Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru accesare fonduri nerambursabile si managementul implementarii acestora


Anunt de participare numarul 135445/12.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul de Psihiatrie Voila Campina
Adresa postala: Campina Strada Voila nr.114, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Punct(e) de contact: Rodica Uta, Tel. +40 244335164, Email: [email protected], Fax: +40 244335164, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital public aflat sub ordiea Autoritatii Administratiei Publice Locale
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru accesare fonduri nerambursabile si managementul implementarii acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Spitalul de Psihiatrie Voila
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 30, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual sau de cate ori se impune. Valoarea celui mai mare contract subsecvent anticipat ca se va incheia este de 8.000.000 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Crearea unui pol de dezvoltare al carui promotor sa fie Spitalul de Psihiatrie Voila-Campina prin: 1)Pregatirea dosarelor continand documentatia suport la cereri de finantare pentru accesarea de fonduri europene si de credit internationale prin: ?Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013?, Axa Prioritara 1 ?Un sistem de productie inovativ si ecoeficient?, Domeniul major de interventie D1.3 ?Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului?, Operatiunea ?Dezvoltarea structurilor
de sprijin al afacerilor de interes national si international? corelat cu AXA PRIORITARA 2 ? ?Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate?, Domeniul major de interventie D2.2 ?Investitii pentru infrastructura de CDI?, Operatiunea ?Dezvoltarea de poli de excelenta??E.E.A Grants?B.E.I2)Diagnostic, decizie asistata si implementare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Evaluare diagnostic a capacitatii de dezvoltare a beneficiarului, valoarea celuni mai mic contract 1.000.000 roniar valoarea celui mai mare contract subsecvent 2 000 000 ron Minimum 1 contract maximum 3 contracte.2. Concept dezvoltare pol de competenta/excelenta: valoarea celui mai mic contract subsecvent 3 000 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 8 000 000 ron. Minimum 1 cantract maximum 3 contracte.3. Cererea de finantare si alte studii necesare pentru fundamentarea cererii de finantare daca e cazul: diagnoze si planul de marketing, analiza factorilor interesati, matrice cadru logic etc: valoarea celui mai mic contract subsecvent 400 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 3 000 000 ron. Minimum 1 cantract maximum 7 contracte.4. Studiul de fezabilitate [include si fazele de proiectare anterioare realizarii studiului de fezabilitate, cum ar fi: expertiza tehnica, documentatie obtinere avize - inclusiv obtinerea lor, studiu geotehnic, studii topografice, analiza cost beneficiu]: valoarea celui mai mic contract subsecvent 1 000 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 6 000 000 ron. Minimum 1 contract maximum 6 contracte.5. Plan de afaceri: valoarea celui mai mic contract subsecvent 100 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 600 000 ron. Minimum 2 contracte, maximum 7 contracte.6. Proiect tehnic, proiect autorizatie de construire, detalii de executie: valoarea celui mai mic contract subsecvent 850 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 6 000 000 ron. Minimum 2 contracte, maximum 7 contracte.7. Strategia de creare a unui pol de dezvoltare: valoarea celui mai mic contract subsecvent 1 500 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 2 000 000 ron. Minimum 1 cantract maximum 2 contracte.8. Managementul implementarii: valoarea celui mai mic contract subsecvent 200 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 1 200 000 ron. Minimum 2 contracte, maximum 7 contracte.9. Analiza Cost Beneficiu: valoarea celui mai mic contract subsecvent 100 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 600 000 ron. Minimum 2 contract maximum 6 contracte.10.Plan finantare: valoarea celui mai mic contract subsecvent 100 000 ron, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent 600 000 ron. Minimum 2 contracte, maximum 7 contracte.Autoritatea contractanta estimeaza ca in primul an se vor semna minimum 1 contract din fiecare din obiectivele enumerate mai sus, restul contractelor urmand a fi semante in functie de deschiderea programelor finantate din bani europeni.
Valoarea estimata fara TVA: 30, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 50.000 lei, stabilita cu respectarea prevederilor art. 85 din H.G. 925/2006, din care cuantumul sumei corespunzatoare art. 278 indice 1 este de 10.560 lei. Garantia pentru participare va fi valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: - instrument de garantare irevocabil emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari.In cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia.- Ordin de Plata in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor(lipsa confirmarii OP de catre banca emitenta echivaleaza cu neconstituirea garantiei de participare si va duce in consecinta la respingerea ofertei).Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) sau in format electronic (in S.E.A.P.), cu conditia semnarii acesteia cu semnatura electronica de catre banca/societatea de asigurari emitenta. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA si se constituie prin: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive. In aceasta din urma situatie, contractantul are obligatia de a deschide la trezoreria statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante conform H.G.nr. 1045/2011.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constituigarantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus, cel mai tarziu la data semnarii contractului de achizitie publica, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-91 din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local, bugetul de stat, fonduri europene, credite externe.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Completarea si prezentarea Formularului nr. 1.Prezentarea in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a cazierului judiciar si cazierului fiscal pentru operatorul economic. Prezentarea in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a cazierului judiciar al administratorului/ administratorilor societatii asa cum reiese din Certificatul constatator emis de ONRC.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G..nr. 34/2006.Completarea si prezentarea Formularului nr.2. Prezentarea in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat. Trebuie sa se prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Prezentarea in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local. Trebuie sa se prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 (declaratia va fi completata si de catre subcontractanti sau tertii sustinatori- Formularul 3). Mentionam ca, in cadrul autoritatii
contractante, urmatoarele persoane detin functii de decizie: (acestia sunt completati in formular).(Nota: a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.Astfel, pentru ofertele care se depun intre data 01 ? 25 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scadenta in cursul lunii anterioare depunerii ofertelor.Pentru ofertele care se depun intre data de 26 ? 31 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scadenta in luna in curs.c. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate
de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Completarea si prezentarea Formularului nr. 11 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.Nu se accepta completarea ulterioara a documentelor solicitate mai sus, decat in situatia depunerii declartiei pe propria raspundere conform prevederilor art. 11 alin (4) din HG 925/2006. Prezentarea in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN declarate din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract;c. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Ofertantul clasat pe primul loc, va depune la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala, raportata la valoarea celui mai mare contract subsecvent, a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 16 000 000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca prestat in ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, servicii de natura si complexitatea celor mentionate in caietul de sarcini, a caror valoare sa fie de minim 8.000.000 ron fara TVA.-Prezentarea copiei contractului/contractelor sau dupa caz a unor copii ale partilor relevante ale contractului/contractelor din
care sa reiasa partile, obiectul contractului, valoarea si termenul de indeplinire, documente prin care se face dovada indeplinirii cerintei de experienta similara, insotit/insotite de o fisa de
prezentare ori raport de activitate final aprobat de beneficiar in care sa fie enumerate toate activitatile derulate in cadrul contractului.- Prezentarea procesului verbal de receptie al contractului prin care se intentioneaza demonstrarea experientei similare.- Prezentarea a cel putin o recomandare datata, semnata si parafata de beneficiar ori a certificatului constatator emis in conformitate cu prevederile art.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are acces (proprietate, leasing sau prin contracte/ conventii de inchiriere) la echipamentele necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv:
- aplicatii specifice domeniului informatiei cu componenta spatiala, tip Trimble, Geotronix, etc;
- licente software CAD sau echivalent, minim 1;
- plotter color A0 minim 2;
-software specializat pentru ridicare topografica minim 1;
- Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
- Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe care au fost declarate in Formularul nr. 5 sunt disponibile pe perioada de derulare a contractului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie o echipa de proiect.Ofertantul va face dovada existentei personalului calificat (echipa de proiect)
pentru a duce la indeplinire doua contracte subsecvente derulate simultan, personal calificat in domeniile: marketing, formare
profesionala, management, Management strategic pentru administratiile publice, analiza
cost beneficiu, achizitii publice. Un singur proiect va face obiectul unui contract subsecvent.
- Expert contabil certificat- Economist/analist financiar cu experienta anterioara de minim 3 ani in intocmirea de analize cost-beneficiu- Arhitect cu minim 5 ani experienta- Auditor Financiar recunoscut de Camera Auditorilor Financiari din Romania- Expert Marketing licentiat- Expert in managementul calitatii
- Expert strateg in domeniul sanatatii- Specialist Integrare Europeana- Inginer absolvent Facultatea de constructii civile, industriale cu minim 5 ani experienta in domeniu- Project Manager
Ofertantii vor prezenta documente suport corespunzatoare din care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate, astfel:
- cartile de munca sau, dupa caz, contractele individuale de munca ale personalului invocat si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si persoanele respective;
- declaratii de disponibilitate/angajamente de participare pentru specialistii care nu sunt angajati ai ofertantului- formular 8;
- diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala).
Informatii privind subcontractantii
Certificat ISO 9001 sau echivalent insotit de ultimul raport de audit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, o noua oferta financiara prin intermediul SEAP, sectiunea intrebari. Ofertantul castigator va fi cel care va avea cea mai mica propunere financiara.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu prevederile art. 256 2* termenul este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostita
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul de Achizitii din cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila
Adresa postala: Str. Voila, nr. 114, ,Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. +40 244335161, Fax: +40 244335163
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2012 15:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer