Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru accesare fonduri nerambursabile si managementul implementarii acestora


Anunt de participare numarul 131735/24.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul de Psihiatrie Voila Campina
Adresa postala: Campina Strada Voila nr.114, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Punct(e) de contact: Rodica Uta, Tel. 0244335164, Email: [email protected], Fax: 0244335164, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru accesare fonduri nerambursabile si managementul implementarii acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Campina, Jud. Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 30, 000, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Crearea unui pol de dezvoltare al carui promotor sa fie Spitalul de psihiatrie Voila-Campina prin:
1) Pregatirea dosarelor con?inand documenta?ia suport la cereri de finan?are pentru accesarea de fonduri europene si de credit internationale prin:
? Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013?, Axa Prioritara 1 ?Un sistem de productie inovativ si ecoeficient?, Domeniul major de interventie D1.3 ?Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului?, Operatiunea ?Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international? corelat cu AXA PRIORITARA 2 ? ?Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate?, Domeniul major de interventie D2.2 ?Investitii pentru infrastructura de CDI?, Operatiunea ?Dezvoltarea de poli de excelenta?
? Programul Operational Sectorial ?Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013?, Axa Prioritara 6 ?Promovarea incluziunii sociale?:
o Domeniul major de interventie 6.1 ?Dezvoltarea economiei sociale?
o Domeniul major de interventie 6.2 ?Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii?
o Domeniul major de interventie 6.4?Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii?
? E.E.A Grants
? B.E.I / B.E.R.D
2) Diagnostic, decizie asistata si implementare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Denumire serviciu Unitatea de masura Cantitatea minima Cantitatea maxima
a) pentru proiecte cu finantare nerambursabila1.Evaluare diagnostic a capacitatii de dezvoltare a beneficiarului : % din valoarea investitiei =Ied Buc. 1 1
2. Concept dezvoltare pol de competenta/excelenta% din valoarea investitiei =Icdp Buc. 1 1
3. Cererea de finantare si alte studii necesare pentru fundamentarea cererii de finantare daca e cazul: diagnoze si planul de marketing, analiza factorilor interesati, matrice cadru logic etc: % din valoarea investitiei =Ic Buc. 2 7
4. Studiul de fezabilitate [include si fazele de proiectare anterioare realizarii studiului de fezabilitate, cum ar fi: expertiza tehnica, documentatie obtinere avize - inclusiv obtinerea lor, studiu geotehnic, studii topografice, analiza cost beneficiu]: % din valoarea investitiei = Isf
5. Plan de afaceri % din valoarea investitiei = Ipa Buc. 2 7
6. Proiect tehnic, proiect autorizatie de construire, detalii de executie: % din valoarea investitiei = Ipth
7. Strategia de creare a unui pol de dezvoltare: % din valoarea investitiei = Iscpd
8. Managementul implementarii: % din valoarea proiectului de investitii=Imip Buc. 2 7
9.Analiza Cost Beneficiu: % din valoarea investitiei =Iacb Buc. 2 7
10.Plan finantare: % din valoarea investitiei =Ipf Buc 2 7Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: Denumire serviciu Unitatea de masura Cantitatea minima Cantitatea maxima
a) pentru proiecte cu finantare nerambursabila1.Evaluare diagnostic a capacitatii de dezvoltare a beneficiarului : % din valoarea investitiei =Ied Buc. 1 1
2. Concept dezvoltare pol de competenta/excelenta% din valoarea investitiei =Icdp Buc. 1 1
3. Cererea de finantare si alte studii necesare pentru fundamentarea cererii de finantare daca e cazul: diagnoze si planul de marketing, analiza factorilor interesati, matrice cadru logic etc: % din valoarea investitiei =Ic Buc. 1 2
4. Studiul de fezabilitate [include si fazele de proiectare anterioare realizarii studiului de fezabilitate, cum ar fi: expertiza tehnica, documentatie obtinere avize - inclusiv obtinerea lor, studiu geotehnic, studii topografice, analiza cost beneficiu]: % din valoarea investitiei = Isf
5. Plan de afaceri % din valoarea investitiei = Ipa Buc. 1 2
6. Proiect tehnic, proiect autorizatie de construire, detalii de executie: % din valoarea investitiei = Ipth
7. Strategia de creare a unui pol de dezvoltare: % din valoarea investitiei = Iscpd
8. Managementul implementarii: % din valoarea proiectului de investitii=Imip Buc. 1 1
9.Analiza Cost Beneficiu: % din valoarea investitiei =Iacb1 1
10.Plan finantare: % din valoarea investitiei =Ipf Buc. 1 2
Valoarea estimata fara TVA: 30, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare= 50.000 lei.Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local, finantari europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
Declaratii privind eligibilitatea;
Declaratie privind calitatea de participant;
Declaratie privind neincadrarea in art. 69ยน din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langaCamera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala sau Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica(ONG, institutii de cercetare etc);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceriOfertantul va completa Fisa de informatii generale (Formular C) cu mentionarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3
ani (2008, 2009, 2010).Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani se va calcula prin impartirea valorii cifrei de afaceri exprimata in lei la cursul euro mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor metionate mai sus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivel minim impus: Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3ani trebuie sa fie egala cu sau mai mare decat 16.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcapacitatea tehnica;
Informatii privind personalul angajat si cadrele de conducere;Informatii privind subcontractantii;
Informatii privind asigurarea calitatii serviciilor;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere: Componenta financiara
2.
Calitatea ofertei tehnice
49%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.12.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data comunicarii privind rezultatul procedurii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2011 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer