Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consumabile medicale


Anunt de participare numarul 134824/18.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON
Adresa postala: STR.SOS.PANTELIMON, NR.340-342, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021659, Romania, Punct(e) de contact: Ghimici George, Tel. +40 0212554090, Email: [email protected], Fax: +40 0212554025, Adresa internet (URL): www.sfpantelimon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consumabile medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos. Pantelimon 340-342, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 777, 461.62 si 14, 853, 675.28RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de disponibilitatile financiare ale autoritatii contractante. Valoarea celui mai mare contract subsecvent ar purea fi de 100000 lei fara tva iar a celui mai mic contract subsecvent 10000 lei fara tva.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consumabile medicale conform anexei B (loturi) listei de cantitati si caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
33141110-4-Pansamente (Rev.2)
33141113-4-Bandaje (Rev.2)
33141121-4-Suturi chirurgicale (Rev.2)
33700000-7-Produse de ingrijire personala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consumabile medicale conform anexei B (loturi) listei de cantitati si caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 777, 461.62 si 14, 853, 675.28RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarile garantiilor de participare sunt exprimate in anexa B loturi, pentru fiecare lot in parte. Valabilitatea garantiei tb sa fie egala cu valabilitatea ofertei 60 de zile. Se constituie conf art. 86din HG 925/2006 cu modif si completarile ulterioare.Valoarea retinuta de autoritatea contractanta pentru respingerea contestatiei la CNSC este exprimata in anexa B (loturi - sectiunea informatii suplimentare privind loturile).Per de valabilit a GP 60 de zile de la data depune ofert. Dov constit GP treb sa fie prez cel mai tarziu la data si ora stabil pt deschid of. In cazul unei asocieri, gar de particip va fi constit de oricare dintre asociati, in numele asociat.Instrum de garant tb sa prev ca plata gar se va exec necond, respectiv la prima cerere a benef pe baza declar acestuia cu privire la culpa pers garant in conform cu art. 278ยน din OUG 34/2006 cu modif si complet ulter.Garantia de particip poate fi constit in urmatoar forme: viram bancar-instrument de garant emis in condit legii de o societate bancara (scris de gara banca ? conform formular atasat), ori de o societ de asig (polita de asigurare) care se prezinta in original.- op in contul autorit contr, CONT IBAN RO63TREZ7025005XXX000167 deschis la Trezoreria Sector 2 ? CIF 4203881, confirmat de banca. In cazul constit gar de particip prin aceasta modalitat ofertantul trebuie sa se asig ca suma solicit se afla in contul autorit contr pana la data lim de deschid a ofert. Ofert care nu sunt insotite de gar de particip, in cadrul sedi de deschid a ofert vor fi respinse. Gar de buna exec 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent.Aceasta se constit conf. art89 alin 2 si art 90 din HG925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind calitatea de participant la procedura (Formularul 1).Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(Formularul 2).Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 di OUG 34/2006 cu indicarea persoanelor cu functie de conducere implicate in derularea si finalizarea procedurii de atribuire din carul autoritatii contractante: MANAGER - EC CONSTANTIN CELESTIN;DIRECTOR FINCIAR CONTABIL - EC. MARIA VLAHBEI;SEF BIROU ACHIZITII ? JUR. GHIMICI GEORGE;SEF SERVICIU APROVIZIONARE- EC. MARIANA STEFAN (Formularul 3).Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 4).Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 (Formularul 5)-Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului.Se vor prezenta certificate fiscale ANAF si DITL, care sa ateste ca firma ofertanta nu se inregistreaza cu datorii, scadente in luna anterioara celei pentru care se depune oferta si/sau orice alte formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. Se va prezenta un angajament ferm de catre ofertant pentru demonstrarea sustinerii indeplinirii sit. ec. si fin; capacitatea tehinica sau profesionala cu ajutorul unuei terte persoane (art 19 si 20 din L 279/2011).In cazul existentei tertului sustinator, subcontractantului, ofertantului asociat, se stabileste obligatia completarii si de catre acestia a decl. conf art. 69 ind. 1. Persoanele juridice-fizice straine vor prezenta documente echivalente traduse in limba romana de un traducator autorizat.Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularele si certificatele solicitate mai sus. Persoanele juridice-fizice straine vor prezenta documente echivalente traduse in limba romana de un traducator autorizat).Avizul de functionare de la Ministerul Sanatatii din care sa reiasa ca ofertantul poate sa comercializeze consumabile medicale.In sit in care capacit tehn/econ/fin a ofert va fi sust de un tert, acesta va avea obligatia prez decl neincadrarii in preved art 180 si art 181 lit a, c^1, si d din OUG 34/2006. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate, categoria de produse care fac obiectul procedurii de achizitie publica - original sau copie legalizata sau copie conforma cu originalul, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. Certificatul constatator solicitat trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator original/copie legalizata. Persoanele juridice-fizice straine vor prezenta documente echivalente traduse in limba romana de catre un traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale (CA globala care va exprima activitatea din cel mult ultimii 3 ani.Formularul 10. 2. Prezentarea ultimului bilant contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se solicita lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, similare obiectului procedurii FORMULARUL 7. 2.Experienta similara se va completa Formularul 8, ofert vor face dov efect livr de prod sim unui contr simil obiect proced insotit de recomand sau doc constat.Din ?Recomandare/ Document constatator? trebuie sa rezulte modul in care ofertantul si-a indeplinit obligatiile contractuale; 3. Decl priv partile din contract care sunt indepl de subcontract si specializarea acestora (Form 9). 4. Declaratie refer la pers tehnic de specialit de care oper dispune sau al carui angaj de part a fost obtin pentru indeplinirea contractului de achizitie publica Form 10. Mostrele (in ambalajul original) se vor depune pana cel tarziu la data si ora limita pentru depunerea ofertelor stabilite in anuntul seap, la sediul autoritatii contrtactante ? secretariat, cu procesul verbal de predare primire inregistrat pe care se va mentiona obligatoriu ora depunerii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofer se va depune online, in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro) care va contine documentele de calificare, propun tehni, valoa tot pentru cantitat maxima la sectiunea oferta de pret, pt fiec lot. Dupa finalizarea procedurii ofertantii vor prezenta centralizatorul de preturi. Neatas doc solicit, duce la exclud ofertant de la proced. Doc atasate vor fi (copii scanate electronic) ale documenor stampil, inregist si semnate /inainte de scanare. Document emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.In conformit cu art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 ofert are dreptul de a preze initial doar o decl pe propr raspund, semnata de reprezentantul sau legal. Declaratia va fi insotita de o anexa ( Formularul 14). In cazul departajarii a doua sau m mult of de pret egale dar cu pretul cel mai mic, comis va soli o reofer prin dep in seap doc sa conti o noua prop fin.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Teremnul pentru inaintarea unei contestatii la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor este de 10 zile conf art 256.2 al 1 lit a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Pantelimon 340-342, sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuretsi, Cod postal: 021623, Romania, Tel. +40 0212554090, Fax: +40 0212554025, Adresa internet (URL): www.sfpantelimon.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2012 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer