Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte de dezvoltare locala si regionala


Anunt de participare numarul 134251/24.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte de dezvoltare locala si regionala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte de dezvoltare locala si regionala si marketing teritorial regional pentru definirea unui brand local si valorificarea acestuia intr-o schema de dezvoltare. Implementarea unui astfel de concept de dezvoltare teritoriala implica crearea unei infrastructuri institutionale si logistice de sprijin si cel putin crearea unui pol de excelenta/competenta pentru promovarea si sustinerea economiei locale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79311200-9-Servicii de realizare de studii (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectele urmaresc accesarea de fonduri europene si de credite internationale si se va realiza in 3 (trei) etape:
Etapa 1:
Realizarea documentatiilor necesare pentru realizarea si implementarea de proiecte de investitii privind dezvoltarea judetului Harghita
?Proiect Schema dezvoltare zonala pentru clasarea teritoriului
?Proiect Creare infrastructura logistica si institutionala pentru un proiect de dezvoltare econimica durabila a teritoriului
?Proiect Pol de competenta/excelenta pentru produse teritoriale locale realizarea unui brand local si dezvoltarea lui, incubator de afaceri pentru antreprenori produse locale si mecanism de sustinere
Etapa 2:
Diagnostic, decizie asistata si implementare
Etapa 3:
Pregatirea dosarelor continand documentatia suport la cereri de finantare pentru accesarea de fonduri europene si de credit internationale prin:
-Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013?,
?Axa Prioritara 1 ?Un sistem de productie inovativ si ecoeficient?, Domeniul major de interventie D1.3 ?Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului?, Operatiunea ?Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international? corelat cu
?AXA PRIORITARA 2 ? ?Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate?, Domeniul major de interventie D2.2 ?Investitii pentru infrastructura de CDI?, Operatiunea ?Dezvoltarea de poli de excelenta?
-Programul Operational Sectorial ?Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013?,
?AXA PRIORITARA 3 ?Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor?, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1. ?Promovarea culturii antreprenoriale?
?AXA PRIORITARA 5 ?Promovarea masurilor active de ocupare?, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.2. ?Promovarea sustenabilitatii
pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca?
?AXA PRIORITARA 6 ?Promovarea incluziunii sociale?, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENlIE 6.1 ?Dezvoltarea economiei sociale?
?AXA PRIORITARA 6 ?Promovarea incluziunii sociale? DOMENIUL MAJOR DE INTERVENlIE 6.4. ?Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii?
- E.E.A Grants
- B.E.I / B.E.R.D
- Program UNESCO
Valoarea estimata fara TVA: 166, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantumul de 100.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egalacu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Suma corespunzatoare art. 278^1 din OUG 34/2006 este de 13.001 lei, care se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatiaca nefondata de catre CNSC Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu prevederile HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completarea Formularului nr.1.Cerinta nr.2Declaratii privind eligibilitatea: Completarea Formularului nr.2, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006. Sau,
cazier judiciar al companiei. Precizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti; b. In cazul depunerii unei oferte in
asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta
financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr.3Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006: Completarea Formularului nr.3. Documente de confirmare: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social
operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea
obligatiilor fata de bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in
masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care
inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care se depun
ofertele.- Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea
contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor
nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau
acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o
declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o
traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii
subcontractanti.Persoanele care asigura sustinerea tehnica/financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)."- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de
fiecare asociat.Cerinta nr. 4Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006: Completarea Formularului nr.4. Documente de
verificare: - certificat constatator eliberat de ORC, sau extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul
societatilor pe actiuni.In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are
drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.
a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care se pot afla in conflict de interese cu ofertantul/candidatul/ofertantul
asociat/subcontractantul/tertul sustinator: Borboly Csaba, Petres Sandor, Sofalvi Laszlo, Birtalan Jozsef, Egyed Arpad, Szabo Barna, Szep Robert, Balint Andras, Domjan Reka-Ilona, Gyorgy Emilia. Prezentarea de certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate.Documente de confirmare : - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate;Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu
legislatia aplicabila acestora.In cazul persoanelor juridice /fizice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Note: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii
subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o
solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care Certificatul ORC a fost depus in copie conform cu originalul, ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr.5: Informatii generale. Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului din cel mult ultimii trei ani de activitate trebuie sa fie egala cu sau mai mare decat 41.525.000 RON si se va calcula prin impartirea valorii cifrei de afaceri exprimata in lei la cursul euro mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv: Anul 2008:1euro = 3, 6827 lei; Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei. Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Deoarece Proiectele urmaresc accesarea de fonduri europene si de credite internationale, ofertantul va face dovada faptului ca a oferit servicii de proiectare tehnica si/sau consultanta in vederea atragerii de fonduri nerambursabile pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile structurale sau similare.
Ofertantul va face dovada realizarii a cel putin unui: - proiect si sau realizare/implementare infrastructura de acces fizica si/sau
tehnica
- proiect de tipul studiu de impact ambiental, planuri teritoriale
regionale/judetene, plan amenajare sistematizare rezervatie naturala,
proiectare infrastructura accesibilitate in zone naturale
- proiect si sau realizare/implementare proiect de tip infrastructurii de
productie /afaceri /educatie/ centre formare profesionala
- contract de proiectare si sau realizare/implementare proiecte de tip sistem
de producere, gestiune energetic ecologic (fotovoltaic, eolian, geotermic) si
sustenabil,
-sau similare
Cerinta 2: cerinte minime privind necesarul de achipamente tehnice:
- aplicatii specifice domeniului informatiei cu componenta spatiala, tip Trimble, Geotronix, etc- licente software CAD minim 1
- plotter color A0 minim 1
- software specializat pentru ridicare topografica minim 1.
Cerinta 3: Echipa de proiect
O echipa de proiect trebuie sa aiba in componenta:
-Expert contabil si
-Economist/analist financiar cu experienta anterioara de minim 3 ani in intocmirea de analize cost-beneficiu si
-Arhitect sau urbanist, dupa caz, cu minim 3 ani experienta si
-Auditor Financiar recunoscut de Camera Auditorilor Financiari din Romania si
-Expert Marketing licentiat si
-Expert in managementul calitatii si-Inginer absolvent Facultatea de constructii civile, industriale si agricole cu minim 3 ani experienta in domeniu si-Project Manager
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme
asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Nu se accepta ofertantii in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.05.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2012 14:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ta Libertatii nr. 5, Camera 326
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE 2007-2013, ?Axa Prioritara 1?AXA PRIORITARA 2POS DRU 2007-2013, ?AXA PRIORITARA 3, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1.?AXA PRIORITARA 5, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.2.?AXA PRIORITARA 6, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENlIE 6.1?AXA PRIORITARA 6, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENlIE 6.4.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: P-ta Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): http: //www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2012 16:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer