Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSUMABILE MEDICALE -AC 12 luni


Anunt de participare numarul 143244/20.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Romania, Punct(e) de contact: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, str. Pantelimon Halipa nr.14, Iasi, Tel. +40 0332410774, In atentia: Compartiment Achizitii ec. Stefania Mihalache, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSUMABILE MEDICALE -AC 12 luni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de RecuperareStrd. Pantilimon Halipa nr 14, Iasi-FARMACIA SCR.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 410, 472.72RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar, semestrial.Valoare estimata fara TVA a celui mai mic contract subsecvent-51556, 36lei.Valoare estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent 146196, 72lei.Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de fondurile alocate si necesitatile efective ale autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSUMABILE MEDICALE -AC 12 luni, CONFORM CAIET DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadrul: Nr.lot 1 CANT MIN estimata 500 buc CANT MAX estimata 6000 buc
Nr.lot 2 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 1200 buc
Nr.lot 3 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 60 buc
Nr.lot 4 CANT MIN estimata 15 buc CANT MAX estimata 180 buc
Nr.lot 5 CANT MIN estimata 200 buc CANT MAX estimata 2400 buc
Nr.lot 6 CANT MIN estimata 500 buc CANT MAX estimata 6000 buc
Nr.lot 7 CANT MIN estimata 1 pach CANT MAX estimata 12 pach
Nr.lot 8 CANT MIN estimata 3 buc CANT MAX estimata 36 buc
Nr.lot 9 CANT MIN estimata 50 buc CANT MAX estimata 600 buc
Nr.lot 10 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 1200 buc
Nr.lot 11 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 1200 buc
Nr.lot 12 CANT MIN estimata 300 per CANT MAX estimata 3600 per
Nr.lot 13 CANT MIN estimata 5 per CANT MAX estimata 60 per
Nr.lot 14 CANT MIN estimata 100 KG CANT MAX estimata 1200 KG
Nr.lot 15 CANT MIN estimata 30 buc CANT MAX estimata 360 buc
Nr.lot 16 CANT MIN estimata 500 buc CANT MAX estimata 6000 buc
Nr.lot 17 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 1200 buc
Nr.lot 18 CANT MIN estimata 500 buc CANT MAX estimata 6000 buc
Nr.lot 19 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 1200 buc
Nr.lot 20 CANT MIN estimata 10 buc CANT MAX estimata 120 buc
Nr.lot 21 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 60 buc
Nr.lot 22 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 60 buc
Nr.lot 23 CANT MIN estimata 3 buc CANT MAX estimata 36 buc
Nr.lot 24 CANT MIN estimata 50 buc CANT MAX estimata 600 buc
Nr.lot 25 CANT MIN estimata 16 buc CANT MAX estimata 192 buc
Nr.lot 26 CANT MIN estimata 3 pach CANT MAX estimata 10 pach
Nr.lot 27 CANT MIN estimata 10 buc CANT MAX estimata 120 buc
Nr.lot 28 CANT MIN estimata 20 buc CANT MAX estimata 240 buc
Nr.lot 29 CANT MIN estimata 30 buc CANT MAX estimata 360 buc
Nr.lot 30 CANT MIN estimata 10 pach CANT MAX estimata 120 pach
Nr.lot 31 CANT MIN estimata 300 buc CANT MAX estimata 3600 buc
Nr.lot 32 CANT MIN estimata 96 fire CANT MAX estimata 240 fire
Nr.lot 33 CANT MIN estimata 1 buc CANT MAX estimata 2 buc
Nr.lot 34 CANT MIN estimata 1 cut CANT MAX estimata 24 buc
Nr.lot 35 CANT MIN estimata 3000 buc CANT MAX estimata 36000 buc
Nr.lot 36 CANT MIN estimata 2500 buc CANT MAX estimata 30000 buc
Nr.lot 37 CANT MIN estimata 50 set CANT MAX estimata 600 setEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata unui contract subsecvent: Nr.lot 1 CANT MIN estimata 1000 buc CANT MAX estimata 3000 buc
Nr.lot 2 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 300 buc
Nr.lot 3 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 15 buc
Nr.lot 4 CANT MIN estimata 15 buc CANT MAX estimata 45 buc
Nr.lot 5 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 300 buc
Nr.lot 6 CANT MIN estimata 500 buc CANT MAX estimata 1500 buc
Nr.lot 7 CANT MIN estimata 1 pach CANT MAX estimata 5 pach
Nr.lot 8 CANT MIN estimata 3 buc CANT MAX estimata 9 buc
Nr.lot 9 CANT MIN estimata 200 buc CANT MAX estimata 600 buc
Nr.lot 10 CANT MIN estimata 200 buc CANT MAX estimata 600 buc
Nr.lot 11 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 300 buc
Nr.lot 12 CANT MIN estimata 300 per CANT MAX estimata 900 per
Nr.lot 13 CANT MIN estimata 5 per CANT MAX estimata 15 per
Nr.lot 14 CANT MIN estimata 100 KG CANT MAX estimata 300 KG
Nr.lot 15 CANT MIN estimata 50 buc CANT MAX estimata 100 buc
Nr.lot 16 CANT MIN estimata 1000 buc CANT MAX estimata 3000 buc
Nr.lot 17 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 300 buc
Nr.lot 18 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 300 buc
Nr.lot 19 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 300 buc
Nr.lot 20 CANT MIN estimata 10 buc CANT MAX estimata 30 buc
Nr.lot 21 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 15 buc
Nr.lot 22 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 15 buc
Nr.lot 23 CANT MIN estimata 1 buc CANT MAX estimata 3 buc
Nr.lot 24 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 300 buc
Nr.lot 25 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 192 buc
Nr.lot 26 CANT MIN estimata 1 pach CANT MAX estimata 3 pach
Nr.lot 27 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 120 buc
Nr.lot 28 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 240 buc
Nr.lot 29 CANT MIN estimata 50 buc CANT MAX estimata 150 buc
Nr.lot 30 CANT MIN estimata 100 pach CANT MAX estimata 120 pach
Nr.lot 31 CANT MIN estimata 100 buc CANT MAX estimata 300 buc
Nr.lot 32 CANT MIN estimata 48 fire CANT MAX estimata 48 fire
Nr.lot 33 CANT MIN estimata 1 buc CANT MAX estimata 2 buc
Nr.lot 34 CANT MIN estimata 6 cut CANT MAX estimata 12 buc
Nr.lot 35 CANT MIN estimata 3000 buc CANT MAX estimata 5000 buc
Nr.lot 36 CANT MIN estimata 2500 buc CANT MAX estimata 4000 buc
Nr.lot 37 CANT MIN estimata 150 set CANT MAX estimata 450 set
Valoarea estimata fara TVA: 410, 472.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. de particip.-Formular nr3 din SECT. III FORMULARE se const. conf art.86 alin.(1)din H.G nr 925/2006 cu modif si complet ulterioare prin virament bancar sau printr-un instr de garant emis in conditiile legii de o soc de asigurari, care sa prezinte in original(in cuantumul si pentru perioada prevazuta in fisa de date.Perioada de valab. a gar de part este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Ptr IMM-uri gar de part poate fi const in cuantum de 50% Dovada const gar de part va fi insotita de Decl pe propria raspund privind incadr in categoria IMM.Gar de particip.aferenta fiecarui lot in parte se va mentiona in anexa B loturi din fisa de date.Dovada constituirii gara. de part. va fi insotita de o ANEXA, care cuprinde den. loturilor pentru care s-a ofertat si val. gar de part pentru fiecare lot in parte si val totala a gar de part(conform ANEXA B). - Gar de part trebuie sa fie irevocabila si emisa in fav autorit. contractante, ordin de plata (contul: RO04TREZ4065041XXX000709, deschis la Trez Iasi, cod fiscal: 4541092) sau plata cu chit prin casieria unitatii contract.Pentru cei doresc sa depuna garantia de participare in valuta echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita : prezentare formular A, sectiune III Formulare ?in SEAPDeclaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita: completare formular B , sectiune III Formulare- in SEAP.
Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - in SEAP
CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C , sectiune III Formulare in SEAP.
Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita: completare formular D , sectiune III Formulare in SEAP.
Operatorii economici participanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69?1 din OUG 34/2006, cu mocificarile sicomplatarile ulterioare (incadrarea in situatia prevazuta la art. 69?1 atrage excludrea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).
Reprezentantul Autoritatii Contractante este: Manager ?ec. Carmen Marinela Cumpat.Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie : Director Medical- dr. Doru Balatag, Director Financiar Contabil: ec Violetta Canila, sef servicia adm.-tiv: ec Hutu Daniela, inlocuitor sef servicia adm.-tiv: ref. Mocanu Tuta, av.Munteanu-Vasiliu Adriana, prof dr Paul Botez, dr.Petcu Ioan, dr Sarmasanu Veronica, Gavril Viorel, as Dana Mihai, as Catalina Neculau, ec Stefania Mihalache, ec Poenaru Claudia, ec Mocanasu Manuela, ec Cristina Bucataru. Cerinta obligatorie: in SEAP- informatiile cuprinse in certificatulcertificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca domeniu de activitate productia, distributia sau comercializarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie.
Cerinta obligatorie: in SEAP-Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
Imposibilitatea demonstrarii inregistrarii ofertantului ca persoana juridice/fizice, romane/straine avand ca obiect de activitate productia si/sau comercializarea produselor/sortimetelor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage declararea ofertei ca inacceptabila
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani Conform art.185, alin.1 , lit. c) din OUG 34 / 2006 cu modificarile ulterioare , aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular E ? in SEAP
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista princip. livrari de produse care vizeaza cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livr., benef.Cf art.188, alin.1 lit a) din OUG 34/2006 cu modific.ulterioare, aprobata cu modif. si complet. prin Legea 337/2006 actual.2.Mostre-se vor prezenta pe fiecare lot in parte la sediul autoritcontractante.Neprez. de mostre se va considera motiv de respingere a ofertei pentru lotul respectiv.Mostrele trebuie ambalate si etichetate conform reglement. legale in vigoare, urmand ca mostrele prezentate de catre oferantul castigator sa se pastreze ca etalon, iar cele prezentate de catre ofertantii necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.
3.Autorizatie/Aviz de functionare a depozitului emisa de MS. Actul normativ care impune acest document ? Legea 176/18.10.2000 privind dispozitivele medicale.4. Certificat de marca/conformitate CE emis de un organism abilitat ce atesta conformitatea produsului ce cerintele din Directiva Europeana 93/42/EEC.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul.
Certificat sistem de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent emis de organisme abilitate in alte state ale Uniunii Europene cu valabilitate la data limita de depunere aofertei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Formular K-IN SEAP3)-In SEAP4) -in SEAPSEAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5243/12-03-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nota : In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial..Dupa o noua evaluare, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic sau, in caz de mentinere a egalitatii, lotul va fi anulat. Mostrele se depun la sediul autoritatii contractante insotile de proces verbal de depunere mostre, intr-un colet sigilat purtand inscriptia ?Mostre pentru participarea la procedura de LICITATIE DESCHISA ONLINE FARA ETAPA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA avand ca obiect achizitia de CONSUMABILE MEDICALE- AC 12luni?A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ???., ORA ????? Deschiderea ofertei va avea, loc in data de ora stabilitita de SEAP. Deliberarea ofertelor, se va realiza pana la _______ .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONF.ART256(2*) DIN OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI-OFICIU JURIDIC
Adresa postala: str. Pantiimon Halipa nr 14, IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Romania , Localitatea: IASI , ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +040 0332410774, Email: [email protected], Fax: +040 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2013 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer