Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSUMABILE MEDICALE AUDIOLOGIE _AC 12 luni


Anunt de participare numarul 148131/22.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel. +40 0332410774, In atentia: STEFANIA MIHALACHE, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONSUMABILE MEDICALE AUDIOLOGIE_AC 12 luni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar, semestrial.Val. estimata fara TVA a celui mai mic contract subsecv: 1892.72, 00 lei.Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecv.: 48483.20lei.Incheierea contractelor subsecv. se va face numai in functie de fondurile alocate si necesit. efective ale autoritatii contractan
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSUMABILE MEDICALE AUDIOLOGIE_AC 12 luni, CONFORM CAIET DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadrul: Nr.lot 1 CANT MIN estimata 150 buc CANT MAX estimata 2000 bucNr.lot 2 CANT MIN estimata 300 buc CANT MAX estimata 3000 bucNr.lot 3 CANT MIN estimata 15 buc CANT MAX estimata 150 bucNr.lot 4 CANT MIN estimata 2 buc CANT MAX estimata 150 bucEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata unui contract subsecventNr.lot 1 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 150 bucNr.lot 2 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 100 bucNr.lot 3 CANT MIN estimata 5 buc CANT MAX estimata 150 bucNr.lot 4 CANT MIN estimata 1 buc CANT MAX estimata 10 buc
Valoarea estimata fara TVA: 558, 702.05RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. de particip.-Formular nr3 din SECT. III FORMULARE se const. conf art.86 alin.(1)din H.G nr 925/2006 cu modif si complet ulterioare prin virament bancar sau printr-un instr de garant emis in conditiile legii de o soc de asigurari, care sa prezinte in original(in cuantumul sipentru perioada prevazuta in fisa de date.Perioada de valab. a gar de part este de 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Ptr IMM-uri gar de part poate fi const in cuantum de 50% Dovada const gar de part va fi insotita de Decl pe propria raspund privind incadr in categoria IMM.Gar de particip.aferenta fiecarui lot in parte se va mentiona in anexa B loturi din fisa de date.Dovada constituirii gara. de part.va fi insotita de o ANEXA, care cuprinde den. loturilor pentru care s-a ofertat si val. gar de part pentru fiecare lot in parte si val totala a gar de part(conform ANEXA B). - Gar de part trebuie sa fie irevocabila si emisa in fav autorit. contractante, ordin de plata (contul: RO04TREZ4065041XXX000709, deschis la Trez Iasi, cod fiscal: 4541092) sau plata cu chit prin casieria unitatii contract.Pentru ceidoresc sa depuna garantia de participare in valuta echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor.In conditiile repingerii unei contestatii ca nefondata de catre CNCS, autorit.contract. va retine contestatorului din gar. de particip. in raport cu val estimata a contractului, suma calculata conform art. 278ind 1 alin 1. din OUG 34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita : prezentare formular A, sectiune III Formulare ?in SEAPDeclaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita: completare formular B , sectiune III Formulare- in SEAP.Certificat de atestare fiscala si Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale ( datorii la bugetul general consolidat) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - in SEAPMENTIUNE: in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata,
operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit Art.11alin.(4) din HG nr.925/2006 (intr-o astfel de
situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011).CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C , sectiune III Formulare in SEAP.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita: completare formular D , sectiune III Formulare in SEAP.Operatorii economici participanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69?1 din OUG 34/2006, cu modificarile si complatarile ulterioare (incadrarea in situatia prevazuta la art. 69?1 atrage excludrea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).Reprezentantul Autoritatii Contractante este: Manager ?ec. Cumpat Carmen Marinela.Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie : Director Medical- dr. Balatag Doru, Director Financiar Contabil: ec Canila Violetta, sef servici adm.-tiv: ec Hutu Daniela, av.Munteanu-Vasiliu Adriana. Cerinta obligatorie: in SEAP- informatiile cuprinse in certificatul certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca domeniu de activitate productia, distributia sau comercializarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie.Cerinta obligatorie: in SEAP-Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este
stabilit.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.Imposibilitatea demonstrarii inregistrarii ofertantului ca persoana juridice/fizice, romane/straine avand ca obiect de activitate productia si/sau comercializarea produselor/sortimetelor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.Autorizatie/Aviz de functionare a depozitului emisa de MS. Actul normativ care impune acest document ? Legea 176/18.10.2000 privind dispozitivele medicale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent care vizeaza activitatea dincel mult ultimii 3 ani Conform art.185, alin.1 , lit. c) din OUG 34 / 2006 cumodificarile ulterioare , aprobata cu modificari si completari prin Legea337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular E ? in SEAP
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista princip. livrari de produse care vizeaza cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livr., enef., indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, Cf art.188, alin.1 lit a) din OUG 34/2006.Mentiune: In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.2.Mostre pentru fiecare lot ofertat in parte, conform cu cerintele tehnice la
sediul autoritatii contractante, precum si incarcarea in SEAP a unor descrieri / fotografii a produselor pentru care s-a solicitat mostre pentru a identifica cu exactitate daca s-au respectat cerintele din propunerea
tehnica.Neprez. de mostre se va considera motiv de respingere a ofertei
pentru lotul respectiv.Mostrele trebuie ambalate si etichetate conform
reglement. legale in vigoare, urmand ca mostrele prezentate de catre oferantul castigator sa se pastreze ca etalon, iar cele prezentate de catre ofertantii necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.3. Certificat de marca/conformitate CE emis de un organism abilitat ce atesta conformitatea produsului ce cerintele din Directiva Europeana93/42/EEC.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul.
Certificat sistem de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
emis de organisme abilitate in alte state ale Uniunii Europene cu valabilitatela data limita de depunere a ofertei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Formular K-IN SEAP2)mostrele la sediul autoritatii contractante3)-In SEAPSEAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22516/14-11-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Nota : In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial.Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarul maxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru maxim 3 operatori . Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc , in vederea departajarii lor se va solicita o noua oferta de pret depusain SEAP, astfel incat valoarea ofertei sa nu afecteze locul superior.Daca ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale , acesta nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONF.ART256(2*) DIN OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI-OFICIU JURIDIC
Adresa postala: str. Pantilimon Halipa nr 14, IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Localitatea: IASI, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +040 0332410774, Email: [email protected], Fax: +040 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2013 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer