Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor din cadrul proiectului Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.974.940 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC TRACTEBEL Engineering SA Bucuresti si SC ECO TERRA SRL Bucuresti
Anunt de atribuire numarul 143988/29.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143896
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Stanciu, Tel. +40 241702705, Email: [email protected], Fax: +40 241737711, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor din cadrul proiectului Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: a)Ec Agigeab)Ec Cernavodac)Ec Ovidiud)Statia de pompare complexa km. 60 Cernave)Statiile de pompare pt apararea localitatilor din Saligny, Faclia si Mircea Voda;f)Ec Navodari
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta pentru administrarea contract.de executie, supervizarea & supravegherea executiei lucr. din cadrul proiectului?Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?, care se va implementa astfel : Faza I de executie in cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2007 ? 2013: -modernizare ecluza nr. 2 Agigea (fir mal drept);
-modernizare ecluza nr. 2 Cernavoda (fir mal drept);
-modernizare ecluza nr. 1 Ovidiu (fir mal stang);Faza II de executie in cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2014 ? 2020: -modernizare ecluza nr. 1 Agigea (fir mal stang);
-modernizare ecluza nr. 1 Cernavoda (fir mal stang);
-modernizare ecluza nr. 2 Ovidiu (fir mal drept);
-Reabilitare Statia de pompare complexa km. 60 Cernavoda;
-Reabilitare Statii de pompare pentru apararea localitatilor impotriva inundatiilor din Saligny (Stefan cel Mare), Faclia si Mircea Voda);
-modernizare galerii de ape mari ecluza nr. 1 si ecluza nr. 2 Ovidiu (fir mal stang si fir mal drept);
-modernizare galerii de ape mari ecluza nr. 1 si ecluza nr. 2 Navodari (fir mal stang si fir mal drept)Serviciile de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor din cadrul proiectului ?Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?, va cuprinde urmatoarele activitati : Activitatea 1: Serv.de consultanta ptru administrarea contr.de lucrari: raportari priv.progresul lucrar.de constructie;studiaza, verifica, avizeaza, inainteaza, spre aprobare, Beneficiarului, documentatii & proiecte(PT+CS+DDE)elab. de Antreprenor, Consultantul exprimadu-si consimtamantul cu mentiunea"bun de executie");consiliere priv.la orice revendicari/dispute contract.& probleme care apar pe parcursul lucrar.si prevenirea revendicarilor si a intarzierilor;consultanta Echipei de management a Proiectului in vederea indepl.atributiilor sale;etc.Activitatea 2: Servicii de supervizare si supraveghere a executiei lucr.(dirigentie de santier);Activitatea 3: Servicii de consultanta in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului;Activitatea 4 : Servicii de consultanta in materie de securitate si sanatate in munca pe durata executiei LucrarilorActivitatea 5 : Servicii de consultanta in materie de securitate si sanatate in munca pe perioada interventiilor ulterioare (durata perioadei de notificare a defectelor)Nota : a) - Ofertantii trebuie sa depuna oferta completa pentru Serviciile de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor;b) - Nu se accepta depunerea de oferte partiale. Contractul pentru Serviciile de consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei lucrarilor se va atribui numai unei oferte complete, care raspunde tuturor cerintelor de mai sus, detaliate in Caietul de sarcini (Cerintele Beneficiarului);c) - Nu se accepta oferte alternative.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71530000-2 - Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 974, 940RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4941/15.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S104-179194din31.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 997 Denumirea: ?Consultanta pentru administrarea contractului de executie, supervizarea si supravegherea executiei
V.1) Data atribuirii contractului 22.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC TRACTEBEL Engineering SA Bucuresti si SC ECO TERRA SRL Bucuresti
Adresa postala: Strada Alexandru Constantinescu nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. 031/2248101
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9822690.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5974940.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE (Fonduri comunitare);BUGETUL DE STAT: 15 %;POS TRANSPORT AXA PRIORITARA 1 DMI 1.3:85 % (contributie UE);Programul : POS TRANSPORTAXA PRIORITARA 1 - Domeniul Major de Interventie DMI 1.3 Fondul de Coeziune
VI.2) Alte informatii
Nota: Finantarea proiectului e asigurata din sursele mentionate(alaturat)& se va face esalonat in 2 faze, resp.: a)FazaI: 4.091.174 lei pana la 31.12.2015(POS-T 2007?2013); b)FazaII: 5.590.289 lei pana la finalizarea proiectului(POS-T 2014?2020) & este dependenta de respect.bugetului & calendarului de implementare al Fazei I de finantare.Nota :1.) In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul, respectiv va castiga oferta cu pretul cel mai mic. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale au preturi egale, pentru departajare, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. 2.Doc solicitate se vor depune in oricare din formele: original;copie legalizata;copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul(cu posibilit de confirmare cu origin, la solicit autorit contractante)?cu exceptia actelor emise de societati de asigurare, societati bancare sau alte institutii financiare, acte care nu pot fi emise si implicit folosite numai in scopul demonstrarii unor cerinte legate de proced de atrib pt care au fost solicitate.NOTA: PONDERILE FACTORILOR DE EVALUARE si detalierea acestora se regasesc in caietul de sarcini, parte a II a a documentatiei de atribuire.Nota: pct.II.1.6.codurile CPV secundare introduse, se completeaza cu: 71315210?4-Servicii de consultanta in instalatii tehnice de constructii;79411000-8?Servicii generale de consultanta in management (Rev.2);Nota: Documentatia de atribuire este accesibila prin acces direct, nerestrictionat si deplin: prin mijloace electronice in SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta -sectia Comerciala pentru solutionarea proceselor si cererilor privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurilor de atribuire, conform art.286(1) din OG34/2006
Adresa postala: Str.Traian nr.31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241617760, Fax: +40 0241619628
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: str. Ecluzei, nr.1, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Tel. +40 0241702700, Fax: +40 0241737711
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer