii de asigurare, alte clauze, etc.)si dovezile privind achitarea primelor de asigurare pt perioada de valabilitate a ofertei (OP avizat de banca, chitanta)fara cota de fransiza sau alta clauza care sa diminueze valoarea despagubirilor, pentru cuantumul si perioada de valabilitate solicitate. Gar.de part. se va restit. in conf.cu H.G. 925/2006, art.88. Cuantumul GBE: 10% din valoarea contractului, lei fara TVA.(50%pentru IMM-uri); Mod constituire : :printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari(care devine anexa la contract) sau prin retineri succesive din sumele pentru facturi partiale, cu respectarea preved.HG nr.1045//2011. Garantia trebuie sa fie irevocabila.In cazul constituiriiprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari se va prezenta in original polita de asigurare, anexele(ex.Conditii de asigurare, alte clauze, etc.) si dovezile privind achitarea primelor de asigurare (OP avizat de banca, chitanta)fara cota de fransiza sau alta clauza care sa diminueze valoarea despagubirilor.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza model-Sectiunea Formulare. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie. In situatia in care ofertantul este o asociere , pentru a beneficia de reducerea cu 50% , fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM , conf. Lege nr.346 / 2004. In cazul unei asocieri liderul asociatiei va face dovada constiturii garantiei de buna.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT: 15 %POS TRANSPORT AXA PRIORITARA 1 DMI 1.3:85 % (contributie UE)- POS TRANSPORT AXA PRIORITARA 1 DMI 1.3 din Fondul de Coeziune
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata conform Formular 2 ? in original, semnat si stampilat;
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formular 6 ? in original, semnat si stampilat;
3.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, conform Formular 3 ? in original, semnat si stampilat;
4.Declaratie privind eligibilitatea ofertantului: declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea la dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formular 4 ? in original, semnat si stampilat.Declaratia va fi insotita de cazierul fiscal si de cazierul judiciar al ofertantului;
5.1.Atestare fiscala: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.5.2.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor;Certificatele vor fi depuse in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul".
6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - conform Formular 5 ? in original, semnat si stampilat.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in sensul organizarii, derularii si finalizarii procedurii de atribuire : Director General: Georgescu Daniel; Director Tehnic: Mihai Stanciu, Director Exploatare: Anastasie Severin, Director Comercial: Raluca Musat Pisica; Director Economic: Iatan Gheorghe;Director executiv/Directia juridical si Resurse umane : Diana Niculescu, Sef Serviciu Achizitii Iuliana Dutu, Costache Laura, Cristinel Ionescu, Mihai Tomescu, Teodora Bazavan, Erol Mirzali, Alina Margineanu, Boaghe Daniela, Udrea Silviu, Tudorascu Mariana, Constantin Nastase, Ion Caloian, Constantin Dinescu, Adina Hilca .Persoane juridice straine: Se va prezenta echivalentul documentelor de mai sus insotite de traducere autorizata si legalizata, sau in cazul in care in tara de origine nu se elibereaza un anumit certificat/document, se va prezenta o declaratie din care sa reiasa indeplinirea cerintelor respective data in fata notarului si tradusa legalizat. Certificat constatator:
Certificatul Constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul va fi depus in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? si informatiile cuprinse in certificatul constatatortrebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care ofertantul castigator a prezentat Certificatul constatator in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"autoritatea va solicitaprezentarea certificatului constatator , inainte de transmiterea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire -in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, in vederea depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Pentru persoane juridice straine:
Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/imputernicite, administratori, obiect de activitate, etc.Acesta trebuie sa dovedeasca ca operatorul are in obiectul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract.Forma de prezentare : document original, copie legalizata si tradusa autorizat, copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul , tradusa de traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Situatii financiare anuale/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: Bilanturile contabile, Contul de profit si pierderi, toate anexele, la data de 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, vizate spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente;
- Nota financiara, anexa la bilant, care sa contina calculele principalilor indicatori tehnico-economici, din care sa rezulte indicatorii de risc, indicatorii de lichiditate si capital de lucru.
- Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz, la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Nota: Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori , dupa caz la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 vor fi prezentate numai de catre acei operatori economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale :
pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Nota: se accepta pentru toti ofertantii(inclusiv nerezidenti), prezentarea oricaror altor documente edificatoare anului 2012, care sa probeze/confirme indeplinirea cerintei de calificare, din care sa rezulte datele solicitate.Documentele solicitate trebuie sa fie prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta urmatoarele documente:
- Formular 8 ? Identificarea financiara;
- Formular 8a- Declaratie financiara recapitulativa,
Bilanturile contabile, Contul de profit si pierderi, la data de 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, Nota financiara, anexa la bilant;
- Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz, la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012;
Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de minim :9 600 000lei.Pentru calculul echivalentei din alte valute in lei, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE.
-Pentru echivalenta lei/euro la cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: anul 2010:4, 2099lei/euro;anul 2011:4, 2379 lei/euro;anul 2012:4, 4560lei/euro(www.ecb.int).
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, se precizeaza ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% va prezenta o declaratie pe propria raspundere, conform anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 1 conform Fisa de informatii generale;
-Ofertantii trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, vor avea acces la, sau au disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de minim 60 zile.
In acest sens, ofertantii trebuie sa faca dovada ca pot acoperi necesarul de flux de numerar, pentru toata perioada de derulare a contractului, de minim 250 000 lei.
Ofertantul va prezenta:
Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca la momentul semnarii contractului are acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de minim 60 zile.(original)
Modalitatea de indeplinire
-Documente justificative care sa demonstreze indeplinirea cerintei;
-Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca la momentul semnarii contractului are acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de minim 60 zile.
-Asigurare de risc profesional conform OMTI 146/2011; Legea nr. 346/2002 :
Declaratie pe proprie raspundere privind angajamentul Ofertantului de a prezenta asigurarea de risc profesional (deces, vatamare)inainte de semnarea contractului, in cazul in care va fi declarat castigator.(original) Ofertantul declarat castigator va prezenta asigurareainainte de semnarea contractului.Prestatorul va incheia cu o societate de asigurari autorizata si va mentine in vigoare o polita de asigurare cu despagubire integrala pentru o suma asigurata care va fi stabilita in raport de suma prevazuta la art. 3 din contract care sa acopere decesul (punctul d) si vatamarea (punctele a, b, c), respectiv :
a) - raspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor, incluzand costurile repatrierii pe motive de sanatate;
b) -raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Autoritatii Contractante, ori salariatilor ori agentilor Autoritatii Contractante, ca urmare a executarii Contractului de Servicii;c) - invaliditatea permanenta ca urmare a unei accidentari fizice in legatura cu Contractul de Servicii.
d) - decesul ca urmare a unui accident sau in legatura cu Contractul de Servicii.
Valoarea asigurarii :
- In caz de deces :500.000 lei,
- In caz de vatamare :300.000 lei sau echivalentul in Euro la data incheierii politei de asigurare, conform Anexei nr.1 la ordinul MTI nr.146/01.03.2011, sub-clauza 18.3, sub-clauza 18.4, publicatin MO partea I, nr.188 din 17.03.2011.
Valabilitatea Asigurarilor va fi mentinuta obligatoriu pe toata durata de desfasurare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere
-Asigurare de raspundere civila profesionalaconform OMTI 146/2011 :
Declaratie pe proprie raspundere privind angajamentul Ofertantului de a prezenta asigurarea de raspundere civila profesionala inainte de semnarea contractului, in cazul in care va fi declarat castigator.(original)
Ofertantul declarat castigator va prezenta asigurarea inainte de semnarea contractului.Prestatorul va furniza si va transmite catre Autoritatea Contractanta dovada Asigurarii de raspundere civila profesionala care acopera responsabilitatile sale profesionale pe toata durata derularii Contractului de servicii.
Valoarea asigurarii :1.000.000 RON sau echivalentul in euro la data incheierii politei de asigurare, conform Anexei nr.1 la ordinul MTI nr.146/01.03.2011, sub-clauza 18.1 ? 18.4, publicatin MO partea I, nr.188 din 17.03.2011
Valabilitatea Asigurarilor va fi mentinuta obligatoriu pe toata durata de desfasurare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere
In cazul ofertantului care isi demonstr.sit.econ.si fin.invocand si sust.acordata (in conf.cu prev.art.186 alin (1) OG 34 /2006 ) de catre o alta persoana, atunci acesta are oblig.de a dovedi sustin.de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei resp., incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantuluim resursele financiare invocate. (art 186, alin 2, OUG34/2006, modif.de OUG 19/2009); -Persoana ce asigura sustin.financ.nu trebuie sa se afle in sit.care det.excluderea din proc. de atrib.conf. prev.art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)." se vor prezenta : " 1)Formularul "Agajament ferm, incheiat in forma autentica, intre ofertant si persoana care asigura sustinerea fin." , conform Formularnr.23;2).Formularul "Declaratie privind eligibilitatea, resp neincadrarea la prev art.180"conf model pt.persoana care asigura sustinerea financiara; 3).Formularul "Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181, lit. a), c1) si d)", ptr persoana care asigura sustinerea, cf.model; 4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 1 din OUG nr.34/2006 , in original , cf. formular model
Modalitatea de indeplinire
1)"Agajament ferm, incheiat in forma autentica, intre ofertant si persoana care asigura sustinerea fin." , conform Formular 23; 2).Formularul "Declaratie privind eligibilitatea, resp neincadrarea la prev art.180"conf model pt.persoana care asigura sustinerea financiara; 3)"Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181, lit. a), c1) si d)", ptr persoana care asigura sustinerea, conform model(Formular 6.1.) Sect.Formulare; 4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 1 din OUG nr.34/2006 , in original , cf. formular model
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind listaserviciilor prestate in ultimii 5 ani (raportat la data limita de depunere a ofertei), completata conform Formular 9-in orig, semnat si stampilat.In cazul asocierii, lista va fi prezentata de
fiecare asociat.
Modalitatea de indeplinire
-Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 5
ani, completata conform Formular 9-in original, semnat si stampilat
Experienta similara : Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat (dus la bun sfarsit) in ultimii 5 ani, servicii similare cu obiectul prezentului contract, avand ca obiect consultanta pentru administrarea contractului de lucrari si supervizare/supraveghere a executiei lucrarilor in domeniul lucrarilor de constructii de infrastructura (constructii civile, transport, mediu, etc.), in baza a maxim 3 contracte, servicii in valoare/valoare cumulata de minim 9.600.000 lei, sau echivalentul in lei la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala Romana pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de "experienta similara "conform Formular 9.1 - in original, semnat si stampilat.
Fise de experienta similara, completate conform Formular 9.1 - in original, semnat si stampilat.
Nota : ultimii 5 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume :
- documente emise sau contrasemnate de beneficiarul serviciilor(certificate/documente/procese?verbale de receptie a serviciilor prestate din care sa reiasa receptia la sfarsitul prestatiei sau receptia partiala a serviciilor/recomandari/etc., din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de experienta similara).
Nota 1 : Convertirea in RON si euro, pentru contractele incheiate in alte monede se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Nota 2 : in cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota: prin "servicii duse la bun sfarsit", conform art.13 din Ordin 509/2011 se intelege:
-servicii receptionate partial;
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii(sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).Se vor prezenta fise de experienta similara, Procese Verbale de receptie partiala, facturi emise si platite.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de "experienta similara "conform Formular 9.1 - in original,
semnat si stampilat.
Asigurare tehnica obligatorie, pe toata durata de derulare a contractului:
Ofertantul trebuie sa faca dovada dispozitiei ( in dotare proprie/contracte sau conventii de inchirie/orice alte forme de dispozitie) a urmatoarelor :
1.)Mijloace tehnice pentru masuratori: statie masuratori Totala (sau echivalent) pentru efectuarea masuratorilor topografice necesare verificarii lucrarilor executate de Antreprenor- 1 bucata;
2.)Mijloace tehnice pentru intocmirea documentelor:
calculatoare?PC: 2bucati;
imprimanta(minim A3): 1bucata;
scanner (minim A3): 1bucata;
camera video: 1 bucata;
aparat de fotografiat: 1 bucata;3.)Mijloace de comunicare:
- telefon;
- fax;
- e-mail;4.)Mijloace auto de transport persoane: 3buc;5.)Aparatura pentru verificarea protectiei anticorozive :
- higrometru: 4bucati.;
- termometru pentru determinarea temperaturii aerului: 4bucati.;
- termometru pentru masurarea temperaturii metalului: 4bucati;
(Nota: se accepta si folosirea unui aparat universal care sa permita determinarea temperaturii aerului, temperaturii metalului, umiditatii atmosferice si temperatura punctului de roua).-etaloane fotografice: 4bucati;
-lupa-4bucati.;dispozitiv de masurare a grosimii vopselei (grundului) in strat umed-4bucati.;dispozitiv pentru masurarea grosimii vopselei (grundului) in strat uscat: 4bucati.;dispozitiv pentru masurarea gradului de aderenta al vopselei (grundului): 4bucati.Neprezentarea listei privind dotarile, indiferent daca sunt in dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie, duce la respingerea ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Formular 10: ASIGURAREA TEHNICA propusa pentru prestarea serviciului
Informatii privind efectivul personalului angajat:
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat sial cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, conform acticolului 188, aliniat 2,
litera ?e? din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, conf. model Formular 11; in original, semnat si stampilat
Informatii privind calificarile si experienta profesionala a expertilor din cadrul echipei propuse pentru serviciile de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor:
Declaratie privind personalul de specialitate, responsabil pentru indeplinirea contractului - echipa de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind personalul de specialitate, responsabil pentru indeplinirea contractului - echipa de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor.
Personalulpentru serviciul de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor, de care ofertantul dispune, trebuie sa dovedeasca indeplinirea urmatoarelor cerinte privind experienta in pozitia/domeniu si pentru perioada solicitata :
1.-Lider de echipa de consultanta: o persoana: Pentru Lider de echipa de consultanta (Sef echipa) se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a) - studii universitare (conform Legii nr.1/2011 si conform art.3 alin.1 lit.a din Ordin MECTS nr.3271/2012 sau echivalent).
b) - Experienta profesionala generala de minim 10 ani, conform notificarii ANRMAP nr. 67/22.03.2011c) - Lider / Lider Adjunct de Echipa in minim 1 (un) proiect ;2. - Inginer de masuratori (quantity surveyor) o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a) - studii universitare (conform Legii nr.1/2011 si conform art.3 alin.1 lit.a din Ordin MECTS nr.3271/2012 sau echivalent).
b) - Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) - Inginer de masuratori (quantity surveyor) in minim 1 (un) proiect similar.
3. - Inginer mecanic ? o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a) - studii universitarein ingineria mecanica (conform Legii nr.1/2011 si conform art.3 alin.1 lit.a din Ordin MECTS nr. 3271/2012 sau echivalent).
b) - Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) - Inginer mecanic in cel putin 1 (un) proiect similar
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 : LISTA DE EXPERTILOR angajati in contract;
Formular 13 : Experienta profesionala a expertilor
4. - Inspector protectii anticorozive ? o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a) - studii universitarein ingineria mecanica (conform Legii nr.1/2011 si conform art.3 alin.1 lit.a din Ordin MECTS nr. 3271/2012 sau echivalent).
b) Experienta profes.generala de min.5ani;
c) Inspector protectii anticorozive in cel putin 1(un)proiect priv.supervizarea lucrarilor de protectie anticoroziva echipam. instalatii tehnologice;
d)certificat de ?Inspector protectii anticorozive? emis de o societate de specializata care efect. certificarea persoanelor conform SR EN ISO/CEI 17024 :2005 ?Cerinte generale ptr. organisme de certificare personal?. Certificatul va fi pt."Inspector protectii anticorozive nivel 1-Marine and Bridge Specialities?(NACE, FROSIO sau echivalent sau de tipul NACE, FROSIO, sau din domeniul certificarii NACE, FROSIO);valabil la data depunerii ofertelor.
5. - Inginer hidraulician ? o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a)studii universitare in ingineria hidraulica (conform Legii nr.1/2011 si conform art.3 alin.1 lit.a din Ordin MECTS nr. 3271/2012 sau echivalent), specializarea : masini hidraulice si pneumatice.
b)Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c)Inginer hidraulica in cel putin 1 (un) proiect similar;6.Inginer energetician/electrician ? o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a) - atestat pentru instalatii electrice conform Ordinului ANRE nr. 24/2007, valabil la data limita de depunere a ofertelor ;
b)autorizat de ISC ca diriginte de santier conform OMDRT nr. 1496/2011 pentru subdomeniul 8.1 ?Instalatii electrice? din cadrul domeniului 8 ?Instalatii aferente constructiilor? si subdomeniul 9.1 ?Retele electrice? din cadrul domeniului 9 ?Retele?;valabil la data limita de depunere a ofertelor;7.Inginer automatizari, SCADA ? o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a)studii universitare in electrotehnica/ electronica/automatizari (conform Legii nr.1/2011 si conform art. 3 alin.1 lit.a din Ordin MECTS nr. 3271/2012 sau echivalent).
b)Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c) - Inginer automatizari/SCADA in supervizarea lucrarilor de proiectare / executie intr-un proiect similar;
8. - Inginer sisteme de detectie si stingere incendiu ? o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
- atestat de IGSU (conf Ordin MAI nr.87/2010 publicat in M.Of. nr. 238/ 2010) in domeniul sisteme de detectie si stingere incendiu, valabil la data limita de depunere a ofertelor;9.Inginer instalatii pentru constructii?o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
- Autorizat ca diriginte de santier conform cu legislatia nationala in domeniul instalatii pentru constructii : Autorizat ISC pentru subdomeniul 8.1 ?Instalatii electrice? si subdomeniul 8.2 ?Instalatii sanitare, termoventilatii?conform OMDRT nr.1496/2011, valabil la data limita de depunere a ofertelor;
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 : LISTA DE EXPERTILOR angajati in contract;
Formular 13 : Experienta profesionala a expertilor
10. - Inginer constructii hidrotehnice ? o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a) - Autorizat ca diriginte de santier conform cu legislatia nationala in domeniul constructii hidrotehnice. Autorizat ISC pentru subdomeniul 5.3 ?Lucrari hidrotehnice ? categoria de importanta B? (conform OMDRT nr. 1496/2011); valabil la data limita de depunere a ofertelor ;
11.-Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii Proiectului - o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a) - formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani, conform prevederilor art. 55 lit. b din Hotararea Guvernului nr. 300/2006 si ale Ordinului Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 242/2007;
b) - Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii Proiectului in minim 1 (un) proiect similar;12.-Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe perioada executiei Lucrarilor si pe perioada interventiilor ulterioare ? o persoana, pentru care se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala :
a)- formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani, conform prevederilor art. 59 lit. b din Hotararea Guvernului nr. 300/2006 si ale Ordinului Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 242/2007;
b) - Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe perioada executiei Lucrarilor in minim 1 (un) proiect similar;
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 : LISTA DE EXPERTILOR angajati in contract;
Formular 13 : Experienta profesionala a expertilor
Experienta profesionala a expertilor, pentru fiecare persoana declaratala care se vor anexa, in copie, documentele doveditoare privindstudiile si calificarile solicitate (documente studii, atestate, autorizari, CV, etc)(Formularul nr. 13), Angajamentul de participare (declaratie de disponibilitate Formular OT.8.2), cu semnatura persoanei in original, pentru fiecare dintre specialisti.Se va atasa si Formularul nr. 12 completat.
Documentele mentionate mai sus se vor prezenta in original, in copie legalizata sau in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificata prin stampila si semnaturaNota :
Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate;
Toate diplomele sau certificarile vor fi emise de institutii/companii abilitate conform legislatiei in vigoare.
Documentele pentru experti(CV-urile, declaratiile de disponibilitate Formular OT.8.2) vor fi prezentate in original la Documentele de calificare si in copie ?conform cu originalul? la Propunerea tehnica;
Diplome, Atestate, Autorizari se vor prezenta in copie legalizata sau copie cu ment."conform cu originalul" la Documentele de calificare si in copie cf cu originalul la propunerea tehnica.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 : LISTA DE EXPERTILOR angajati in contract;
Formular 13 : Experienta profesionala a expertilor;
declaratie de disponibilitate Formular OT.8.2
Informatii privind subcontractantii si asociatii:
I.)Informatii privind subcontractantii, daca este cazul:
a)Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti ; b) Acordul de subcontractare; Nota : conform art.11, alin .7 HG 925 /2006 subcontractantilor nu li se impun cerinte de calificare (nu vor completa tabelul cu cifra de afaceri din form.Informatii generale ", Nota : In cazul subcontractarii, ofertantul va prezenta o declaratie (original) prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare sa prezinte Aut Contr, inainte de data semnarii contractului, contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta ; acesta se constituie anexa la contract ;
II.)Informatii privind asociatii, daca este cazul: a) Declaratie privind lista asociatilor si partea/partile din contract care sunt indeplinire de acesta b)Acordul de asociere" Nota : In cazul ofertei comune liderul asociatiei, va prezenta o declaratie(original) prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare sa legalizeze asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
Modalitatea de indeplinire
Formular 14 : Lista cuprinzand asociatii si/sau subcontractantii, Formular 15: Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor, completata de ofertant sau liderul asocierii - in original, semnat si stampilat, Formularul 16 : Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea / partile din contract care sunt indeplinite de acestia;
Formular 22: Acord de subcontractare;
Formular 21: Acord de asociere.
In cazul sustinerii de catre un tert conf.art 190, alin 1, OG 34/2006 ofertantul va prezenta : a) ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului conf.Formular 24; b)Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, conf.Formular 24.1;c)Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, conf.Formular 24.2; ;c)Declaratie privind eligibilitatea ; d)Declaratie privind neicadrarea in situatiile prevazute de art.181, lit.a), c1 )si d" , pentru persoana care asigura sustinerea tehnica
Modalitatea de indeplinire
a)Formular F24 : ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului;b)Formular F24.1: Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ;
c) Formular F24.2: Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ;
d)Declaratie privind eligibilitatea ;e)Formular 6.1: Declaratie privind neicadrarea in situatiile prevazute de art.181, lit.a), c1 )si d" , pentru persoana care asigura sustinerea tehnica
Conditii de protectia mediului:
Ofertantul trebuie sa declare ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la protectia mediului care sunt la nivel national conform prevederilor din : - OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata;OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu;
- H.G. nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national privind legislatia de mediu : www.mmediu.ro.
Se va prezenta Declaratie priv.obligatiile referitoare la protectia mediului: Formularul 25, Forma de prezentare: document original.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 25: Declaratie priv.obligatiile referitoare la protectia mediului;
Ofertantii (in cazul unei asocieri, toti membrii asocierii*)trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv Certificatul ISO 9001 :2008 sau echivalent.*fiecare membru al asocierii ptr. partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?,
Standardeprivind sistemul de management de mediu:
Ofertantii (in cazul unei asocieri, toti membrii asocierii*)trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu, respectiv Certificatul ISO 14001 :2005 sau echivalent.*fiecare membru al asocierii ptr. partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 14001 :2005 sau echivalent, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?,
Standarde privind sistemul de management al securitatii informatiei: Prezentarea certificatelor emise de organisme independente acreditate care sa ateste implementarea unui sistem de management al securitatii informatiei pentru servicii - SR ISO/CEI 27001 :2006, sau echivalent.
Nota : in cazul asocierii cerinta va fi indeplinita de cel putin unul dintre membri.Nota: Toate certificarile vor fi prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, cu posibilitatea de confirmare cu originalul, la solicitarea autoritatii contractante.Toate certificarile vor fi prezentate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare. Se vor accepta conform legii alte certificate echivalente.
Modalitatea de indeplinire
SR ISO/CEI 27001 :2006, sau echivalent, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea si justificarea riscurilor care pot afecta executia contractului
10%
Descriere: Identificarea si justificarea riscurilor care pot afecta executia contractului
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele caietului de sarcini
10%
Descriere: Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele caietului de sarcini
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
4941/15.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2013 12:00
Locul: sediu CN ACN SA, str. Ecluzei, nr.1, Agigea, jud.Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Un reprezentant, imputernicit legal in scris, autorizat sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE (Fonduri comunitare);BUGETUL DE STAT: 15 %;POS TRANSPORT AXA PRIORITARA 1 DMI 1.3:85 % (contributie UE);Programul : POS TRANSPORTAXA PRIORITARA 1 - Domeniul Major de Interventie DMI 1.3 Fondul de Coeziune
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
Nota: Finantarea proiectului e asigurata din sursele mentionate(alaturat)& se va face esalonat in 2 faze, resp.: a)FazaI: 4.091.174 lei pana la 31.12.2015(POS-T 2007?2013); b)FazaII: 5.590.289 lei pana la finalizarea proiectului(POS-T 2014?2020) & este dependenta de respect.bugetului & calendarului de implementare al Fazei I de finantare.Nota :1.) In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul, respectiv va castiga oferta cu pretul cel mai mic. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale au preturi egale, pentru departajare, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. 2.Doc solicitate se vor depune in oricare din formele: original;copie legalizata;copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul(cu posibilit de confirmare cu origin, la solicit autorit contractante)?cu exceptia actelor emise de societati de asigurare, societati bancare sau alte institutii financiare, acte care nu pot fi emise si implicit folosite numai in scopul demonstrarii unor cerinte legate de proced de atrib pt care au fost solicitate.NOTA: PONDERILE FACTORILOR DE EVALUARE si detalierea acestora se regasesc in caietul de sarcini, parte a II a a documentatiei de atribuire.Nota: pct.II.1.6.codurile CPV secundare introduse, se completeaza cu: 71315210?4-Servicii de consultanta in instalatii tehnice de constructii;79411000-8?Servicii generale de consultanta in management (Rev.2);Nota: Documentatia de atribuire este accesibila prin acces direct, nerestrictionat si deplin: prin mijloace electronice in SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: str. Ecluzei, nr.1, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Tel. +40 0241702700, Fax: +40 0241737711
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2013 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer