Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consumabile medicale


Anunt de participare numarul 149093/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes"
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu Nr.281-283, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030303, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Stanciu, Tel. +40 3172727, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 3172721, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica ce furnizeaza servicii medicale
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consumabile medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos. Mihai Bravu Nr.281-283
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 218, 630 si 1, 319, 587.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consumabile medicale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
33141200-2-Catetere (Rev.2)
33141310-6-Seringi (Rev.2)
33141320-9-Ace medicale (Rev.2)
33194120-3-Articole pentru perfuzii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 218, 630 si 1, 319, 587.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2% din valoarea estimata fara tva(cont RO30TREZ7035006XXX011125 - Trezoreria sector 3) (se accepta si in valuta calculata la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile termenului limita de depunere a ofertelor.), -mod constituire conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.Perioada de valabilitate - 90 zile de la data limita a depunerii ofertei. Garantia de participare va fi insotita de un centralizator garantie de participare cu toate produsele ofertate. In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, contestatarului i se va retine suma prevazuta la art..2781 alin.1 din OUG nr.34/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data de depunere a ofertelor) si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor 10% din valoarea fara TVA a contractului, dava valoarea contractului este egala sau mai mare decat valoarea prevazuta la art.124 din OUG 34/2006; se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69?1?? din OUG 34/2006(persoane ce detin functii de decizie: Emanoil Ceausu, Simin Aysel Florescu, Carmen Furdu, Cornelia Nastase, Mihai Stanciu, Cristian Pitea, Rodica Hirsan, Lavinia Tanase, )- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) - original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal. Se va prezenta documentul din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) - original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal. Se va prezenta documentul din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. -Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. ? copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, la cererea autoritatii contractante, certificatul constatator in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (Formularul B2 din Sectiunea III), din care sa reiasacifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani. Cursul leu/valuta se va calcula prin raportare la BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular B2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici vor prezenta mostre pentru loturile ofertate. Mostrele nu se factureaza; Mostrele prezentate de ofertantul castigator se vor pastra ca etalon iar cele prezentate de ofertantii declarati necastigatori se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.Mostrele depuse vor fi marcate obligatoriu cu numele ofertantului si numarul lotului ofertat- Prezentarea mostrelor reprezinta o conditie eliminatorie, iar neprezentarea lor duce la respingerea ofertantului. Vor fi insotite de Certificatul de inregistrare al produsului oferit, eliberat de Ministerul Sanatatii, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, sau declaratie de conformitate pentru produs. (art.188, alin.1, lit.d din OUG 34/2006, ; H.G. 54/2009 ? privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cap IV - Circulatia libera a dispozitivelor medicale certificate si a celor destinate scopurilor speciale)
Certificat de atestare pentru managementul calitatii (ISO 9001:2001/2008 sau echivalent) corespunzator cu obiectul contractului, furnizor ? copie legalizata sau conform cu original
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentare mostreCertificat ISO 9001:2001/2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
A.C. va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) Inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem?.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 (una) zi. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul pe u.m. - Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes"
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, Nr.281, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030303, Romania, Tel. +40 213172721, Email: [email protected], Fax: +40 213172721
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 12:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer